ADİL DÜZEN'E GÖRE İNSANLIK ANAYASASI-K
Süleyman Karagülle
1677 Okunma
VERGİ

L.VERGİ

Madde-25a) Resmi ücretle toprak değeri ve alt yapı payı

Ülkede saatlik derece ücreti, kamu topraklarının ülke nüfusunun saatlik derecelerinin toplamının ortalama ömrün yarısıyla çarpımına bölünmesi ile bulunur. Ülke toprağının değeri bunun tersidir.(2-29 Ayetinde “Yeryüzünü cemian sizin için yarattı” demektedir. 53-39 Ayetinde de “İnsan için emekten başkası yoktur.” demektedir. Demek ki bu toprakları emek ile bölüştüreceğiz. Bölüştürülmüş olan topraklar özel mülkiyete ait olduğundan bölüştürülmüştür. Yollar ve meralar da bölüştürülenlerden sayılır. Kalan topraklar bölüştürülecektir. Yukarıda bahsedilen bölüştürme, en ahsen olan şeklidir. )

İl ve bucak toprakları değerleri; ülke kamu toprakları nispetinin, il veya bucak kamu toprak nispetine oranıdır.(17-1 Ayetinde yeryüzündeki toprakların aynı değerde olmadığı anlatılmaktadır.  Kuruluşlar Kuralı 40’a göre malik olan insanlık, ülke, il, bucak ve ocaktır. Demek ki, kamu toprakları bunlara ait olmalıdır.)

Bucak toprakları ocak ve iş sitelerine bu değerin 4 mislini yatırım yapmaları şartı ile temlik edilir.(Kamu Giderleri Kuralı 7a) Araziyi müteahhitler seçer.(4-58 Ayetine göre inşaatı ehli biri yapacaktır. Yetki ve Sorumluluk Kuralı 2a'ya göre görevli yetkili ve sorumludur.) Yapılan inşaatın beşte biri site içi altyapısına, beşte biri de site dışı, bucak, il, ülke ve insanlık alt yapılarına harcanır.(17-1 ayetinde yeryüzündeki toprakların aynı değerde olmadığı anlatılmaktadır. Kuruluşlar Kuralı 40’a göre malik olan insanlık, ülke, il, bucak ve ocaktır. Demek ki kamu toprakları bunlara ait olmalıdır. Başka bir karine olmadığı için payı eşit olarak bölüştürürüz.)

Sosyal yapılar da alt yapı içinde düşünülür.(10-88 Ayetinde yolların merkezleri (damarları, kalbi) yollara dâhildir. Cüzüdür. Hilafet Kuralı 6’ya göre sosyal ilişkiler de sebilullahtır. Dolayısıyla merkezi de sebilullahtır yani onun parçasıdır.)

Projesi yapılan sitenin arsa sahiplerine arsa payından (arsa payı; toprak, alt yapı, proje yapanların), yapı sahiplerine yapı payından (yapı payı; emek ve malzeme verenlerin) paylar verilir.(Madde 5a(17)) Alt yapı, yapılar yapılırken farklı bir müteahhit tarafından yapılır.(Planlama Kuralı 54, toprak ve proje kamuya ait olduğu için kamunun imarına kamunun iştirak etmesi gerekir. Emek kişilerin olduğu için, imarın da kişiler tarafından yapılması gerekir. Bu da ancak kurulacak imar işletmeleriyle mümkündür. İmar işletmelerinin sorumlularına müteahhit denir. Projeye göre inşaat bitince taahhütlerini yerine getirmiş olurlar.) Bölmeler, değerlendirme ve bölüşme usulleri ile paylaşılır.(Bölüşme Kuralı 16) Pay belgesini ibraz edip ilk talip olana bölme temlik edilir.(Öncelik Kuralı 17)

 

Beşte ve onda birler

Madenler gibi, tükenen sınırlı kaynaklardan elde edilen üretimin beşte biri kamu payıdır.(Kamu Giderleri Kuralı 7a) Üretim aşamalarında vergi, kredinin verildiği yerden alınır.(2-276 Ayetinde verginin malı çoğaltacağı ifade edilmiştir. Alınan vergi verilen faizin karşılığıdır. Farkı bunu kamunun almasıdır, %2,5 ile sınırlandırılmıştır, değiştirilemez. Mükellefin beyanına göre alınır. Sene sonunda alınır. Mal olarak alınır. Ödediği vergi kadar haklara sahip olur. Borç zamanla artmaz.)

Tarım gibi, tükenmeyen sınırlı kaynaklardan özel mülkiyet içinde üretilenlerin onda biri de kamu payıdır. Bu paylar yarıya indirilebilir. İki misline çıkarılabilir.(Kamil Sayılar Kuralı 24)

 

Kırkta birler

Mera, nakit, ticaret ve depo mallarında olduğu gibi tükenmeyen sınırlı kaynaklardan açık mülkiyet içinde üretilenin sermayesinden kırkta bir kamu payı olarak alınır.(Kamil Sayılar Kuralı 24’e göre beşte bir sınırlı olup tükenen mallardan alınır. Tarla gibi tükenmeyen sermayelerden yarısı yani 1/10 alınır. Meralar herkese açık olduğu için buradan alınan pay yarılanır. 1/20 alınması gerekir. Üründen değil de sermayeden alındığı için bir yarılama daha yapılır. Böylece 1/40 olur.)

Bir bu kadar da genel hizmet payları alınabilir.(Kıyam Kuralı 5, Hilafet Kuralı 6)

Hizmete göre genel hizmet payı artırılabilir. Kamu ve genel hizmet payı %50’yi aşamaz.(Kamil Sayılar Kuralı 24’e göre yarılama yapıldığı gibi katlama da yapılır. 4-29 Ayetinde rıza şartı getirilmiştir. Rıza ancak kişiler için söz konusudur. Vergi hizmet karşılığı alınan bir paydır. Esas pay tali paydan küçük olamaz. )

Nöbet bedelleri ile tazminat taksitleri dışında kişilerden herhangi bir vergi alınamaz.(9-103 Ayetinde “Mallarından al” diyor. Bu, kişilerden alınamaz demektir. 23-72 Ayetinde “Sen onlardan haraç mı istiyorsun?” diyor. Ayrıca (2-43 Ayetinde geçen “Zekâtı verin” ifadesinde الزَّكَاةَ marifedir. Dolayısıyla değiştirilemez.)

 

Madde-25b) Vergi ödeme beyana tabidir.

Beyan edilen mallar kamunun korumasındadır. Vergi beyanında bulunulmayan mallar kamu güvenliğinde değildir.(2-43 Ayetinde “Zekatı verin” diyor ve 9-103 ayetinde “Mallarından sadaka al” diyor. Buradaki sadakat ifadesi vergiyi kişilerin gönülleri ile vermesini ifade eder. Vergi miktarının takdiri vergi alanın değil, vergi verenin takdiri iledir.) Malın değeri ödendiği vergi ile orantılıdır.(2-276  Ayetine göre kamudan yararlanma vergi nispetindedir. Zekâttan pay alanlar da toprak paylarını verdikleri için pay alırlar.) Sanayi tesislerinde geçmiş beş yıl içinde ödenen vergilerin beş misli, tarım tesislerinde geçmiş on yıl içinde ödenmiş vergilerin on misli, ticari işletmelerde geçmiş yılda ödenen verginin kırk misli değeri vardır.(Zekat senelik alındığına göre likit sermayenin değeri kırk misli olmalıdır. Onda birler ve beşte birler buna kıyas edilir.) Krediler geçmiş yıllarda ödenen vergilere göre dağıtılır. Alt yapı hizmetleri geçmiş yıllarda ödenen vergiye göre verilir.(9-103 Ayetinde “Mallarından al” dendiğine göre zarar edilen kısımdan vergi alınamaz çünkü elinde malı yoktur. 9-34 Ayetine göre altın ve gümüşün tamamı kamuya verilecektir. Diğer taraftan senede bir verilen 1/40 ‘tır. Yani tamamı 40 senede verilecek demektir. Zekâta tabi diğer mallar altın ve gümüş hükmündedir veya bunlara kıyas edilir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ADİL DÜZEN'E GÖRE İNSANLIK ANAYASASI-K
1-İÇİNDEKİLER
2167 Okunma
2-TAKDİM
2468 Okunma
3-ANAYASA'YA BAŞLARKEN
1934 Okunma
4-KAMU GÖREVLERİ
2303 Okunma
5-GENEL HİZMET
2161 Okunma
6-İNSANLIK
1852 Okunma
7-BÖLÜŞME
1915 Okunma
8-DAYANIŞMA
1828 Okunma
9-İNSAN
1585 Okunma
10-YERYÜZÜ
1755 Okunma
11-ŞÛRALAR
1869 Okunma
12-İŞLETMELER
1722 Okunma
13-BİRLİK
1688 Okunma
14-GÖREV
1677 Okunma
15-YETKİ
1663 Okunma
16-SORUMLULUK
1727 Okunma
17-HAKLAR
1798 Okunma
18-BÜTÇE
1586 Okunma
19-YAŞAMA
1662 Okunma
20-MEVZUAT
1723 Okunma
21-ÇALIŞMA
2149 Okunma
22-PAYLAŞMA
1742 Okunma
23-VERGİ
1677 Okunma
24-ANAYASA GENEL KURALLAR
1957 Okunma
25-KAMİL SAYILAR KURALI
2834 Okunma
26-ŞURALAR KURALI
1845 Okunma
27-SENETLER KURALI
2197 Okunma