Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
SOSYAL DENGE -1/Devlet yapısının tarihi seyri

1090 Okunma
ASPxHyperLink

KAYNAKÇA
Süleyman Akdemir

KAYNAKÇA

 

 

 

ADALI, Sacid, Daha îyi Hizmet Görme Açısından Katılmalı Yönetim, İstanbul 1986

ADIVAR, A. Adnan, Tarih Boyunca İlim ve Din, İstanbul 1969

AKBAY, Muvaffak, Umumi Amme Hukuku Dersleri, AÜHF.

Yay., Ankara 1958

AKÇALI, Nazif; Çağdaş Siyasi Rejimler, izmir 1989

AKDEMİR, Süleyman, Ceza Hukukunda Mağdurun Korunması,

A.B.A.M. Yay., izmir 1988

AKGÜNDÜZ, Ahmet, Eski Anayasa Hukukumuz ve İslâm Anayasası, İstanbul 1989

AKIN, F.İlhan, Temel Hak ve Özgürlükler, İstanbul 1971

AKKAYA, Şahin - Hasgür, İ. İbrahim, Uygulamalı İstatistik, İzmir 1989

ALDIKAÇTI, Orhan, Anayasa Hukukunun Gelişmesi ve 1961Anayasası, Timaş Yay., İstanbul 1978

ANDREW, J., NORDHAUS .W. D., eds., The Share Economy: A

Symposium, Published by the Journal of Comperative

Ecomonics, X 1986

ARAL, Vecdi, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul 1975

ARASLI, Oya, Adaylık Kavramı ve Türkiye'de Milletvekilliği

Adaylığı (doktora tezi) AÜHF, Ankara 1972

ARON, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, (çev.

K.Alemdar) Bilgi Yay. Ankara 1989

ARSAL, S. Maksudi, Teokratik Devlet ve Lâik Devlet, İstanbul

1940

ARSLAN, Süleyman, Türkiye'de ve İngiltere'de Merkezi idarenin Mahalli idareler Üzerindeki Denetimi, Ankara iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yay., Ankara 1978

ATEŞ, Toktamış, Demokrasi, Kavram -Tarihi Süreç- İlkeler, İstanbul 1976

BABY, John, Ekonomi Politiğin Temel Prensipleri, (çev. Ç. Karakaya), İstanbul 1975

BARTHOLD, W., İslâm Medeniyeti Tarihi (çev. M.F. Köprülü),

Ankara 1963

BAŞGİL, Ali Fuat, Esas Teşkilat Hukuku, İstanbul 1960

BAŞGIL, Ali Fuat, Din ve Lâiklik, Yağmur Yay., istanbul 1979

BELGESAY, M. R., Kur'an Hükümleri ve Modem Hukuk, İstanbul 1963

BEN - AMITTAY, J., Siyasal Düşünceler Tarihi, (çev. M.A.Kı-hçbay -1. Köker), Ankara 1983

BERKÎ, A. Hikmet - KESKİOĞLU, Osman, Hz.Muhammed ve Hayatı, Ankara 1960

CHILDE, Gordon, Tarihte Neler Oldu (çev. M. Tuncay - A. Şenel), İstanbul 1983

CLARK C, - HASSVEL, M., The Economics, of Subsistance Agricultura, London 1970

COMMONS, J. R., Instutional Ecomonics, American Economic Review Supplement, March 1936

ÇAĞLAR, Bakır, Anayasa Bilimi Bir Çalışma Taslağı, BFS Yay., İstanbul 1989

ÇAM, Esat, Siyaset Bilimine Giriş, istanbul 1981

DAL, Kemal, Anayasa Hukuku (Temel ilkeler) Ankara, tkt. ve Tic. ilimler Akd. Yay, Ankara 1979

DAL, Kemal, Türk Esas Teşkilatı Hukuku, Ankara, 1986

DAUPHIN, M., Bankacılık Tarihi, (çev. A. Akıncılar), istanbul 1969

DA VER, Bülent, Türkiye Cumhuriyetinde Lâiklik, Ankara 1955

DAVISSON, W. I., -HARPER, J. E., European Economic History and The Ancient World, I, New York 1972

DEL VECCHIO, G., Hukuk Felsefesi Dersleri (çev. S. Erman), İstanbul 1952

DOMÍNGUEZ, Jorge I. -HUNTINGTON, Samuel P., Siyasal Gelişme (çev. E.Özbudun) S. Yay., Ankara 1985

DONAY, Süheyl, insan Haklan Açısından Sanığın Hakları,

İÜHF Yay., istanbul 1982

DÖNMEZER, Sulhi, Sosyoloji, Savaş Yay., Ankara 1984 DUHM, Dieter, Kapitalizmde Korku, (çev. S. Sölçün), KalemYay., Ankara 1987

DURKHEIM, Emile, Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları (çev.

C.B.Akal) B/F/S Yay., 1985

DUVERGER, Maurice, Seçimle Gelen Krallar, (çev. N. Erkurt),

Kelebek Yay., İstanbul 1986

DUVERGER, Maurice, Siyaset Sosyolojisi (çev. S.Tekeli) Varlık Yay., istanbul, Tarihsiz

DUVERGER, Maurice, Siyasi Partiler, Bilgi Yay., (çev. E. Özbu-

dun), Ankara 1986

EBU UBEYD, Kasım b. Sellâm, Kitabul-Emval, (çev. C. Saylık),İstanbul 1981

EBU YUSUF, Kilabü'l-Haraç, (çev. A. Özek), İstanbul 1970

EKİN, Nusret, Gelişen Ülkelerde ve Türkiye'de işsizlik, istanbul 1971

EREM, Faruk, Ceza Usulü Hukuku, Ankara 1978

EREN, E., Yönetim Psikolojisi, istanbul 1979

ERGIL, Doğu, İdeoloji, S Yay., Ankara 1986

ERGİL, Doğu, 100 Soruda Sosyoloji El kitabı, İstanbul 1973

ERGUN, Doğan, Sosyoloji ve Tarih, İstanbul 1982

ERKAN, Hüsnü, Sosyal Piyasa Ekonomisi, İzmir 1987

ERKAN, Hüsnü - ERKAN, Canan, Ekonomide Sosyal Demokrat

Alternatif, Altın Kitaplar Yay., İstanbul 1989

EROĞLU, Hamza, Devletler Umumi Hukuku, Ankara 1984

ERSOY, Arif, İktisadi Müesseseleşme Tarihi, İktisadi kalkınmanın Tarihi Seyri, ABAM Yay., İzmir 1986

ERSOY, Arif, İktisadi Düşünceler Tarihi, İzmir 1986

ERTOP, K. - YETKİN, C, Sosyo Ekonomik Temelleriyle Siyasal

Düşünceler Tarihi, I, Aralık 1985

FEYZİOĞLU, Turan, Türk İnkılâbının Temel Taşı: Lâiklik Atatürk Yolu, Ankara 1987

FRANKFORT, Henri, Uygarlığın Doğuşu (Çev. A. Şenel), VYay, Ankara 1989

FREYER, Hans, Din Sosyolojisi (çev. T. Kulpsuz) Ankara, tarihsiz

FREYER, Hans, İçtimai Nazariyeler Tarihi, A.Ü. Yay., Ankara 1968

FRIEDMAN, M. & FRIEDMAN, R., Free to Choose, London 1980

GARAUDY Roger, İslâm'ın Va'dettikleri, (çev. Nezih Uzel), Istanbul 1983

GARÇON, M., Ceza Hukuku, (çev. Dönmezer - Şensoy) İHFM. C.X., 1945

GERAY, Cevat - YAVUZ, Fehmi, -KELEŞ, Ruşen, Şehircilik, Sorunlar, Uygulama ve Politika, Ankara 1973

GOLOĞLU, Mahmut, Halifelik Ne İdi, Nasıl Alındı, Niçin Kaldırıldı, Goloğlu Yay., Ankara 1973

GÖKER, L., Matematik Tarihi ve Türk İslâm Matematikçilerinin Yeri, Ankara 1981

GÖZE, Ayferi, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yay., istanbul 1986

GÖZE, Ayferi, Liberal Marxist Faşist ve Sosyal Devlet Sistemleri, istanbul 1977

GUÉNON, René, Doğu ve Batı (çev. F. Arslan), istanbul 1980

GUÉNON, René, Modem Dünyanın Bunalımı (çev. N. Avcı), istanbul 1979

GÜNALTAY, Şemsettin, Türk Tarihinin ilk Devirlerinden Yakın Şark Elam ve Mezopotamya, Ankara 1987

GÜNEŞ, Taner, Parlamenter Rejimin Bugünkü Manası ve İşleyişi, istanbul 1954

HAMÎDULLAH, Muhammed, Rasulullah Muhammed (çev. S.Tuğ) istanbul 1973

HAMİDULLAH, Muhammed, islâm Peygamberi (çev. Said Mutlu), İstanbul 1973

HARPER, J. E., -DAVISSON, V. I., European Economic History and The Ancient World, I, New York 1972

HASGÜR, 1. Ibrahim, AKAYA, Şahin, Uygulamalı İstatistik, Izmir 1989

HASWELL, M., -CLARK, C, The Economics of Subsistance

Agricultura, London 1970

HEATON, H., Economic History of Europe, New York 1948

HUNKE, S., Avrupa Üzerine Doğan İslâm Güneşi, (çev. S. Sezgin), İstanbul 1972

HUNTINGTON, S.P., - DOMÍNGUEZ, J. I., Siyasal Gelişme(çev. E. Özbudun), Ankara 1985

İbni HALDUN, Mukaddime, (çev. S.Uludağ), İstanbul 1983

Ibni HALDUN, Mukaddime, (çev. Z.K.Ugan), MEB Yay., İstanbul 1986

İbni KESİR, Kasas'ul-Enbiya, II, (tahkikli Abdülkadir Ahmet),1982 Beyrut, Tarihsiz

 İSBİR, G. Eyüp, Şehirleşme ve Meseleleri, Ankara 1986

KARAGÜLLE, Hira, Senetlerin Tedavülü ve Fiyatlandınlması,

Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli, İSAV Yay., İstanbul1987

KARAGÜLLE, Süleyman,(ed.) Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli, İSAV Yay., İstanbul 1987

KARAGÜLLE, Süleyman, Para, Kaynak Yay, İzmir 1976

KARAMAN, Hayrettin, İslâm Hukukunda İctihad, Diyanet İşi. Baş. Yay., Ankara 1975

KARAMUSTAFAOĞLU, Tuncer, Bir Anayasa Yasağının Hikayesi, AÜHFD, Ankara 1978

KARATEPE, Şükrü, Osmanlı Siyasi Kurumları, İşaret Yay., İstanbul 1989

KALAYCIOĞLU, Ersin- SARIBAY, A. Yaşar, (eds.), Çağdaş Siyasal Bilim Teori Olgu ve Süreçler, Beta Yay., İstanbul 1984

KELEŞ, Ruşen - GERAY, Cavat, - YAVUZ, Fehmi, Şehircilik, Sorunlar, Uygulama ve Politika, Ankara 1973

KEYNES, J. M., The General Theory of Employment, Interest & Money, New York 1936

KILIÇ, Süleyman, Bina ve Fabrika İnşasının Senetle Kredilendi-rilmesi, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli, ÍSAV Yay., İstanbul 1987

KIŞLALI, A. Taner, Siyaset Bilimi, AÜBYYO, Yay., Ankara 1987

KONGAR, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye

Gerçeği, Bilgi Yay., Ankara 1979

KÖKLÜ, Aziz, İktisada Giriş, Ankara 1968

KÖSEMİHAL, Nurettin Ş., Sosyoloji Tarihi, 1ÜEF Yay., İstanbul

1956

KUNTER, Nurullah, Muhakeme Hukuku Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 1986

KUYUCUKLU, Nazif, İktisadi Olaylar Tarihi, İstanbul 1982

KUZU, Burhan, Türk Anayasa Metinleri ve İlgili Mevzuat, İstanbul 1986 s.56-57

KUZU, Burhan, Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler, İstanbul, 1985

LEAKEY, L. S. B., İnsanın Ataları (çev. G. Arsebük), Ankara 1971

LJJPHART, Arend., Çağdaş Demokrasiler Yirmibir Ülkede Ço-ğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim örüntüleri, (çev. E. Öz-budun, E. Onulduran), TDV ve SlD Ortak Yay., Ankara 1986

LIPSET, S. Martin, Siyasal İnsan, (çev. M. Tuncay), Teori Yay., Ankara 1986

LIPSON, Leslie, Demokratik Uygarlık (çev. H. Gülalp - T. Al-kan), ankara 1984

LIPSON, Leslie, Politika Biliminin Temel Sorunları (çev. T. Ka-ramustafaoğlu), Birlik Yay., Ankara 1986

MARDİN, Şerif, ideoloji, Turhan Kitabevi Yay., Ankara 1982

MARDİN, Şerif, Din ve ideoloji, Ankara 1969

MCNEILL, H., William, Dünya Tarihi (çev. A. Şenel), Sistem Ofset Mat. Yay. İstanbul 1985

MOLLA HÜSREV, Mir'atü'l Usul, istanbul, Tarihsiz

MORGAN, C. T., Psikolojiye Giriş, (çev. H. Ancı ve 16 Arkadaşı), Ankara 1989

EN-NEBHAN, MJaruk, islâm Anayasa ve İdare HukukununGenel Esasları, (çev. S. Armağan), Sönmez Vay.- İstanbul 1980

NOMER, Ergin, Vatandaşlık Hukuku Dersleri, IÜHF Yay., İstanbul 1985

NORDHAUS, W. D., Introduction to the Share Economy, In Nordhaus and Jhon 1986

NORDHAUS, W. D. & ANDREW, J., eds., The Share Economy: A Symposium, Published by the Journal of Comperative Economics, X 1986

NORDHAUS, W.D., Can The Share Economy Conquer Stagflation, The Quarterly Journal Of Economics February 1988

OKANDAN, Recai, G., Umumî Hukuk Tarihi Dersleri, İ.Ü. Yay., İstanbul 1951

OKTAY, Cemil, Yükselen İstemler Karşısında Tük Siyasal Sistemi ve Kamu Bürokrasisi, İ.Ü. Yay., İstanbul 1983

OPPENHEIMER, F., Devlet, (çev. A.Şenel- Y.Sabuncu), Ankara 1984

ÖZBUDUN, Ergun, Türkiye'de Sosyal Değişme ve Siyasal Kaül-

ma, Ankara, 1985

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yay., Ankara

1989

ÖZANKAYA, Özer, Toplumbilime Giriş, AÜSBF Yay., Ankara 1977

ÖZEK, Çetin, Devlet ve Din, Ada Yay., İstanbul, Tarihsiz PARMAKSIZOĞLU, İ., -ÇAĞLAYAN Y., Genel Tarih, I, Eski

Çağlar ve Türk Tarihinin İlk Dönemleri, Ankara 1976

PECK, M. J., Is Japan Really a Share Economy, In Nordhaus and

John 1986

PEKİN, Tevfik, Ekonomiye Giriş, İzmir 1978

POPPER, Karl, Açık Toplum ve Düşmanları I, n, (çev. H. Rızate-pe), T.S.I.D. Yay., İstanbul 1989

REVEL, J. Francois, Demokrasi Çıkmazı, (çev. N. Erkurt), İstanbul 1987

RIBARD, A., İnsanlığın Tarihi, (çev. E. Başar, Ş. Yalçın, H. Bek-tay), İstanbul 1983

RITTER, Karl, Dünya Ziraat Tarihi, (çev. K. Köylü), Ankara 1962

RODINSON, Maxime, Hz. Muhammed, (çev. A. Tokatlı) İstanbul 1968

ROGERS, L. B., ADAMS, B., BROWN, V., Story of Nations,

New York 1956

ROSTOW, W. W., iktisadî Gelişmenin Merhaleleri, Ankara

1966

ROUSSEAU, J., Jacques, insanlardaki Eşitsizliğin Kaynağı,(çev.

R.N. ileri), Say Yay., istanbul 1986

ROUSSEAU, J., Jacques, Toplum Sözleşmesi, (çev. V. Günyol)

Idav Yay. istanbul 1982 RUSSEL, Bertand, Bilimin Toplumsal işlevi (çev. E. Esençay),

İstanbul, Tarihsiz

SABINE, George, Siyasal Düşünceler Tarihi, I, II, III, (çev. H Rı-

zatepe - A.Öktem - Ö. Ozankaya), Ankara 1964

SAMUELSON, Paul A., lktisat,(çev. D. Demirgil), istanbul

1973

S ANUS, B. Z., Para Ekonomisi, I, istanbul, 1960

SAVA PAŞA, islâm Nazariyatı Hakkında Bir Etüt, I, II, (çev. B.

Ankan), Ankara 1955-1956

SAVAŞ, Vural F., Anayasal iktisat, Beta Yay., istanbul 1989 SARTORI, Giovanni, Demokrasi Kuramı (çev. D. Baykal), Ankara Tarihsiz

SAYI, Ali, Faiz ve Faizin Tarihi Gelişimi, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli, İSAV Yay., istanbul 1987

SAYILI, Aydın, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp, TTK Yay., Ankara 1982

SCHWARZ, A. B., Roma Hukuk Dersleri, (çev. T. Rado), istanbul 1956

SMITH, A., Milletlerin Zenginliği, (çev. H. Derin), istanbul 1956

SOYSAL, Mümtaz, Anayasa'ya Giriş, Ankara 1969

SPENGLER, Oswald, Batının Çöküşü, I, (çev. Giovanni Scogna-millo), istanbul 1978

ŞENEL, Alaeddin, ilkel Topluluktan Uygar Topluma, Birey ve

Toplum Yay., Ankara 1985

 ŞENEL, Alaeddin, Siyasi Düşünceler Tarihi, Teori Yay., Ankara

1986

TABERÎ (Ibnî CERlR), Tarihi'l - Umem ve'l- Mülük, I, (tahkikli

Muhammed Ebu'I - Fazl ibrahim) Beyrut Tarihsiz.

TALAŞ, C, Ekonomik Sistemler, Ankara 1969 TAŞDEMIROĞLU, E., Pratik Hesap, izmir 1974

TEKELlOĞLU, S. Mehmet, Senetlerin Karşılıkları ve Teminatı, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli, ISAV Yay., istanbul 1987

TEKİR, Sabri, Faizsiz Sistemde Kredileşme ve Kredi Müessesesi, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli, İSAV Yay., istanbul 1987

TEZÎÇ, Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta Yay., İstanbul 1986

TİMUR, Hüseyin, İktisadi Düşünceler Tarihi, izmir 1964

TOPRAK, Binnaz, Türkiye'de Dinin Denetim işlevi, Türk Siyasal

Hayatının Gelişimi, (eds. E. Kalaycıoğlu - A. Y. Sanbay),

Beta Yay., istanbul 1986

TOYNBEE, Amold, A., a Study of History, I, London 1956

TOYNBEE, Arnold, Medeniyet Yargılanıyor, (çev. U. Uyan),

işaret Yay., istanbul 1988

TUNAYA, T. Zafer, Medeniyetin Bekleme Odasında, Bağlam

Yay., İstanbul 1989

TUNAYA, T. Zafer, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İÜ

Yay., istanbul 1980

TURAN, Şerafettin, Türk Kültür Tarihi, Bilgi Yay., Ankara

1990

TÜTENGÎL, C. Orhan, Az Gelişmenin Sosyolojisi, Belge Yay.,

istanbul 1984

UMUR, Ziya, Roma Hukuku, İÜ Yay., istanbul 1982

ÜLKEN, Yüksel, 20. Yüzyılda Dünya Ekonomisi, Günümüzün

İktisadi Sorunları ve Başlıca Tahlil Aletleri, İstanbul

1974

ÜSKÜL, Zafer, Siyaset ve Asker, AFA Yay., İstanbul 1989

VEBLEN, T., The Theory of The Leisure Class, Boston, 1973

WEITZMAN, M., The Share Economy, Cambridge 1984

WEBER, Max, Sosyoloji Yazıları, Dünya Dinlerinin Sosyal Sosyolojisi, (çev. T. Parla), İstanbul 1986

WELSH, G., Kısa Dünya Tarihi, İstanbul 1972

YALVAÇ, K., - TOSUN, M., Sümer, Babil Assur Kanunları ve Am mî Saduka Fermanı, Ankara 1975

YAVUZ, Fehmi, Türk Mahalli İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, Ankara 1966

YAVUZ, Fehmi, -KELEŞ, Ruşen, -GERAY, Cevat, Şehircilik, Sorunlar- Uygulama ve Politika, Ankara 1973

YAVUZER, M. Salih, Yeni Bir Faizsiz Banka Modelinde Senet Çıkarılması, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli, İSAV Yay., İstanbul 1987

YILDIRIM, Cemal, Bilim Tarihi, Remzi Yay., İstanbul 1983

ZAİM, Sabahaddin, Çalışma Ekonomisi, İÜ Yay., İstanbul 1977

ZEYTINOĞLU, Erol, İktisat Tarihi, İstanbul 1976

 

 

 

 

 


SOSYAL DENGE -1/Devlet yapısının tarihi seyri
1-ÖN KAPAK İÇİ
1084 Okunma
2-KISALTMALAR
985 Okunma
3-İÇİNDEKİLER
969 Okunma
4-ÖNSÖZ
1246 Okunma
5-GİRİŞ
1063 Okunma
6-SİYASÎ AŞAMALAR
1374 Okunma
7-İKTİSADÎ AŞAMALAR
1355 Okunma
8-DİNÎ AŞAMALAR
975 Okunma
9-İLMÎ AŞAMALAR
1147 Okunma
10-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ-şekiller
949 Okunma
11-SOSYAL KURUMLARIN KRONOLOJİSİ ÜZERİNE BÎR YAKLAŞIM *
887 Okunma
12-KAYNAKÇA
1090 Okunma