PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
Süleyman Karagülle
1681 Okunma
3-önsöz-süleyman karagülle

ÖNSÖZ

 

 

 

 

Biri mal çalsa, kolunu keserler.

Biri banka soysa, darağacına asarlar.

Evinizde bin altın olsa ve biri her yıl gelip ikiyüzünü aşırsa, ortalığı velveleye verirsiniz.

Beşyüzünü emanet etseniz de emanetçi yüz altının üzerine otursa, elinizden gelse adamı gırtlaklarsınız.

Bütün halkın cebinde, bankada, sandıkta sakladığı her beşyüz liradan yüzünü her yıl çalan büyük bir hırsız var. Sessiz sedasız, yavaş yavaş hergün paramızı aşırıyor. Basbayağı çalıyor; hayır soyuyor!

«Pahalılık, enflâsyon» diyorlar bu hırsıza.

Evet hırsızı, soyguncuyu herkes tanıyor, biliyor. Amma kimse ses çıkarmıyor. Ne kolunu kesen, ne hapseden; hatta suçluyan bile yok. Hırsız ise büyük maliyeci pozisyonunda ve vezir-i azam makamında!..

Bu hırsızı yakalamak istiyormusunuz? Bu hırsızın kolunu kesmeyi düşünüyormusunuz? Soyguncuyu asacakmıyız? Hasılı canımızı kurtarmak için bir arzunuz varmı?

Gelin! Bu kitab size bunun kapısını aralayacak. Gelecek kitaplar ise sizi hırsızın yanına götürüp kıskıvrak size teslim edecek. Gelin, hep beraber soyguncuyu yakalıyalım!

 

 

Davet

 

Bu kitabı başkalarının okuması için değil; gelecekte benimle arkadaş olacaklarla tanışmak için yazdım.

Bu kitabı öğretmek için değil; öğrenmek için yazdım.

Bu kitabı yaptırmak için değil; yapmak için yazdım.

  Bu kitabı ona çağırmak için değil; onun meselelerini tartışmak için yazdım.

            Bu kitabı başkalarına zorla yaptırmak için değil; yaptıklarımızı savunmak için yazdım.

Yalnız yapamıyacağımı bildiğim için, arkadaş aramak gayesi ile yazdım. Yolum :

1—Gerçeği öğrenmek ve bilmediğim şeylerin arkasına düşmemek.

2—Öğrendiğimi, bildiğimi yapmak. Yapmadıklarımı söylememek.

3—Yaptıklarımı, öğrenmek isteyenlere öğretmek. Kimseyi yapmaya zorlamamak. 4—Yapmamıza mani olanlar ile var gücümüzle savaşmak.

       Bu yolda benimle beraber olmak istiyenleri tanışmağa davet ediyorum.

       Vakıf Kitablar:

 

Çalışmalarımız Allah rızası için olacaktır. Geçinmemizi başka yollardan sağlıyacağız. Kitablarımızdan 'telif hakkı' almıyacağız. Buna karşılık her kitabdan bin kadar Vakıf kitab' alacağız.

Vakıf kitabın üzerinde VAKIF diye yazılmış olacak. Her ilçede bir 'temsilcimiz' olacak. Bu vakıf kitablar ile satılık kitablar o temsilcimizde bulunacaktır.

           İsteyen 'vakıf kitablar'dan -hiçbir ücret ödemeden- temsilcimizden alacaktır. Bir ay tetkik edebilecek ve bu kitabı iade edecektir.

Kitabımızı beğenen veya çalışmalarımıza katılmak isteyenler, bedelini vererek VAKIF yazılmış olmayan kitablardan edineceklerdir.

Temsilcimiz, VAKIF kitablarını emanet verirken, bedelini teminat olarak alır, kitabı iade aldıklarında bedelini geri verirler.

Tetkik edenler, isterlerse tetkik ettiklerini belirten sahifede adlarını yazabilirler.

 

 

          Okuma Şekli:

         İslâmiyet'te bir kitabın icazetsiz okunması caiz görülmüyor. Kitab önce kabaca tetkik edilir; eğer beğenilirse icazetli' bir hocanın huzuruna varılır ve madde madde okunur. Talebe okur, hoca dinler; talebe anlamadığı yer varsa hocasına sorar.

Hoca dinlerken, bazı hususlarda talebenin anlayıp anlamadığını belirlemek için sual sorar ve açıklamasını ister.

Kitab bitince, hoca talebenin bu eseri anladığına karar verirse ona icazet verir.

Biz de bu usûlü tatbik edeceğiz. İcazet verdiğimiz kimselerden icazet almadığınız takdirde, bu kitabdan yararlanacağınızı zannetmiyoruz.

Birinci bölümün ilk icazetini, bu eserin naşiri Reşat Erol'a; İkinci bölümün ilk icazetini, bu bölümün tashihlerini yapan Mehmet Te-kelioğlu'na; üçüncü bölümün ilk icazetini, bu bölümün tashihlerini ya-

pan   Fevzi Omay’a verilmiştir.

Siz de her bölüm için ayrı olmak üzere, bunlardan veya benden icazet alabilirsiniz. İcazet alan, icazet verme yetkisine de ulaşır, hocası «icazet verebilir» kaydını koymayabilir; o zaman o kişi icazet veremez.

Kitabın Bölümleri:

Birinci bölüm, öğrenilmek istenen şey üzerinde genel düşünme ve konuşma mahiyetinde olup, bu konularla ilgilenen herkesin anlıyacağı bir dil ile yazılmaya çalışılmıştır.

İkinci bölüm, riyazi tahlilleri ihtiva eder. Yüksek Matematik kültürü olanların faydalanabileceği bir seviyede yazılmıştır. Bunları okuyanların Yüksek Matematiği bildiği kabul edilmiş olup, sadece formüller ve formüllerin dayandığı esaslar yazılmıştır. Üzerinde bir tartışma ve isbatlama yapılmamıştır.

Üçüncü bölüm ise Arapça olarak kaleme alınmıştır. Arapça bilmeyenlerin ondan faydalanmaları mümkün değildir. Tercümesi hem mümkün değil; edilmiş olsa bile bir yararı yoktur. Bu bölümü İslâmî ilimleri, bilhassa Fıkıh Usûlü'nü bilen kimseler anlıyabilir. Bunları okuyanın usûl ilmi bildiği kabul edildiği için sadece hükümler ve deliller yazılmış, delillerden istidlal şekli üzerinde durulmamıştır.

        Bir dördüncü bölüme ihtiyaç vardır. Bizzat böyle bir para düzeni kurulduğunda, ameli olarak uygulama şeklini gösteren bir talimat; fıkıh bahsi. Bunu tatbikata geçildiği zaman yapmayı uygun buldum ve kaleme almadım.

 

         Bu Seriden Neşredilecek Konular:

Bu seride tercümeler veya derlemeler yayınlanmaz.

Bu seri araştırmalar serisi olup, yenilikler getirmesi gerekir.

Bu seride matematikle tahlil edilmeyen, riyazi bir bütünlük teşkil etmeyen araştırmalar yayınlanmıyacaktır.

Bu seride Kur'ân'ın ayetlerine dayanmıyan ve İslâmiyet'e uygunluğu araştırılmıyan araştırmalar da yayınlanmıyacaktır.

Bu seride bu şekilde -her üç bölümde tamamlanmış- bir eser gönderenlerin kitapları; «muhalefet şerhi verilebilir» kaydıyla yayınlanacaktır. Kendisine telif hakkı ödenmiyecektir. Ancak ihtiyacı var ise, çalışmalarını sürdürebilmesi için başka yerden geçimi sağlanmaya çalışılacaktır.

Üç bölümü birlikte yazmayıp, iki bölümde yazılanlar için üçüncü bölüm başkasına tamamlatılacaktır. Tek bölümde yazanlar için de aynı şey yapılacaktır. Ancak bunlar üç bölümde tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.

İlk Seri:

İlk kitab «para dengesi» üzerinde bir araştırmadır.

Bundan sonraki üç kitab da para dengesi üzerinde olacaktır. Ancak ilk kitab 'madeni para dengesi'ni ele alacak, yani bu paranın karşılığı 'altın' ve 'gümüş' olacaktır.

İkinci kitabda ise «mal dengesi» üzerinde durulacak, yani bu paranın karşılığı olan 'mal'; 'taşınır mal' olacaktır.

Üçüncü kitabda «emek parası» üzerinde durulacak, yani o paranın karşılığı 'insan emeği' olacaktır.

Dördüncü kitabda ise «yatırım parası», yani karşılığı 'gayri menkul para' üzerinde durulacaktır.

Merkez Bankası tek çeşit banknot basacak ve bunları yalnız bankalara verecek. Bankalar da bu banknota kendi mallarını gösteren ilâve baskı yapacaklardır. Meselâ, Ziraat Bankası banknotun üzerine 'bu yüz kilo buğday karşılığıdır' diyecektir. Hazine ise 'altın' veya 'gümüş' damgasını basacaktır.

İslâmiyet'te 'kâğıt para' vardır. Bu para Bakara suresinin borçlanma ayetinde açıkça tarif edilmiştir. İslâmiyet'te karşılıksız para yoktur.

Allah izin verirse, ikinci kitabda bu borçlanma ayeti üzerinde durulacaktır.

Süleyman Karagülle

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1585 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1497 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
1296 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1681 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1532 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1414 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1507 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1500 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1483 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1480 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1498 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1591 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1540 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
1468 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1778 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1534 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1874 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
3866 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1658 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1666 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1479 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1461 Okunma
22-22-KREDİ
1439 Okunma
23-23-SENET PARA
1734 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
1447 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1475 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1531 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
1365 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1481 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1683 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
2219 Okunma
31-31-ÜCRET
1516 Okunma
32-32-TEKEL
1428 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1649 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1438 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1392 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1803 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
1440 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1399 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1375 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
1317 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
1397 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1376 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1335 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
1329 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1472 Okunma
46-46-KREDİ
1417 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
1355 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
1320 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1293 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
1404 Okunma
51-51-TEKEL
1313 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
1524 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1552 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
1395 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
1441 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
1630 Okunma