Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
SOSYAL DENGE -1/Devlet yapısının tarihi seyri

969 Okunma
ASPxHyperLink

İÇİNDEKİLER
Süleyman Akdemir

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ………………………………………..………………….     .17

SOSYAL DENGE -I DEVLET YAPISININ TARİHİ SEYRİ

 

GİRİŞ…………………………………………………………………..21-34

I-ANAYASA BİLİMİ - ANAYASA HUKUKU............ …………...21

II- ANAYASANIN KAPSAMI............ …………..………………….22

lll-İDEOLOJİ - SOSYAL BİLİM İLİŞKİSİ…………………………24

ıv-TOPLUMSAL DEĞİŞME:İNKILÂP VE DEVRİM………….27

V-YÖNTEM:TARİHİ YORUM VE EKSTRAPOLASYON……28

VI-ÇALIŞMANIN KAPSAMI………………………………………..29

DİPNOTLAR ............................... ………………………………….32

DEVLET YAPISININ TARİHİ SEYRİ……………………35 – 232

I - GENEL OLARAK…………………………………………….37-43

A - TOPLUM DÜZENİ VE SOSYAL KURUMLAR…………37

B – PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK TEMELLER………….38

C- YÖNTEM………………………………………………………….40
DİPNOTLAR.-.. ……………………………………………………..42

II - SİYASÎ AŞAMALAR:

TARİHÇE - GÜNÜMÜZ - ESKTRAPOLASYON       ..45 -102

A-GENELOLARAK…………………………………………….45

B – TARİHÇE……………………………………..…………….46

1-Genel Olarak…………………………………………………46

2-Tarihten önce- Devlet Öncesi Dönem-

Sosyal Disiplin………………………..………………………..47

a-Genel Olarak……………………………..….……………...47

b-Familiya - Aşiret Aşamaları……………………………..47

c-Kabile - Site Aşamaları………………………………….48

3)Tarih Sonrası - Devlet Dönemi -

Sosyal Sözleşme.......................... ………….…………….48

a-Genel Olarak……………………..………………………….48

b-Siteler Düzeni - Mezopotamya......... …………………50

c-Krallık Düzeni – Mısır………….…………………………..50

d-Mevzuat Düzeni - Filistin.................. …........................51

e-Çoğunluk Düzeni - Eski Yunan………………..………..51

f-Dinî Düzen - Hıristiyanlık..................... …..……………..52

g-İmparatorluk Düzeni -

Doğu Roma / Bizans İmparatorluğu………………….52

h)-İçtihat Düzeni - İslâm............................ …………….53

i)-Bürokratik Düzen - Batı............. ……..... ……………..55

C - SORUNLAR – NEDENLER VE ÇATIŞMALAR…….56

1-Genel Olarak................................. ……….…………….56

2-Siyasî Sorunlar........................................ …………….57

a-Kapsam Sorunu.................................. ………………….57

b-Siyasî Dengesizlik Sorunu.............. …... ……………….58

c-Sosyal Dengesizlik Sorunu……………………………….58

d-Savaşların Biçimi Sorunu...................... ……………….59

e-Silahlanma Yarışı Sorunu –

Saldırma İçin Silahlanma  ………………………………….60

f-Yetkili Merciin Bulunamaması Sorunu …………60

g-Vatandaş ile Memur Ayrılığı Sorunu....………………61

h)Mevzuat Sorunu.                                        ……..………61

i)   Mevzuatın Hayatın Gerisinde Kalması Sorunu….62

j) İç Güvenlik - Anarşi Sorunu.......................... …………62

k) İktisadî Güvenlik - Mafya Sorunu………………………63

l) Rüşvet Sorunu………………………………………………….63

m) Soruşturma - İşkence Sorunu...................... ……… 64

n) Yargı Sorunu…………………………………………………..64

o) Adaletin Gecikmesi Sorunu............................ …….65

3)Nedenler......................... ……………………………..     65

a)Genel Olarak…………………………..................... ……….65

b)Siyasî Dengesizliğin Nedeni......................... …………66

c)Sosyal Dengesizliğin Nedeni…………………………….66

d)Savaşların Şekli ve Nedeni........................................ 67

e)Silahlanma Yarışının Nedeni.......................... ……….  67

f)Yetkili Bulunamamasının Nedeni………………………68

g)Devlete Güvensizliğin Nedeni............................. ……  .69

h)Mevzuat  Sorununun  Nedeni...................... ………….69

i) Mevzuatın Hayatın Gerisinde Kalma Nedeni………70

j) Anarşinin Nedeni..............................................            70

k) Mafyanın Nedeni............................ ........ ……………..71

l) Rüşvetin Nedeni............................................ ………….72

m) İşkencenin Nedeni...................................... …………72

n) Yargı Sorununun Nedeni................................ ……….  73

o) Adaletin Gecikmesinin Nedeni....................... ………73

4)Çatışmalar.......... .............. ………………………………….74

a-Genel Olarak       ................................................... …….74

b-Siyaset İlim Çatışması................................. …………...74

c-Siyaset Din Çatışması...................................... ... …….75

d-Siyaset İktisat Çatışması……………………………………75

e-Siyaset Siyaset Çatışması................................... ……. 76

5)Değerlendirme.................... ...... ……………………………76

D - GİDİŞ - EKSTRAPOLASYON .................. ………………..77

1-Genel Olarak........................................... ………………..  77

2-Kuvvetler Dengesi - Sosyal Denge..... .... ……………..79

3-Yerinden Yönetim -Merkezî Yönetim Dengesi.........80

4-Oydaşma - Konsensüs - İcma................. ……………….82

5-Sosyal Gruplaşma Sistemi...................... ……………….83

a-Genel Olarak............................................. ………………..83

b-Siyasî Partiler -Siyasî Dayanışma Ortaklıkları............83

6-Kamu Hizmetleri -Serbest Ehliyetli Hizmetliler Sistemi      ..85

7-Hukukun Üstünlüğü ve İtham Sistemi.. ……………… 86

8-Başkanlık Sistemi - Başkanın Yetkileri………………….86

9)Vatandaşlık - Ayrılma Sistemi ve Sürgün  …………….87

DİPNOTLAR.............................. .................. ………………….88

III- İKTİSADÎ AŞAMALAR:

TARİHÇE-GÜNÜMÜZ-EKSTRAPOLASYON …………103-155

A - GENEL OLARAK...................................... ……….          103

B - TARİHÇE............................................... ………….           106

1-Genel Olarak.............................................. ………          106

2-Kapalı Ekonomi Dönemi......................... ………           106

a-Genel Olarak.............................................. ………           106

b-Toplayıcılık Aşaması................................. ………           107

c-Avcılık Aşaması......................................... ………           108

d-Çobanlık Aşaması..................................... ……….          110

e-Çiftçilik Aşaması........................................ ………          111

3)-Piyasa Ekonomisi Dönemi..................... ………           114

a-Genel Olarak.............................................. ………           114

b-Pazar Mübadelesi Aşaması..................... ………           114

c-Aracılı (Tüccar) Mübadele Aşaması........ ………          116

d-Emek Mübadelesi - İşçilik Aşaması....... ………          117

C - SORUNLAR-NEDENLER-ÇATIŞMALAR……….           122

1) Genel Olarak............................................. ………           122

2)-Sorunlar ve Nedenleri............... ………………………123

a)Dengesizlik.......…………………………………………….123

b)Açlık……………………………………………………………..123

c)İşsizlik……………………….......................................... 124

d)İsraf………………….................................................... 124

e)Gösteriş…………….................................................... 125

f)Serbest Rekabet - Tekelleşme............................. 125

g)Enflasyon…………..................................................... 125

h)Düşük Verim……                                                      126

i)Boş Kapasite………………………….… 126

j) Sınıflaşma................................................................ 127

k) İstismar - Sömürü.................................................. 127

ka) Genel Olarak........................................................ 127

kb) Emek istismarı.................................................... 127

kc) Piyasa istismarı................................................... 128

kd) Vergi Yükü............................................................ 128

kc) Sosyal Güvenlik - Sigorta Yükü.......................... 128

I) Değerlendirme......................... ………………………..128

3)Çatışmalar.................................... …………………….130

a-Genel Olarak…........................................................ 130

b-iktisat Siyaset Çatışması........................... …....... 131

c-iktisat İlim Çatışması.................................... ........ 131

d-iktisat Din Çatışması.............................................. 132

e) İktisat İktisat Çatışması........................... …………133

f) Değerlendirme........................................................ 134

D - GİDİŞ - EKSTRAPOLASYON........... ………………..134

1-Genel Olarak…........................................................ 134

2-Ortaklık Aşaması................................................... 138

a-Genel Olarak…… 138

b-Var Sayımlar…….......................................... ………..138

Ba)Çıkar Paralelliği Var Sayımı............................... 138

bb)Fırsat ve İmkân Eşitliği  Var Sayımı……….........138

bc)Nimet Külfet Eşitiği Var Sayımı……………………139

bd)Mikro Düzeyde Serbeslik ve MakroDüzeyde

Devlet Müdahalesi Var Sayımı  ……………………….139

c)                            İktisadî Kurumlar………………………………………….140

ca)Devlet Müdahalesi – Planlama…………………….140

cb)Kamu Sektörü -Özel Sektör Ayırımında Kriter….140

cc)Senet Piyasası - Borsa............. …………………………141

cd)iktisadî Faktörler ve Bölüşüm........ …………………..142

d-Çatışmayı Giderici Çareler………………………………..145

e-Değerlendirme…………………………………………………146

DİPNOTLAR…………………………………………………………147

IV - DİNÎ AŞAMALAR:

TARlHÇE-GÜNÜMÜZ-EKSTRAPOLASYON …………..157 -186

A - GENEL OLARAK....... …………………………………………….157

1-Kavram................................. .................. ……………………..157

2-Dinin Niteliği.................... ………………………………………..159

3-Peygamberler ve İlim Adamları İlişkisi……………………160

4-B-TARİHÇE..................... ……………………………………….162

5-Genel Olarak...................................... …………………………..162

6-Yönetici - Kapalı Dinler Dönemi……………………………….162

7-Yönlendirici - Açık Dinler Dönemi....... ……………………….163

a-Genel Olarak........................................... ……………………….163

b-İlmin Ayrılması..................... ……………………………………….164

c-Hukuk Düzenin Ayrılması..................... …………………………165

d-İktisadî Yapının Ayrılması..................... ………………………166

e-Dinin - Ahlâkın Ayrılması...................... ……………………….166

4) Din ile Düzen Arasındaki Son Düzenleme………………...167

a-İslâmiyet................................................ ………………………….167

b-Lâiklik    ............................................... …………………………...169

C - SORUNLAR-NEDENLER-ÇATIŞMALAR………………………170

1-Genel Olarak........................................... ………………………….170

2-Sorunlar ve Nedenler........................ ………………………………170

3-Çatışmalar.............................................. ……………………………172

a-Genel Olarak.............. .......... …………………………………………..172

b-Din İlim Çatışması……………………………………………………….172

c-Dinin Diğer Dinlerle Çatışması........ ... ……………………………            172

d-Din Ekonomi Çatışması…………………………………………….    173

e-Din Siyaset Çatışması………………………………………………     173

D - GİDİŞ VE EKSTRAPOLASYON…………………………………..    174

1-Genel Olarak…………………………………………………………..     174

2-Dinin Sosyal Denge İçindeki Yeri……………………………….    175

a-Genel Olarak……………………………………………………………   175

b-Dinin Toplum İçindeki Fonksiyonu…………………………….     176

c-Diğer Bazı öneriler…………………………………………………….    178

DİPNOTLAR……………………………………………………………………180

V - İLMÎ AŞAMALAR:

TARİHÇE-GÜNÜMÜZ-EKSTRAPOLASYON …………………..187 - 232

A - GENEL OLARAK………………………………………………………..187

1-Kavram………………………………………………………………………187

2-İlim Din ilişkisi……………………………………………………………..188

3-İlim Adamı…………………………………………………………………..190

B - TARİHÇE……………………………………………………………………191

1-Genel Olarak………………………………………………………………..191

2-Görenek (Taklit) Aşaması…………………………………………….192

3-Ders Verme (Tedris) Aşaması……………………………………….193

4-Tartışma Aşaması……………………………………………………….194

5-Deneme aşaması………………………………………………………..195

C-SORUNLAR-NEDENLER-ÇATIŞMALAR……………………………197

1)Sorunlar………………………………………………………………………197

a-Genel Olarak………………………………………………………………..197

b-İlmin Dağınıklığı……………………………………………………………198

c-İlimlerin Birbirinden Kopukluğu………………………………………198

d-İlimde Gizlilik ve Kapalılık……………………………………………….199

e-İlimde Çıkarcılık……………………………………………………………..199

f-Alternatifsizlik………………………………………………………………...200

2)Nedenler……………………………………………………………………….200

a-Yaşlanma………………………………………………………………………200

b-İlimde Dağınıklığın Nedeni………………………………………………201

c-ilimde Kopukluğun Nedeni………………………………………………201

d)İlimde Kapalılığın Nedeni………………………………………………202

e) İlmî Çıkarcılığın Nedeni…………………………………………….203

f) Alternatifsizliğin Nedeni.. ............. …………………………..203

3) Çatışmalar.................... …………………………………………..204

a-İlim Din Çatışması......................... …………………………..204

b-İlim Hayat Çatışması..................... …………………………..204

c-İlim Düzen Çatışması................. ... …………………………..205

D - İLİMDE ARAÇ SORUNU:

DİL VE MATEMATİK............... ……………………………………….206

a-Genel Olarak................................... ……………………………206

b-Dil ve Matematik İlimleri…………………………………………….209                        

ba)Dil…………………………………………………………………………….209

bb)Matematik................................... …………………………….210

E - GİDİŞ VE EKSTRAPOLASYON ……………………………………212

1-Genel Olarak.................................. ……………………………..212

2-Sistematik Dönem......................... ……………………………..213

a-Genel Olarak................................... ……………………………..213

b-İlmin Genelliği ve Uzmanlaşma..... ……………………………..214

c-İlmin Teşkilatlanması -İlmî Sosyal Gruplar    ………………215

ca)Genel Olarak................................. ………………………………215

cb)İlmin Ölçülebilmesi-Ehliyet Kavramı……………………………..216

cba)Kavram………………………………………………………………………216

cbb)Ehliyet Teminatı ve Ekolleşme... ……………………………….217

cbc) Ehliyetin Dereceleri................... ……………………………….218

cbd) Özerklik.................................... ………………………………...219

d)İlmin Diğer Sosyal Kurumlarla İlişkisi………………………………220
da) İlmin Devlet İçindeki Fonksiyonu…………………………………..220

db)İlim İktisat İlişkisi........................ …………………………………220

dc) İlim Din ilişkisi............................ …………………………………221

e)Diğer Öneriler.................. ……………………………………………….221

ea)Sınav Sistemi............................... …………………………………221

eb)OrtakGörüşler-Oydaşma-Konsensus……………………………….222

ec)Metinler…………………………………………………………………………222

ed)İlmin Yaygınlaştırılması............... …………………………………223

DİPNOTLAR..................................... ……………………………………224

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ……………………………………………. 233 -244

I - DEĞERLENDİRME …………………………………………………….........235-239

A- GENEL OLARAK.......................... ……………………………………………..  235

B- SİYASÎ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ…………………………..235

C- İKTİSADÎ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ………………………237

D- DİNÎ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ……………………………..238

E- İLMÎ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  ……………………………  238

F- GENEL DEĞERLENDİRME................... ………………………………..   239

II- SONUÇ................................................ ………………………………241 - 244

ŞEKİLLER....................................... …………………………………….. 245 248

KRONOLOJİ................................................................................... ……249 -260

KAYNAKÇA...................... ……………......... ………………………………261 -270

DİZİN………………………………………….……………………………………271 -279

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOSYAL DENGE -1/Devlet yapısının tarihi seyri
1-ÖN KAPAK İÇİ
1083 Okunma
2-KISALTMALAR
985 Okunma
3-İÇİNDEKİLER
969 Okunma
4-ÖNSÖZ
1246 Okunma
5-GİRİŞ
1063 Okunma
6-SİYASÎ AŞAMALAR
1374 Okunma
7-İKTİSADÎ AŞAMALAR
1355 Okunma
8-DİNÎ AŞAMALAR
975 Okunma
9-İLMÎ AŞAMALAR
1146 Okunma
10-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ-şekiller
948 Okunma
11-SOSYAL KURUMLARIN KRONOLOJİSİ ÜZERİNE BÎR YAKLAŞIM *
887 Okunma
12-KAYNAKÇA
1089 Okunma