ADİL DÜZEN'E GÖRE İNSANLIK ANAYASASI-K
Süleyman Karagülle
1828 Okunma
DAYANIŞMA

C. DAYANIŞMA

Madde-8a) Dayanışma Ortaklıklarının Kurulması

İlmi dayanışma

1- Bucaklarda 7 yaşını dolduran kadın-erkek kendisine bir ilmi danışman seçer.(Kamil Sayılar Kuralı 24d, Sor Kuralı 1b) En az 200 kişinin ilmi danışmanı olan kimse bucakta ilmi dayanışma ortaklığını kurmuş olur.(Bucağın nüfusu 5000 civarındadır. 1/20’i 250 etmektedir. 7 yaşından küçükler yaklaşık 1/5’dir. Bu nedenle en az 200 kişinin ilmi danışmanlığı ile dayanışma ortaklığı kurulur. Kamil Sayılar Kuralı 24a) Bir ilin içinde en az 10 bucak ilmi danışmanı olan kimse yüksek danışmandır.(Hizmet ve Görev Yerleri Kuralı 23 ve Kamil sayılar kuralı 24) Bir ilde en az beş, en çok yirmi yüksek danışman bir sorumlunun başkanlığında birleşerek il ilmi dayanışma ortaklığını kurmuş olur. Ülke içinde on yüksek danışmanın danışmanı olan üstün danışmandır. Ülkede en az 50 ve en çok 200 üstün danışman bir sorumlunun başkanlığında birleşerek bir ülke ilmi dayanışma ortaklığını kurmuş olur. Ülke ilmi dayanışma sorumluları insanlık merkezine birer ilmi temsilci atarlar. En az 50, en çok 200 ilmi temsilci bir sorumlunun başkanlığında birleşerek insanlık ilmi dayanışma ortaklığını kurmuş olur.(Kamil Sayılar Kuralı 24 ve Dayanışma Kuralı 13) İlmi danışmanlar her zaman değiştirilebilirler.(Hicret Kuralı 32) Sorumlular ortaklarını haberdar ederek aktarabilirler. Nisabı(yeter sayıyı) dolduramayanlar aktarma yaparlar, aktarma alarak doldurabilirler. (Biat Kuralı 33) Ortaklık sorumluluğu, nisabın doldurulması ile başlar ve nisabın kaybedilmesi ile sona erer. Değiştirmeler her ramazan bayramında başlar ve kurban bayramında yürürlüğe girer.(Sayısal Kuralı 34 ve Vakitlendirme Kuralı 35)

Siyasi dayanışma

2- Bucak, il, ülke ve insanlıkta ilmi dayanışma ortaklık sorumluları birleşerek sıralama usulü ile kendilerine birer başkan seçerler.(Karar Verme Kuralı 36a) İnsanlık başkanları kıta merkezlerine, ülke başkanları bölge merkezlerine, il başkanları ilçe merkezlerine ve bucak başkanları semt merkezlerine birer yönetici atarlar. 15 yaşını doldurmuş ve siyasi hak ve yükümlülükleri yüklenmek isteyen kişiler, bucağında kendi semti dışında bir semtin yöneticisine, ilinde kendi ilçesi dışındaki ilçelerden birinin yöneticisine, ülkede kendi bölgesi dışındaki bir bölge yöneticisine siyasi dayanışma ortağı olurlar. Tüm ortakların en az yirmide birini ortak eden yönetici siyasi dayanışma ortaklığını kurmuş olur ve yöneticiliği kesinleşir.(Biat Kuralı 33b) Yüzde yirmiden fazlasını ortak alamaz. İnsanlık siyasi dayanışma ortaklığını ülke siyasi dayanışma sorumlularından en az 50, en çok 200 sorumlunun siyasi temsilcileri kurarlar. Altı ay içinde ortak bulamayan yöneticilerin yöneticilikleri düşer.(Kamil Sayılar Kuralı 24) Başkan, başka birini yönetici adayı olarak atar. Aktarmalar yapılır.(Biat Kuralı 33a)

Ahlaki dayanışma

3- Bucakta ilmi dayanışma ortaklığı aynı zamanda ahlaki dayanışma ortaklığıdır. (5-48’de “Hepsi için sizden şir’a ve minhac kıldık” demektedir. Hepsi demekte ama جَعَلْنَا  tekrarlanmamakta, ikisi birbirine atfedilmiş olarak gelmektedir.) Bir ortak, ilimde başka, ahlakta başka bir dayanışmaya ortak olabilir.(Dayanışma ortaklıklarıyla ilişkili olarak, 5-48’deشِرْعَةً  ve مِنْهَاجًا, 22-34’de مَنْسَكًا, 2-148’deوِجْهَةٌ  geçmektedir. Bu da her birinin ayrı kurum olduğunu göstermektedir. Bu nedenle isteyen farklı dayanışmalara ortak olabilir.) En az 50, en çok 200 ahlaki dayanışma sorumlusu birleşerek ildekiler ilde, ülkedekiler ülkede, İnsanlıkta insanlık ahlaki dayanışma ortaklığını kurmuş olurlar, aktarmalar geçerlidir. (Kamil Sayılar Kuralı 24) (Biat Kuralı 33a)

Mesleki dayanışma

4- Bucakta siyasi dayanışma ortaklığı aynı zamanda mesleki dayanışma ortaklığıdır. Kişiler meslek bakımından bir, siyaset bakımından diğer dayanışma ortaklığına ortak olabilirler.(İlmi ve ahlaki dayanışma ortaklığına kıyasen siyasi ve mesleki dayanışma ortaklığı aynıdır. Ayrı ayrı olabilmesi de buna kıyas edilir.) Bucak mesleki dayanışma sorumluları ilde, il mesleki dayanışma sorumluları ülkede, ülke mesleki dayanışma sorumluları insanlıkta mesleki dayanışma ortaklığını kurmuş olur.(Hizmet ve Görev Yerleri Kuralı 23) Çalışanların en az yirmide birini ortak etme zorunluluğu vardır. En çok beşte biri ortak edilebilir.(Çoklukta Denge Kuralı 31) Çalışma yaşı on yaşında başlar.(Hizmet ve Görev Yerleri Kuralı 23a) Aktarmalar geçerlidir. (Biat Kuralı 33a)

Ahlaki ve mesleki dayanışma ortaklıklarına katılma zorunlu değildir. Ahlaki dayanışması olmayanların ahlaki dayanışması ilmi dayanışmasıdır. Mesleki dayanışması olmayanların mesleki dayanışması siyasi dayanışmasıdır. (5-48’de “Hepsi için sizden şir’a ve minhac kıldık” demektedir. Hepsi demekte ama جَعَلْنَا  tekrarlanmamakta, ikisi birbirine atfedilmiş olarak gelmektedir. Dayanışma ortaklıklarıyla ilişkili olarak, 5-48’deشِرْعَةً  ve مِنْهَاجًا, 22-34’de مَنْسَكًا, 2-148’deوِجْهَةٌ  geçmektedir. Bu da her birinin ayrı kurum olduğunu göstermektedir. Bu nedenle isteyen farklı dayanışmalara ortak olabilir.) Dayanışma ortaklıklarının değiştirilmesi halinde tüm hak ve vecibeler yeni dayanışmaya geçer. Eski dayanışma yeni dayanışmayla muhatap olur ve hitap eder.(Yetki ve Sorumluluk Kuralı 2a)

 

Madde-8b) Dayanışmanın Hükümleri

Egemenlik

Egemenlik halklarındır.(Egemenlik Kuralı 1c) Halk egemenliğini ocak ve bucaklarda bizzat katıldığı meclislerde kullanır. İl ve ülkelerde ilmi dayanışma sorumlularından olan danışmanlardan oluşan meclislerin ve insanlıkta ülke ilmi dayanışma sorumlularının temsilcilerinden oluşan ilmi meclisler aracılığı ile ve dayanışma sorumlularının oluşturduğu ilmi, mesleki ve siyasi şuralar aracılığı ile kullanır.(3-159’da “Onlarla işte müşaveret et” demektedir. İş marife olduğu için ilgililerin hepsiyle karşılıklı görüşmesi, müfaale babı olduğundan doğrudan görüşmesi gerekmektedir. İş ile ilgili kişiler az iken hepsiyle görüşebilir, çok ise doğrudan görüşemez temsilcileri yani elçileriyle görüşür. 18-28 Ayetinde “Sabah akşam seninle dua edenlerle beraber nefsine sabret” diyor. “İki gözünü onlardan ayırma” diyor. Burada gözünü değil de iki gözünü demesi mecazi anlam vermeye engeldir. Burada başkanın yakınında bulunan küçük topluluktan bahsedilmektedir. 58-7 Ayetine göre necvalarda üç kişi olursa dördüncü Allah’tır, beş kişi olunca altıncısı Allah’tır. “Az veya çoğunda Allah onlarla beraberdir” demektedir. Bu nedenle istişarenin kâmil sayısı ondur. )  

Erklerin kullanılması

1- Ahlaki dayanışma ortaklıkları yaşama(ihtiyaçları belirleme), ilmi dayanışma ortaklıları yasama(çözüm yollarını belirleme), mesleki dayanışma ortaklıkları çalışma(iş bölümü yapma), siyasi dayanışma ortaklıkları paylaşma(ürünleri bölüşme) erklerini kullanırlar.(Erkler Kuralı 37)

 

2- Ahlak iyiyi kötüden ayırır ve sevgi üzerine kurulur.(41-34 Ayetinde “Hasene ve seyyiye bir değildir” demektedir. Ayetin devamında “Onu en iyisiyle defet” diyerek bunun yapılması gerektiği emredilmiştir. Bunu yapan da ahlaktır.) İlim doğruyu yanlıştan ayırır ve tartışma üzerine kurulur.(33-5 Ayetinde evlatlıkları çağırırken babalarını bilmemekten dolayı yapılan hatadan bahsetmektedir. Bu ilimde hatadır. 78-38 Ayetinde “Doğru söyle” dediğinden bu da ilmidir. Hasene ve seyyiyeye kıyasen bunların da ayrılması gerekir.) Ekonomi yararlıyı zararlıdan ayırır ve kazanç üzerine kurulur.(22-13 Ayetine göre zararı faydadan ayırmamız gerekir. Bu da ekonomiyi gösterir.) Yönetim adaleti zulümden ayırır ve güç üzerine kurulur.(2-279 Ayetinde zulmetmemeyi ve zulme uğramamayı söylemektedir. 5-8 Ayetinde adaletli olmak emredilmektedir.) İyilik, doğruluk, yararlılık ve adaletli olmak haktır. Kötülük, yanlışlık, zarar ve zulüm batıldır.(10-32 Ayetinde hakkın dışında yalnız dalalet vardır deniyor. Demek ki bütün kötülükler dalalette toplanıyor. 17-81 Ayetinde hak batıla karşı getirilmiştir.)

Güvence

3- İhmalden doğan zararları ahlaki, bilgisizlikten doğan zararları ilmi, beceriksizlikten doğan zararları mesleki ve kasten iras edilen zararları siyasi dayanışma ortaklıkları tazmin eder.(Yetki ve Sorumluluk Kuralı 2a,b ve Erkler Kuralı 37) Kasten iras edilen tazminatlar kendi mal varlıklarından ödenir.(Yetki ve Sorumluluk Kuralı 2b,  33-5 ayetinde “Allah sizin taammüt ettiklerinizi sorar” diyor. Buna göre cezai sorumluluk yalnız kasti fiillerden doğar.) Ödeyemezse mevcut malları mirasçılarına bölüştürülür(Yetki ve Sorumluluk Kuralı 2b’ye göre kimse kimsenin sorumluluğunu yüklenmediğinden suç işleyen kişinin suçu sebebiyle ailesinin mağdur olmaması için kişi ölmüş kabul edilir ve mirası ailesi arasında bölüştürülür.) ve kendisi zorunlu çalışma kampına alınır ve böylece ödetilir.   

(5-33 Ayetinde suç işleyen kişilerin yerlerinden sürülmesi söylenmektedir. Bu nedenle suç işleyen sürgün bucaklarına gönderilir ve çalıştırılarak diyeti ödetilir.) Dayanışma ortaklarından taksitlerini ödeyemeyenler de çalışarak taksitlerini öderler.(9-29 Ayetinde cizye kelimesine kıyasla çalıştırılarak ödetilir.) Çalışmaktan da kaçınırlarsa dayanışmadan çıkarılırlar.(2-194 Ayeti haramların karşılıklı olduğunu söyleyerek birisine yapılanın karşılığı olarak diğerine aynısının yapılması gerektiğini göstermektedir. Kişi dayanışma ortaklığına karşı sorumluluğunu yerine getiremiyorsa dayanışma ortaklığının da ona karşı sorumluluğu ortadan kalkar.)

Hakların korunması

4- Kişiler fikri haklarını ilmi, hissi haklarını ahlaki, fiili haklarını mesleki ve içtimai haklarını siyasi dayanışma ortaklıkları içinde kullanırlar. Mağdur olanların mağduriyetleri dayanışma içinde giderilir.(Dayanışma Kuralı 13b) Mevzuatça yasaklanmayan veya yetkililerce men edilmeyen her şey haktır. Kişi bunları yapmakta hürdür.(Kural 1a, Yetki ve Sorumluluk Kuralı 2a)  

Tazminatın yılda bir ayı geçmeyen kısmını kusurlu öder. Tüm dayanışma ödemeleri yılda bir ayı geçmemelidir. Geçmesi halinde bucak dayanışmasından il, il dayanışmasından ülke, ülke dayanışmasından insanlık dayanışmasına genişletilir.(Kolaylık Kuralı 10, 2-185 ayetine göre tazminatın ödenmesinin yılda bir ayı geçmemesi Ramazan ayına kıyasla belirlenir.)

İlmi ve siyasi dayanışma ortaklığı zorunludur.(Dayanışma Kuralı 13c) Hiçbir bucak tarafından kabul edilmeyen kimseler için ayrı bucak kurulur, orada askeri yönetim geçerli olur. (5-33 Ayetinde “Nefiy olunur” denmekte. Nefy olunan yer söylenmemektedir. En uygun olanı gidecek yer bulamazsa kendisine bir yer tahsis edilmesidir.) İnzivaya çekilenlere dokunulmaz. İnziva yeri kişinin evi, ocağı veya bucağı olabilir.(109-6 Ayetinde “Sizin düzeniniz size, benim düzenim bana” denilerek kendi düzenleri kendilerine ait olmuş olur. Kafirin tanımını ‘yargı kararlarına uyan ama cizye vermeyen kişi’ olarak yapıyoruz.)

 

 

 


ADİL DÜZEN'E GÖRE İNSANLIK ANAYASASI-K
1-İÇİNDEKİLER
2162 Okunma
2-TAKDİM
2467 Okunma
3-ANAYASA'YA BAŞLARKEN
1933 Okunma
4-KAMU GÖREVLERİ
2303 Okunma
5-GENEL HİZMET
2161 Okunma
6-İNSANLIK
1850 Okunma
7-BÖLÜŞME
1913 Okunma
8-DAYANIŞMA
1828 Okunma
9-İNSAN
1584 Okunma
10-YERYÜZÜ
1754 Okunma
11-ŞÛRALAR
1867 Okunma
12-İŞLETMELER
1721 Okunma
13-BİRLİK
1685 Okunma
14-GÖREV
1676 Okunma
15-YETKİ
1660 Okunma
16-SORUMLULUK
1726 Okunma
17-HAKLAR
1798 Okunma
18-BÜTÇE
1584 Okunma
19-YAŞAMA
1661 Okunma
20-MEVZUAT
1721 Okunma
21-ÇALIŞMA
2148 Okunma
22-PAYLAŞMA
1738 Okunma
23-VERGİ
1676 Okunma
24-ANAYASA GENEL KURALLAR
1955 Okunma
25-KAMİL SAYILAR KURALI
2832 Okunma
26-ŞURALAR KURALI
1844 Okunma
27-SENETLER KURALI
2195 Okunma