Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 178
ANYASA -SELEM/YAŞAMA-DELİLLERİ
28.09.2002
1921 Okunma, 0 Yorum

YAŞAMA

Selem Kredileri

Madde 19- a) Çalışanlara resmi ücretlerine göre  kredi olarak  toprak parası  verilir. Bunu isterlerse inşaatta işçilik olarak değerlendirirler. İsterlerse buğday parasına çevirerek onunla selem senedini  satın alırlar.  Buğday parası ile toprak parası arsındaki  kur  geçmiş yılın son gününde ki cari kurdur. Buğday parasına çevrilen miktarın yarısı alınıp beş katı bulunur. Bu miktarda çıkarılan buğday parasının beşte  biri  tesis sahiplerine kira payı, beşte biri kamu hizmetlilere hizmet payı, beşte biri de çalışmayanlara yeryüzü kira payı olarak bölüştürülür.

Bu şekilde belirlenen buğday parasının tamamı çalışanlara  mesleki derecelerine göre çalışmayanlara  yaşlılık veya yetimlik derecelerine göre  selem kredisi olarak verilir. Halk bununla mağazalara peşin ödeme yaparak sipariş verir, mağazalar tüccarlara, tüccarlar da işyerlerine sipariş verirler. Fiyatlar serbest pazarlıkla veya stok miktarlarına göre  belirlenir.  Tüccar ürettiği malların bir kısmını ihraç edip sipariş aldığı ve ülkede üretilmeyen veya pahalı üretilen malları dışardan ithal ederek siparişleri karşılar. Halk kamu hizmetlerden ve tüm vakıflardan bedelsiz yaralanır. Böylece herkese aş bulunmuş olur.

            Genel Hizmetler

            b) Elektrik ve su gibi sınırlı olan değerlerin paylaştırılmasında yarı bedelli sistem uygulanır. Elektrik benzeri malların selem  senetleri satılır. Değeri  yılın günleri içinde  arz ve talebe göre oluşur. Üretici sipariş aldığı kısmın iki katı ile  birlikte üretmekle yükümlüdür. Satılmış selem senedi kadar fazla selem senedi çıkarılır ve bu fazlalık  bütün halka kişi  başına bölüştürülür. Senetler serbest olarak arz ve taleple alınıp satılmaya devam edilir. Üretici aldığı siparişin iki mislini üretir ve teslim eder. Halk isterse payını satarak daha az elektrik kullanır, isterse alarak daha fazla elektrik kullanır.

Vakıflardan kamu hizmetliler takdirlerine göre bölüştürerek  halkı yaralandırırlar. Halk kamu hizmetlerden karşılıksız yararlanır. Hizmetliler ücret paylarını kamu bütçeden alırlar. Hizmetliler elde ettikleri gelirleri merkezlerde birleştirip hizmet verdikleri kişiler nispetinde bölüşürler.

معيشة

تداين ورقى

19 ا)  عامللره معروف اجرلرنه كوره ارض ورقى اقراض اولنر. مشيئتلرنه كوره قرضلرينى  يا بنالرن انشاسنده عمل ايله ويا اوننله حبوبات ورقنى اشترا اديب انونله ده تداين كتابنى مبايعه ادرلر. حبوبات ورقنن ارض ورقنه كوره بدلى ماضى سنةنن اخرنده كى رضا بدليدر. ارض ورقى ايله مبادله ادلمش حبوبات ورقن نصفنن خمس اضعافى مجموع  قدر حبوبات ورقى استنساخ ادلرق خمسى ملكن اجارة ينه, خمسى خلافتن عاملرينه, خمسى زكاته عامل اولميانلره ارض اجارة نه   ايتا اولنر.  بو حبوبات ورقنن جملة سى  عامللره عملى درجاتى ايله, عمل اتمينلره ذي القربى و يتامى استحقاقلرنه كوره تداين قرضى اولرق اقراض ادلر. ناس بوننله بدلينى عاجلا تأدية ادرق ءاجلا اموالى بلده تجارت بيعةلرندن ابتعا ايدر. اونلر ده مدينه تجارتلرندن ابتعا ادرلر. تجارلر تسليمنى عهد اتدكلرى اموالن بر قسمنى حصاد بيعلرندن ابتعا ادرلر. بر قسمنى قوم حصاد بيعة لرندن ابتعا ادب غير قوملرنه بيع ادرو ثمنى ايله غير قوملردن اشترا اتدكلرنى ناسا ايتاء  ادرق  عهدلرنىايفا ادرلر. بخس رضاء تقرر ادر ويا مخزنده اولان مقدارلر ايله احساب ايدلر.  خلافة وقيام ناسه بدلسز يابلر. بوطرقله ناسن كلسى اطعام اولنمش اولر. حصاد اموال كتب  كليسىقدارنجه يابلر.

ب) قيامده عمل.

مصباح و ماء مثللى متاع نصف بدل ايله انقسام اولنر. بونلرن تداين كتابلرى تدوين اولنر.  بونلر سبيل اموالدر. سبيل مالنن كتابى استنساخ ادلر. بيعةلره عرض اولنر. بدلى سنه نن ايامنده  عرض و طلبه كوره توازن ادر. بيعة بيع اتديكلرى كتبن  ضعفين حصاد ادب مخزنه تسليم ايدرق استقراضلرينى ادا اتمش اولر. بيع ادلمش كتاب مثللو سبيل مالنن زائد كتابى استنساخ ادلرق ناسه انفسلرنه كوره تقسيم اولنر. مال كتابلرى رضا بدللري ايله تداول ادر. ناس بيع و شرا ايله اقل ويا اكثر اولرق او مالدن استمتاع ايدر.

قيام اموالندن ناسن حظلرينى قيوملر  تقديرا تقسيم ادرلر. ناس بدلسز استمتاع ادر. قيوملر اجرلرينى مشترك حسابدن اخذ ادرلر. قيوملر بيعةلره يابدقلري قيامدن الدقلرى اجرلرين نصفلرنى اماملرى عندنده تشريك ادر و ناسه يابدقلرى قيامين اجرى اولرق ناسن عددينه كوره تقاسم ادلر.

Ma'işet

Tedayün varakı

            19-a) Amillere ma'rûf ecirlerine göre arz varakı ikrâz olunur. Meşietlerine göre karzlarını ya binaların inşasında amel ile vye onunla hububat varakını iştira edip onunla da tedayün kitabını mubaya'a ederler. Hububat varakının arz varakına göre bedeli mazi senenin ahirindeki riza bedelidir. Arz varakı ile mübadele edilmiş hububat varakın nısfının humus id'âfi mecmû'u kadar hububat varakı istinsah edilerek humusu mülkün icaretine, humusu hilafetin amillerine, humusu zekata amil olmayanlara arz icaretine îta olunur. Bu hububat varakının cümlesi amillere ameli derecati ile, amel etmeyenlere zilkurba ve yetama isitihkaklarına göre tedayün karzı olarak ikrâz edilir. Nas bununla bedelini 'âcilen tediye ederek âcilen emvalı belde ticaret bey'alarından ibtiğa eder. Onlar da medine ticaretlerinden ibtiğa ederler. Tüccarlar teslimini ahd ettikleri emvalın bir kısmını hasad bey'alerinden ibtiğa ederler. Bir kısmını kavm hasad bey'alarından ibtiğa edip gayrı kavimlerine bey' eder ve semeni ile gayrı kavmlerden iştira ettiklerini nasa îta ederek ahitlerini ifa ederler. Bahs rizaen takarrur eder veya mahzende olan miktarlar ile ihsab edilir. Hilafet ve kıyam nasa bedelsiz yapılır. Bu tarıkla nasin küllisi it'âm olunmuş olur. Hasad emvalı kütüb küllisi kadarınca yapılır.

            b) kıyamda amel.

            Misbâh ve mâi misilli meta' nısf bedel ile inkısâm olunur. Bunların tedayün kitapları tedvîn olunur. Bunlar sebîl emvaldır. Sebîl malının kitabı istinsah edilir. Bey'alara arz olunur. Bedeli senenin eyyamında arz ve talebe göre tevazun eder. Bey'a bey' ettikleri kütübün di'fini hasad edip mahzene teslîm ederek istikrazlarını eda etmiş olur. Bey' edilmiş kitap misli sebîl malının zait kitabı istinsah edilerek nasa enfüslerine göre taksîm olunur. Mal kitapları riza bedelleri ile tedavül eder. Nas bey' ve şira ile ekall veya ekser olarako maldan istimta' eder.

            Kıyam emvalından nasın hazlarını kayyûmlar takdîren taksîm ederler. Nas bedelsiz istimta' eder. Kayyûmlar ecirlerini müşterek hesaptan ahz ederler. Kayyûmlar bey'alara yaptıkları kıyamdan aldıkları ecirlerin nısflerini imamları indinde teşrîk eder ve nasa yaptıkları kıyamın ecri olarak nas adedine göre tekasum edilir.

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 834 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 551 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 560 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 185 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 324 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 260 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 245 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 255 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 271 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 296 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 288 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 319 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 354 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 336 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 358 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 339 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 364 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 405 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 357 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 744 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 406 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 439 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 472 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 497 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 522 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 550 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 670 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1296 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 689 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 666 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 900 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 933 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1244 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1083 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 776 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1025 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1146 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 769 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 766 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1028 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1085 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 802 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 854 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1201 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2224 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1385 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1277 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1374 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1509 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1732 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1418 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1684 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1575 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1654 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1617 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1396 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1567 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1377 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2150 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1635 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1887 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 1996 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2127 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1447 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1572 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1672 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2217 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1828 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2142 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1783 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2307 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1873 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2030 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2105 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2155 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2366 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2172 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2370 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2240 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1917 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1914 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2272 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2003 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2026 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2143 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2369 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2828 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3816 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2144 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2098 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2466 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2108 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2124 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2381 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3301 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2349 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2011 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50