Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 214
BÂTINÎ SAYI / SANAL SAYI
28.06.2003
1508 Okunma, 0 Yorum

 

BÂTINÎ SAYI

Batılıların imajiner, Türklerin sanal, Arapların hayali sayı dedikleri sayının Kur’an dilinde adı zâhir aded ve bâtın aded, yahut meşhud aded ve gaib aded diyebiliriz. Bu nereden doğmuştur.?

Elimizde çift paketten oluşmuş ne kadar paketimiz olsa paketleri ayırırsak “n” tane birinci paketimiz, “n” tane de ikinci paketimiz olur.

  

Sırayı Değiştirme Özelliği

5 lik bir paketimiz olsa ona 10 luk paketi katacak olsak istersek 10 luk paketi dağıtır 5 lik pakete ekleriz, istersek 5 luk paketi dağıtır 10 luğa ekleriz, aynı sonuç elde ederiz. Çünkü var olan yok olmaz, olmayan da yok olmaz. Sadece çıkar veya girer. Buna sırayı değiştirme ilkesi diyoruz.  a +b=b+c  Bu kuralın çıkarmada da geçerli olması için çıkarma yerine - sayı konmalıdır.

Toplamada geçerli olan sıra değiştirme çarpmada da geçerlidir.

Elimizde beş tan 7 lik paket olsa, her birerlerinden birer alarak 7 tane beşlik paket yapabiliriz. Çünkü her paket yaptıkça birer tane eksilecektir. Eşit sayılardan eşit sayı alınabilir. a*b=b*a dır. Bölmede de aynı işlem yapabilmemiz için bölmenin yerine kesir sayıyı kullanmamız gerekir.

Sırayı değiştirme kuralı üs almada ve kök almada geçerli değildir.

Dağılma Özelliği

Elimizde beş tane 3 ve 5 lerden oluşmuş paketler 7 çift paket olsa bu çift paketleri açar 7 tane 3 lü v e7 tane 5 li paletimiz olur.  n *(a+b) = n*a+n*b dir.

    

Buna göre (a+1)*(a+1) = a*(a+1) +1*(a+1) = a*a+a*1+a*1+1 = a*a+2*a+1 dir.

Şimdi 1 yerine  -1 i koyalım.  (a + (-1))* (a + (-1)) = a*a+2(-1)+ (-1)*(-1)

2 adet  (-1) paket  - iki paket olacaktır. Eksikler eksik olarak paketlenecektir.

Şimdi “a” yerine “1” koyacak olursak “0”ın karesini almış oluruz.

0 = ( 1+(-1)) * ( 1+(-1)) = 1-2+(-1)*(-1) =-1+(-1)*(-1) = 0

Bunun gerçekleşmesi için  (-1)*(-1) =1 olmalıdr. 1 eksiğe karşı 1 var olmaldır ki sonuç sıfoır olsun    Şimdi

(+1)*(+1)=+1 dir.  (+1)*(-1)=-1 dir.  (-1)*(+1)=-1 dir.  (-1)*(-1)=+1 dir.

Simetrilik bakımından da buna gerek vardır. İki işlem “+”yı, iki işlem “–“yi vermelidir.

Şimdi sorun şurada başlar. “+1”in kare kökü “+1” ve “-1” olmaktadır. “-1”in kare kökü nedir? İşte bu bizim şimdiye kadarki sayı sistemlerinde yoktur. Bu sayıyı “i” harfi ile gösteriyoruz. Noktalı 1 olarak bakabilirsiniz. Demek ki “-1”in kare köküne “+i” ve “–i” olarak bakabiliriz. Tam sayı, kesir sayı, pozitif sayı, negatif sayı, gerçek sayı, sanal sayı yahut zâhir sayı, bâtın sayı ortaya çıkmış bulunmaktadır. Üç işlem için üç çift sayı.

Bu sayıyı şöyle düşünebiliriz.

a^2 + b^2=R^2  bir dik üçgenin üç kenarıdır. “R” dik olmayan kenarın uzunluğudur. Dik olmayan kenarları eksi alsak çap yine “+” olacaktır. Çapı dik olmayan kenarı negatif olan dik üçgen ancak kenarları sanal olan üçgendir

(ia)^2+(ib)^2 = -R^2 

Demek ki matematikte negatif yarı çaplı daire vardır ama biz onu geometride göremiyoruz.

Sanal sayıyı kullanarak yaptığımız hiçbir işlem çelişkiyi taşımıyor. Tam tersine görünür uzay tarafını her zaman yakalayabiliyoruz. Matematikte görülen sanal sayılara tekabül eden sanal uzay vardır. Bu sebepledir ki Kur’an onlara zâhir ve bâtın demekte, gayb ve şahadet demektedir. İkisini eşit varlık kabul etmektedir. Matematik sayesinde gayb âleminin yapısını da öğrenmiş bulunuyoruz. Bundan dolayıdır ki matematiği bilmeden Kur’an’ı bu yönüyle yorumlayamayız.

 

 

DİK KENARLAR TEOREMİ

 

a*a + b*b = c*c  iki karenin toplamı üçüncünün karesine eşit olsun. 3*3+4*4=5*5 dir.

16+9=25 dir.

Cos(A) = a/c     Sin(B)=b/c  bu sadece sayısal tanımdır.

Bu tanımla sayılarda Cos(A)^2+Cos(B)^2 = (a/c)^2+(b/c)^2 = (a^2+b^2)/c^2 = 1dir. a^2+b^2=c^2 dir. Buna geometride ne tekabül eder? Dik üçgenin iki kenarın kareleri toplamı üçüncü kenara eşittir. Buna “Pisagor Teoremi” denmektedir.

Bu gerçeği dik üçgenlerde her zaman görebiliriz.

 

Bâtınî (Sanal) Sayı ile Üçgen

 

-1 in kare köküne i Bâtınî Sayı demiştik. Batılılar imajiner, Türkler sanal sayı demektedirler.

   

(a+ib) = z olsun. “z”ye karmaşık sayı diyoruz.

a*a+b*b=c*c ise  z = c*Cos(A)+c* i Sin(A) = z=c*(Cos(A)+i Sin(A))

Bunlar sadece sayısal tanımdır. Buradaki A ya açı diyoruz.

Öyle üçgen düşünelim ki, onun bir dik kenarı sanal olsun uzun kenarı da karmaşık bir sayı olacaktır. Bu tanımlara uyacaktır.

Şimdi c leri aynı farklı iki karmaşık sayı düşünelim. Bu farklı iki sanal sayı düşünelim.

X=c*(Cos(A)+ i Sin(A))        Y=c*(Cos(B)+ i Sin(B))      c=1 olsun.

Bunların çarpımı Z olsun.

Z= X*Y =  Cos(A)* Cos(B)- Sin(A) * Sin(B) + i(Cos(A)* Sin(B)+Sin(A) * Cos(B ))

bulunacaktır. Çarpma işlemini kurallarına göre yapar. (-î)^2=1  alırsanız bu bulunur.

 

Şimdi sayısal olarak bulduğumuz bu bağıntıyı üçgende deneyebiliriz.

 

 

 

Cos(A+B)= Cos(A)*Cos(B)- Sin(A)*Sin(B)   Sin(A+B)= Cos(A)*Sin(B)+Sin(A)*Cos(B)

Görülüyor ki bizim matematik ile uzayımızın geometrisi birbirine uymaktadır.

Allah Kâinat’ı bizim matematiğimize göre yaratmıştır.

 

 

 

P A R A

 

Tarihte bin yılda bir yeni uygarlık gelmiştir. Bu uygarlıkların başlama ve bitme tarihleri Miladi yılın başlama tarihleri ile paraleldir. Bugün de yeni uygarlık doğacaktır. 2000 yıllarının başlarında yeni uygarlık ortaya çıkacaktır. Bu yeni uygarlıkta neler olacaktır?

Tarihte ilim görenek, tedris, tümdengelim ve tümevarım dönemlerini geçirdi. Şimdi karşılaştırma dönemine gelmiştir. Sekiz yüzlü 25 öğeli sistemler ile bütün ilimler karşılaştırılmalı öğrenilecektir.

Tarihte din Hazreti İbrahim ile ilimden ayrılmış, Hazreti Musa ile hukuktan ayrılmış, Hazreti İsa ile lâiklik gelmiş, Kur’an’la dinler dahil çoklu sistemler getirilmiştir. Bugün dinler bağımsızlaşacaklar, ilmîleşecekler, mezhepleşecekler ve yönetimde denetleme görevi yükleneceklerdir.

Tarihte siyasette önce hanedanlar yönetmiş, sonra diktatörler yönetmiş, şimdi parti başkanları yönetiyor. Gelecekte yerinden yönetimli kolektif uzlaşmalı nisbî sistem hakim olacaktır.

Tarihte ekonomide derebeyleri tekeli oluşmuş, sonra sermaye tekeli oluşmuş, sonra üretim tekeli oluşmuş, sonra banka tekeli oluşmuş ve şimdi halk ekonomisi doğacaktır.

Batı müsbet ilme dayalı tekniğini ve ekonomisini kurmuştur, ama müsbet ilme dayalı hukuku getirememiş ve müsbet ilme dayalı yönetimi kuramamıştır. Şimdi müsbet ilme dayalı hukuk oluşacak ve ona dayalı yönetim ortaya çıkacaktır.

Her uygarlık iki ayrı uygarlığın sentezinden doğar. “III. Bin Yıl Uygarlığı” da iki ayrı uygarlığın sentezinden doğacaktır. Bunlar da İslâm ve Batı uygarlığıdır. Tanzimat’tan beri Türkiye böyle bir uygarlığı oluşturmak için hazırlanmaktadır. Bugün bu iki uygarlığı sentez edecek başka bir devlet yoktur.

Bu yeni uygarlığın adi “Adil Düzen”dir. “Adil Düzen Çalışmaları”na 1960’ların sonlarına doğru başlanmış, bugün “Adil Düzen Anayasası”nı hazırlamış olmakla teorik olarak son basmağa gelmiştir. Son düzeltmelerden sonra arz edilecektir.

Hukuka dayalı uygarlıklar hak uygarlıklarıdır ve bunlar halktan doğan hareketlerle oluşurlar. Oysa teknik uygarlıklar tekellerden ve merkezden doğan uygarlıklardır. “III. Bin Yıl Uygarlığı” da halk uygarlıkları olarak doğacaktır.

Bunun için şunlar yapılacaktır:

a)      Adil Düzene göre halk işletmeleri oluşturulacaktır.

b)     Adil Düzen işletmelerinin sağlayacağı imkânlarla ilmî çalışmalar yapılacaktır.

c)      Adil Düzen işletmeleri ile sağlanan imkânlarla ve “Adil Düzen”in ürettiği ilim halka ulaştırılacak ve halk “Adil Düzen”e inandırılacaktır.

d)     “Adil Düzen”e inanan halk partileri “Adil Düzen”e zorlayacaktır. Böylece makroda da “Adil Düzen” kurulmuş olacaktır.

“Adil Düzen İşletmeleri”nin kurulabilmesi için dört ayrı ortaklığa ihtiyaç vardır. Bir market üzerinde düşünelim.

a)      Markete bir yapı ve içindeki donanımı sağlayan ortaklık oluşturulmalıdır. Bu ortaklık tesisi cirodan kiraya verecektir. Bu ortaklık biner dolarlık hissedarlardan oluşturulacaktır. Bunlar zarara iştirak etmeyecektir. Cirodan kira paylarını alacaktır.

b)     Burada çalışacak bir ortaklık olacaktır. Bunlar o günkü satıştan akşam üstü pay alacaklardır. “Adil Düzen İşletmeleri”ne gönül veren sabırlı ve inançlı insanlar bu işe girişeceklerdir. Öğrenciler, emekliler ve ev hanımları bunlara katkıda bulunacaklardır.

c)      Tüccar ortaklarımız malları konsinye olarak koyup sattıracaklardır. Satılmayan malları iade edeceklerdir.

d)     Dördüncü ortaklık da “Genel Hizmet”i alıp yürütecektir.

Bu dört ortaklığı yüklenen dört müteşebbis bulduğumuzda sorunlarımız çözülmüş ve bir örnek teşebbüs kurulmuş olacaktır.

Bundan sonra benzer işletmeler kurulacak ve o benzer işletmeler ortak olarak ortaklıkları kuracaklardır.

a)      Tip sözleşmeler hazırlanarak ortaklık kültürü oluşturulacaktır.

b)     Hakemlik müessesesi ile çıkan ihtilaflar çözülecektir.

c)      Kredileşme müessesesi getirilecektir.

d)     Genel hizmet payları ile işletmeler yönlendirilecektir.

En büyük sorun olan devletle vergi ilişkilerinde öyle işletmeler kurulacaktır ki vergi reel gelirden verilecek ve tam olarak ödenecektir.

Bu şekilde oluşturacağımız ortaklıklar devletin ihalelerine girecek, bol para ile satın alacak ve devleti borçlardan kurtaracaklardır.

 

 

                                             

                                                                     Zaid HarflEr

                                                        

                Arapça harflarin mahreçlere göre sıralarsak

    (E)(H)X G  Ğ  P  Q  (K)C (Y) (V)(F)(B)(M)(N)(L)(R ) W   J (Z)(Ü) Ç (S) Ö  Ş  O   D (T)   (I) (U)(A)                                                                                                                                       

ت   د   ظ    ش  ص س ث  ذ   ز  ظ   ض  ر    ل   ن     م   ب   ف  و   و   ى   ي  ج   ك  ق  خ  غ  ع  ح   ء   

 

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 834 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 551 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 560 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 185 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 324 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 260 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 245 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 255 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 271 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 296 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 288 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 319 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 354 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 336 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 358 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 339 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 364 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 405 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 357 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 744 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 406 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 439 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 472 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 497 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 522 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 550 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 670 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1296 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 689 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 666 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 900 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 933 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1244 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1083 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 776 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1025 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1146 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 769 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 766 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1028 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1085 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 802 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 854 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1201 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2224 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1385 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1277 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1373 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1509 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1732 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1418 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1684 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1575 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1654 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1617 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1396 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1567 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1377 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2150 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1635 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1887 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 1996 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2127 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1447 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1572 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1672 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2217 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1828 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2142 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1783 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2307 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1873 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2030 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2105 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2155 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2366 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2172 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2370 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2240 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1917 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1914 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2272 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2003 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2026 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2143 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2369 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2828 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3816 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2144 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2098 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2466 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2108 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2124 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2381 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3301 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2349 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2011 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50