YENİ ANAYASAYA GEÇİŞ ÖNERİSİ karagülle-akdemir
Süleyman Karagülle
1971 Okunma
7-ANAYASA METNİ ÖNERİMİZ

ANAYASA METNİ ÖNERİMİZ

Madde 1) Anayasanın 2. 3. ve 4. maddeleri birleştirilerek aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Resmi dili Türkçe, merkezi Ankara, bayrağı al zemin üzerinde beyaz ay yıldız, Marşı Akif'in istiklal şiiri olan, ülkesi ve ulusu ile bölünmez bir bütün olarak, Türk halklarının, Türkiye'de kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, insanlık içinde, yerinden yönetime saygılı, çoğulcu, demokratik, laik, liberal ve sosyal, hakemlerden oluşmuş bağımsız, tarafsız, saygın ve etkin yargının denetiminde ve Milli orduların güvencesinde çoklu bir hukuk devletidir. Bu hükümler meclisin ittifakı ile değiştirilebilir.

 

Madde 2) Anayasanın 3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Silahlı kuvvetler dışında devletin diğer uygulamalarının bütününde bu anayasanın hükümleri geçerlidir. Silahlı kuvvetlerin oluşması, görevleri, yetkileri sorumlulukları ve gelirleri de bu anayasa hükümlerine tabidir. Silahlı kuvvetlerin içyapısında, gelirleri harcamasında, eğitiminde ve savaş ve sıkıyönetim görevlerini yerine getirmede bu anayasa hükümleri bağlayıcı değildir.

 

 

Madde 3) Anayasanın 4.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu maddeye aykırı olan bütün mevzuat mülgadır. Aykırılık her kademe hakemlerden oluşan bağımsız yargı tarafından belirlenir. Bağımsız yargı da bağımsız yargı tarafından denetlenir. Ordulardan ordu komutanları ayrı ayrı sorumludurlar.

 

Madde 4) Anayasaya aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir:

Asker sivil ilişkileri

Ek madde 1) Türkiye merkezleri Sivas, Edirne, Bursa, İzmir, Adana, Diyarbakır, Van, Erzurum, Konya, Kayseri, Afyon ve Ankara olmak üzere 12 bölgeye ayrılmıştır. Merkez illerde Türk orduları bulunur. Orduların askerleri ve komutanları o bölgeden olmayan erkek vatandaşlardan oluşur. Görevi dış saldırılara karşı bölgeyi korumaktır. İç güvenlik yerel yönetimlerin kendi halklarından oluşturacağı kolluk kuvvetleri ile korunur. Sıkıyönetim, illerde yerel yönetimin daveti ile ordunun yönetimi ele alması ve askeri kurallarla kamu güvenliğini sağlaması şeklinde olur. Görevinin bittiğine yerel yönetim karar verir. Sıkıyönetimin süresi ile değişmemek üzere yerel yönetim sıkıyönetim karşılığı orduya uygun bedel öder. Herkes askeri eğitimini devlet içinde yapar. Kanunen belirlenen müddet içinde devlet içinde hizmetini yapar. Kalan müddeti il kolluk birliklerinde tamamlar.

Terör

Ek madde 2) Bölge merkezleri dışında kalan yerlerde nüfusları 300.000'den az ve 1.000.000'dan fazla olmamak üzere bağımsız iller kurulur. Taşra illeri kendi yasalarını kendileri yaparlar. Kendi yöneticilerini kendileri seçerler. Kendi güvenliklerini kendi kurdukları güvenlik teşkilatıyla sağlarlar. İllerin resmî dilleri aynıdır. Lise öğrenimini il dilleri ile yaparlar. İllerinde bulunan küçük ve orta işletmelerin vergilerini kendileri alırlar. Taşra illerine girmek, yerleşmek, iş yapmak için oranın yasalarına göre hareket edilir. Girişleri onların iznine tabidir. Merkez iller tüm Türk vatandaşlarına serbesttir. Her zaman girip çıkabilir, oralarda yerleşebilirler. Orada çalışabilirler. Buradaki işletmelerin vergilerini devlet alır.

 

Yargı bağımsızlığı

Ek Madde 3) Davalı ve davacı ehliyetli hakemlerden birer hakem seçerler. Başhakemi hakemler seçerler. Hakem heyeti tarafından verilen kararlar kesindir. Hakemler aleyhine hakemlere (tahkim usulüne geçiş döneminde hakimlere) gidilebilir. Mağdurların mağduriyetleri mahkum olan hakemlerin dayanışma ortaklıkları tarafından giderilir.

Kamu adına dava açma yetkisi siyasi partilere aittir. Siyasi partilere bütçeden aldıkları oy nispetinde yargıda kullanmak üzere tahsisat ayrılır. Bu tahsisatlar kamu hukukunu savunan partilerin avukat ücretlerine ayrılır. Savcılık kurumu kamu avukatlığı şekline dönüştürülür ve duruşmada taraf olarak yer alır. Güvenlik illerde kurulan il güvenlik teşkilatına aittir. Polis soruşturma yapar. Serbest soruşturma sistemi getirilmiştir. Soruşturmacıların ücretlerini siyasi partiler öderler. Özel hukuk soruşturmasını da bunlar yaparlar. Hakemler soruşturmacıların şahadeti ile karar verirler. Mevcut mahkemeler soruşturma (tahkik) ile tahkim işlerini yürütürler. Hakimler soruşturma yapamazlar ve resen karar veremezler. Dava sürecini ve duruşmaları yönetirler ve dava ile her türlü kayıtları tutarlar.

Basın

Ek Madde 4) Yazar ve yayıncıların oluşturduğu basın ve yayın kooperatifleri devletçe desteklenir. Kooperatiflere ait tesisler için reel faizsiz krediler verilir. Ödeyemezlerse tesisleri ellerinden alınır, bu maksatla kurulmuş başka basın kooperatiflerine verilir. Dağıtım devletçe karşılıksız yapılır. Bir kişi ancak bir basın yayın kooperatifine ortak olabilir.

Dokunulmazlıklar

Ek Madde 5) Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri, yüksek hakemler, akademik kariyer yapmış olanlar, kurmay subaylar, üstün hakemlerden oluşmuş yüce divanın izni ile yargılanabilirler. Yüce divan üyeleri, siyasi partiler tarafından atanırlar. Her % 5 oy oranı için bir hakem üye seçilir. Partiler oylarını birbirlerine aktarabilirler. Hakemler milletvekilleri arasından seçilir. Milletvekili olarak kaldıkça ve partisini değiştirmedikçe hakemlikleri sona ermez. Hakemlerden birini bir taraf, diğerini diğer taraf seçer.

Borçlar

Ek madde 6) Devlet faizsiz kredileşme ilkesi içinde iç ve dış borç edinebilir. Borçlar altına kota edilmiş TL üzerinden alınır. Borç verilene de o ülkenin parası ile borç işlemi yapılır. Devlet bütün borç ve alacaklarını altına kota eder ve faizlerini sıfırlar. Faizli dış borçlarını iç borca, faizli borcu kredileşme borcuna çevirerek para borcunu maaş borcuna, borcu iştirake çevirerek kapatır.

İşsizlik

Ek Madde 7) Herkesin resmî ücreti vardır. Üretimde resmî ücreti kadar kredi alma hakkı vardır. Bu ücret işçiye ödenip işveren borçlandırılır. İşçileri çalıştıracak kadar hammaddenin bedelini de devlet kredi olarak öder. Kredi reel faizsizdir. Mamul değerlenince kredi borcu itfa edilir. Halka nüfus başına ön ödemeli sipariş kredisi verilir. Siparişlere göre üretim kredilendirilerek planlama yapılmış olur.

Köylerin boşalması

Ek Madde 8) Tarımda çalışanların tarımdan artırdıkları zamanlarını değerlendirecek şekilde küçük sanayi işletmeleri kurulur. Bunlar kar amaçlı işletmeler değildir. Mamul mallarını KİT'ler satın alır ve pazarlar.

İmar ve Yapılaşma

Ek Madde 9) İhtiyaçlara göre projeler yapılır. Projelere göre arsalar üretilir. Arsalara göre planlamalar yapılır. Devlet tarafından üretilen projeleri uygulayacaklara arsalar parasız verilir. Arsa bedelleri de yüklenicilerden değil müşterilerden tahsil edilir. İnşaatta çalışan işçilere resmi ücret ödenir.

Kayıt dışı

Ek Madde 10) 500 civarında nüfusu olan köylerde tarım, kentlerde sanayi kooperatifleri kurulur. Semt içindeki tüm ödemeler semt senetleri ile yapılır. Senetler semt kasalarında arz ve talep kanunlarına göre alınır ve satılır. Nüfusu 5.000 civarında olan yerlerde bucak işletme kooperatifleri, nüfusu 500.000 civarında olan yerlerde il hizmet kooperatifleri, ülkede çalışma kooperatifleri, İstanbul'da kredileşme kooperatifleri kurulur. Bucak kooperatifleri kendi çıkardıkları buğday bonolarını, il hizmet kooperatifleri kendi çıkardıkları demir bonolarını, ülke kooperatifleri kendi çıkardığı imar bonolarını ve İstanbul kooperatifleri kendi çıkardığı altın bonolarını ödeme aracı olarak kullanırlar. Kooperatiflerin ilçelerde kurdukları borsalarda bono senetleri TL ile arz ve talep dengesiyle alınır ve satılır. İlçelerde orta

         işletmeler, bölgelerde büyük işletmelerin çıkardıkları işletme bonoları kendi

            kasalarında kooperatif bono senetleri ile alınıp satılır. Tüm kayıtlar  kooperatiflerin genel hizmetlileri tarafından yapılır.

Verilmiş olan bu anayasa metinlerinin açıklamaları ekteki dosyada ayrıntılı olarak sunulmuştur. Ancak ilk maddede değiştirilmez ilkelerin düzenlendiği 1. Madde metninde yer almış olan her kelime gerek etimolojik, gerek kavramsal ve gerekse de terim olarak yorumlanmak suretiyle ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Açıklamalar yapılırken madde metninde yer almış her bir kelimenin anlamı ile metin içinde taşıdığı manalar anlatılmaya çalışılmıştır. Metinlerde yer almış kelimelerin açıklamalarına girilmeden önce, insanlık tarihinde, ilmi, dini ekonomik ve siyasi gelişmeler ve aşamalar anlatılmış ve bu suretle her bir kelimenin tarihteki anlamına yer verildiği gibi değişmelere de temas edilmiştir.

Bize göre, yapılacak anayasa yukarıda verilmiş olan metin içinde yer almış olan ifade ve ilkeler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin genetik yapı ve özellikleri kabul edilerek değişmez hükümler kapsamında değerlendirilmelidir. Bu metin içinde yer almış olan her kelime gerekçe ve ayrıntıları ile tarihi aşamalar özetle anlatıldıktan sonra ikinci bölümde açıklanacaktır. Metnin kelime kelime yorumuna geçmeden önce insanlık tarihine kısaca bakmak ve insanlığın günümüze kadar geçirmiş olduğu aşamaları gözden geçirmek istiyoruz. Aşağıda anlatılan tarihi aşamalar dikkatlice incelendiğinde anayasa metinlerin geçmiş ile gelecek arasında nasıl bir köprü oluşturduğu görülecektir. İnsanlık tarihi ele alınırken sırasıyla iktisadi aşamalar, ilmi aşamalar, dini aşamalar ve siyasi aşamalar ele alınacaktır.