Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 176
ANYASA -SORUMLULUK/SUÇ VE CEZALAR-DELİLLERİ
7.09.2002
1994 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN İŞLETMELERİ(36); 176. SEMİNER                                         İstanbul, 07 Eylül 2002 Cumartesi

 

Adil Düzene Göre İNSANLIK ANAYASASI – 16

 

SORUMLULUK

Suç ve cezalar

Soruşturma

Madde 16- a) Bir cinayet işlendiğinde soruşturmacılar soruşturma yaparlar. Soruşturma ehliyetliler tarafından önce sözlü, sonra yazılı yapılır, bucak başkanının kararı ile duruşmalı soruşturma da yapılabilir. Duruşmalı soruşturması açıktır ve kişi rahat yerde sorguya alınır. Soru sorup cevap alma dışında bir eziyet yapılamaz, olağanüstü olaylarda hakemlerin kararı ile karakol soruşturması yapılabilir. Karakol soruşturmasında iz bırakmayan eziyet yapılabilir. Günde ancak sekiz saat sorguya alınır. Sorguda kaldığı günlerin  iki misli tazminat ödenir. Yapılan eziyet karşılığı da ayrıca  hata tazminatı  verilir.

Üstün ehliyetliler üzerinde soruşturmayı üstün soruşturmacılar, yüksek ehliyetliler üzerinde soruşturmayı yüksek soruşturmacılar yapar, halk üzerinde soruşturmayı orta ehliyetliler yapar. İnsanlık ve ülke aleyhindeki soruşturmaları üstün soruşturucular, iller üzerindeki soruşturmaları yüksek soruşturmacılar ve bucak ve ocak üzerindeki soruşturmaları orta soruşturmacılar yapar.

Soruşturmalar bağımsız yapılır. Tanıklık birlikte yapılır.

Nizasız davalarda tek soruşturmacının, nizalı hukuk davalarında çift soruşturmacının, ceza davalarında ise dört soruşturmacının şehadeti ile hüküm verilir. Hakemler şehadeti reddedebilirler, kendileri soruşturma yapamazlar.

ئوليت

ذنب و عقاب

شهادت مدعى به اولجق دعوى شهدا جه تقصيص اولنر اولا مكالمه بعده مكاتبه ايله بعده قبيله امامنن امري ايله محبوسا  تقصيص  اولنر  محبوسا تقصيص جهريدر و اذا ورلمز سوال وجواب دشنده بر اكراه يابله مز  فسادن دفعى اجن سجنده استجوابنه حكام حكم ادر  اثري باقى اذيت ديتله اذهاب اولنر يومن ثلثنده  استجواب اديله بلر  اكراها استجوابده ضعفين اجرت تأدية اولنر  اذيته قارشى خطأ ديتى تأديه اولنر راسخلر عليهنه راسخلر فقهلر عليهنه فقهلر و غيرى ناس عليهنه ذاكرلر شهادت و حكم اده بلر  بشر ايله قوم و اكبر بيعةلر عليهنه راسخلر شعب و كبير بيعةلر  عليهنه فقهلر قبيله ايله عشيرتلرو غيري بيعةلر عليهنه ذاكرلر شهادت اده بلر وحكم وره بلر  تقصيص منفردا شهادت جميعا يابلر نزاعسز دعوالرده بر شهيدن حقوق دعوالرنده ايكى عقاب دعوالرنده دورت شهيدن شهادتى ايله حكم تبين ادر حكاملر بنفسهم تقصيص اده مزلر

Tevliyet

Zenb ve İkab

Şehadet  mudde'a bih olacak dava şuhedaca taksîs olunur. Evvelâ mükâleme ba'de mukatebe ile ba'de kabile imamının emri ile mahbûsen taksîs olunur. Mahbûsen taksîs cehrîdir ve eza  verilmez. Sual ve cevap dışında bir ikrah yapılamaz. Fesadın def'i için sicinde isticvabına hükkâm hükm eder. Eseri bâkî eziyet diyetle izhab olunur. Yevmin sülüsünde isticvap edilebilir. İkrahen isticvapta di'feyn ücret tediye olunur. Eziyete karşı hata diyeti tediye olunur. Râsihler aleyhine rasihler, fakihler aleyhine fakihler ve gayri nâs aleyhine zâkirler şehadet ve hükm edebilir. Beşer ile kavm ve ekber bey'atler aleyhine râsihler, şa'b ve kebîr bey'atlar aleyhine fakihler, kabile ile aşiretler ve gayri bey'atlar aleyhine zâkirler şehadet edebilir ve hükm verebilir. Taksîs münferiden şehadet cemî'an yapılır. Nizasız davalarda bir şehîdin, hukuk davalarında iki, ikab davalarında dört şehîdin şehadeti ile hüküm tebeyyün eder.  Hükkâmlar binefsihim taksîs edemezler. 

***

 

Kasâme 

Faili meçhul cinayetlerle  ayrı ayrı  soruşturma ile  sorun çözülemezse  en az bucaklarda 50, illerde 100, ülkelerde 200, insanlıkta 400 kişi sorguya çekilir. Sorguya çekileceklerin adlarını mağdurlar verir. Sorguya çekecek soruşturmacıları mağdurlar belirler. Bu genel soruşturma sonunda  bir kimse aleyhine dört şahidin şahadeti varsa cinayetle mahkûm edilir. İki şahidin şahadeti varsa diyete mahkûm edilir. Tek  tanığın şahadeti varsa kasâmeye dahil olur. Hiçbir tanığın aleyhine şahadeti olamazsa, onlar ibra edilir. Sadece nöbetli görevlilerin ibra olması için dört tanığın beraatini talep etmesi gerekir.

تدارء و ضرب 

قاتلى مجهول قتلده بلده ده كي  شهدانن كلسى تقصيص يابارلر فاعل عليهنه شهادتده بولنمزلرسه قبيله ده 50 شعبده 100 قومده 200 و ناسده 400  كمسه محبوسا استجواب ادلر  بونلرى مقتولن عفو وليسى اعلام ايدر تقصيص ادجق شهداء ده اونلر بيان ادرلر دورت شاهدن بر كمسه عليهنده شهادتى ضعف ديته ايكي شاهدن عليهنه  شهادتى خطأ ديتنه  بر شاهدن شهادتى قساميه  محكوميتنى و عليهنه شهادتدن اباء برائت حكمنى كترر  منيبلر ابرا اولونمزلر تقصيص منفردا شهادت مجتمعا يابلر

Tedaru' ve Darb

Katili mechûl katlde beldedeki şühedanın küllisi taksîs yaparlar. Fail aleyhine şehadette bulunamazlarsa kabilede 50, şa'bda 100, kavmda 200 ve nâsda 400 kimse mahbûsan isticvap edilir. Bunları maktulun af velisi i’lâm eder. Taksîs edecek şuhedaı da onlar beyan ederler. Dört şahidin bir kimse aleyhinde şehadeti di'f diyete, iki şahidin aleyhine şehadeti hata diyetine, bir şahidin şehadeti kasameye mahkûmiyetini ve aleyhine şehadetten ibai beraet hükmünü kötürür. Münibler ibra olunmazlar. Taksîs münferiden, şehadet müctemi'an yapılır. 

***

 

Tazminat

Failler suçu işlemeye ehil iseler ve hayatta iseler tazminatı onlar öder, müsebbiplere verilmez. Ancak fiilin işlenmesine maddî destek verenler, yani fiil işlenmesinde âcır olanlar varsa bunların malları hakem kararları ile müsadere edilir. Faillere kısas uygulanır, âcırlar servetlerinden olurlar ve borçlanma ehliyetlerini kaybederler. Servetleri diyete yetmezse zorunlu iş yerlerinde çalıştırılarak ödettirilir. Mübaşir varken mübaşir olmayana  kısas uygulanmaz.

Bizzat ihkak-ı hakka kalkışanlara kısas uygulanmaz. Haklı iseler hafif diyet öderler, haksız iseler ağır diyet öderler.

دية

ادايه اهل مكلف برى جرم  ادرسه و حياتده ايسه ديتي مباشر تأديه ادر ناصرلر تأديه اتمز استأجار ادنلردن ملكن كليسى حكامن حكمى ايله  استرداد ادلر مديونلك اهليتى زائل اولور  ديته كفايت اتمزسه محبوس اولرق استأجار ادلرلراجير مباشره قصاص قضا اولنر عفو ادلمز   مباشر واركن ناصر تجزيه اولنمز بنفسه احقاق حق ادنلره قصاص حكم اولنمز حقلى اولديكى 4 شهيدله ثابت اولرسه خطا ديتنى 2شهيدله ثابت اولرسه عمد ديتنى تأديه ادرلر

Diyet

Edaya ehil mükellef biri cürüm ederse ve hayatta ise diyeti mübaşir tediye eder. Nâsırlar tediye etmez. İsit'car edenlerden mülkün küllîsi hükkâmın hükmü ile istirdad edilir. Medyûnluk ehliyeti zail olur. Diyete kifayet etmezse mahbûs olarak isti'car edilirler. Ecîr mübaşire kısas kaza olunur. Af edilmez. Mübaşir varken nâsır tecziye olunmaz. Binefsihi ihkak-ı hak edenlere kısas hüküm olunmaz. Haklı olduğu 4 şehîdle sabit olursa hata diyeti, 2 şehîtle sabit olursa amd diyeti tediye ederler.

***

 

Anarşi

Barış zamanında bir devlet başka bir devletin topraklarında bir eylemi finanse ederek suç işletir ve zarar iras ederse, failler kısasa tâbi olur. Devlet verilen zararın iki mislini öder. Affedilirlerse diyetin birini failler öder.

Bir örgüt kurup cinayetin işlenmesi hâlinde cinayeti işleyenlere kısas hükümleri uygulanır. Örgütün başının malları müsadere edilir. Diyete yetmezse zorunlu çalışmaya tâbi tutulur. Örgüte bilerek mâli katkıda bulunanlar fiili müştereken işlemiş olurlar. O fiile maddî destekleri yoksa veya o fiilin işlenmesinde kasıtları yoksa örgüt başı dışındakiler cezalandırılamazlar.

Hakem kararlarına uymayan kişilere  güvenlik tarafından tenkil infazı uygulanır. Hakem karalarına uymayan ocak, bucak ve iller ablukaya alınır. Giriş yasaklanır, çıkış serbest bırakılır. Elektrik, su gibi tüm kaynakları kesilebilir. Sayıları nisabın altına düştüğünde askerî birlikler girer.   Çıkışlara izin vermeyen yönetime askerî saldırı düzenlenerek içindeki halk kurtarılır. Ocak, bucak ve il dağıtılır. Yöneticilere askerî infaz yapılır.

بغي

اسلام دارنده بشقه قوم بر جنايتى تنفيق ادرسه مجرملره قصاص قضا اولنر  ناصر قوم مقداريني تأديه ادر  عفو حالنده ديتن برينى مجرملر تأديه ادر ديتن برى فيءدر

جنايت جميعا  ايقاع ادلمشسه مجرملره قصاص قضا ادلر سيدن ملكي كليا اخذ اولنر كفايت اتمزسه جبرا استأجار ادلر جماعته شاعرا التحاق ادنلر جرمه اشتراك اتمش اولرلر جرمه مال ايله عالم اولرق شريك اولماينلر وجرمده فاعل اولمينلر تجزية اولنمزلر سيد  مباشر اولر

حكامن قضاسنه طوعا رضا كوسترمينلر تنكيله محكوم ايدلر حكامن قضاسنه اطاعت اتمه ين عشيرت قبيله و شعب محاصره يه النر خروج مشروع دوخول ممنوعدر  ماء ومصباح قطع ايدلر عددلرى اقلدن ناقص اولورسه  فئة  جبرا دخول ادر  خروجه اذن ورلميه ن داره جبرا دخو ل ادلب اورده محبوسلر تنجيه ادلر  عشيرة قبيله و شعب توفيت ادلر امرا تنكيل ادلر بونلرن كلسينه حكامن قضاسى شرطدر    

Bağy

İslâm dârında başka kavm bir cinayeti tanfîk ederse mücrimlere kısas kaza olunur. Nâsır kavm miktarını tediye eder. Af hâlinde diyetin birini mücrimler tediye eder diyetin biri fey'dir.

Cinayet cemi'an îka' edilmişse mücrimlere kısas kaza edilir. Seyidin mülkü külliyen ahz olunur. Kifayet etmezse cebren isti'car edilir. Cemaata şâ'ir iltihak edenler cürme iştirak etmiş olurlar. Cürme mal ile alim olarak şerîk olmayanlar ve cürmde fail olmayanlar tecziye olunmazlar. Seyyid mübaşir olur.

Hukkâmın kazasına tav'an rıza göstermeyenler tenkile mahkûm edilir. Hukkâmın kazasına itaat etmeyen aşiret, kabile ve şa'b muhasaraya alınır. Hurûc meşrû' duhûl memnû'dur. Mâ ve misbah kat' edilir. Adedleri akaldan nâkıs olursa fie cebren duhûl eder. Hurûca izin verilmeyen dâra cebren duhûl edilip orada mahbûslar tenciye edilir. Aşiret, kabile ve şa'b tevfiyet edilir. Erken tenkîl edilir. Bunların küllisine hükkâmın kazası şarttır.

***

 

Savaş

Hakem kararlarına uymayan devletlere karşı savaş meşru hâle gelir. İsteyen devlet  gönüllülerden oluşan askerî birlik kurar ve bu ülkeye saldırabilir. Birden fazla devletler de birleşerek veya ayrı saldırabilirler. Cephe komutanları mağlup devlete uygun yaptırım yaptırabilir. Bağışlayabilir. Tazminat alıp serbest bırakabilirler. Haraç karşılığı topraklarını halka bırakabilir, halkı esir edip toprakları bölüşebilir, savaşanları öldürebilirler.

Hakem kararlarına uyan devletlerle savaşmak meşru değildir. Savaş meşruiyeti hakem kararlarına  bağlıdır. Karar sonradan da alınabilir.

حرب

حكامن  قضاسنه اطاعة اتمه ين قوم ايله حرب يابلر  مشيئت ادن قوم رضالرى ايله بعيد سفره التحاق ادنلردن جعل اولنمش جند محكوم اولنمش قومن ارضنه دخول ادب اغتنام ادر قوملر ده مشتركا  ويا منفردا حرب اده بلرلر غالب امير مغلوب قومه فسادن انتهاسى حكامن اقتدارى اجن احكامى تشريع ادر  منا ويا فداء تحرير ادر اهل جزيه يابار استرقاق ادر ويا محارب رجالى قتل ادر غنيمتن خمسى قومن خمسن اربعى محاربلرندر حكامن قضاسنه رضا كوسترن قومله قتال حرامدر 

Harb

Hükkâmın kazasına itaat etmeyen kavm ile harp yapılır. Meşiet eden kavm rızaları ile ba'îd sefere iltihak edenlerden ca'l olunmuş cünd mahkûm olunmuş kavmin arzına duhûl edip iğtinam eder. Kavmlerde müştereken veya münferiden harp edebilirler. Galip emîr mağlûp kavme fesadın intihası hükkâmın iktidarı için ahkâmı taşrî' eder. Mennen veya fidaen tahrîr eder. Ehl-i cizye yapar. İstirkak eder. Veya muharip ricali katl eder. Ganimetin humusu kavmin, humusun erbe'î muhariblerindir. Hükkâmın kazasına rıza gösteren kavimle kıtal haramdır.

***

 

Cezalar

En büyük suç kasden adam öldürmedir. Cezası kısastır. Biyolojik bir sistemi iptal da tam suçtur. Simetrik uzuvlardan yarısını iptal yarım suçtur. Kol yarım, dirsek dörtte bir, bilek sekizde bir,  beş parmak on altıda bir, bir parmak seksende bir, ilk boğum 160 da bir, ikinci boğum 320 de bir, tırnak 640 da bir kadar tam suçtur. Diş de bu kadardır. Çeneyi koparmak yarım suçtur.

Tam diyet 33 yıllık ücrettir. Ağır diyet iki mislidir. Bucağa göre değişir. Bir sopa bir günlük  ücrettir. Ağırda kamçılanarak verilir. Hafif cezalar nakden ödenir, ödenemezse çalıştırılarak ödetilir. Dayanışma içinde ödenir. Ağır cezalar zorunlu çalışma yerlerinde çalıştırılarak ödetilir. Zorunlu çalışmaya mahkûm olanlar sitelerinden çıkamazlar, ancak dışarıdakiler her zaman girip çıkabilirler. Yakınları ile beraber oturabilirler, yakınları isterlerse oralarda çalışabilirler.

عقوبات

عمدا وسرا قثل اكبر جرمدر  جزاسى قتلدر علنا قتلين جزاسى قصاصدر عفو ايله ديته تبدل ادر بصر سمع ومماثلى جرملرن جزاسى ركنى نفسى اخباطه معادلدر  بر عين ويا بر اذنى خبط  قتلن نصفنه معادلدر  بر يدن كلى نصف هرفقه دك اولانى ربع عضده دك اولانى ثمن 5 اصابع  16 ده واحد  بر اصبع 80 واحد  وسط مفصلن بعدى 160ده واحد  اخر مفصلن بعدى  320 ده واحد  بر ظفر 640ده واحد قتله معادلدر بر سن بر ظفره معادلدر امثالن حكملرى ده بونلره مساويدر  خطأ ديتى ثلث مئة سنةن اجرنن وسطدر عمدين ديتى ضعفيندر قوملره كوره تبدل ادر بر جلدة بر يومن اجرنه معادلدر  خطالر ولايت اجنده  عمدلر مجرمن اموالندن ادا اولنر مجرمن اموالى كفايت اتمزسه اموالى مراثجلره تقسيم اولونر ولاية ادا ادلر حبس عملى ايله استرداد اولنر عمل محبسلرى برر قريه وبا قبيلة اولرق انشاء ادلر حبس قريه لرنده محبوس اولميانلر ده دخول ادب اقامت اده بلرلر محبوسلر خروج ايده مزلر

Ukûbât

Amden ve sıran katl ekber cürümdür. Cezası katldır. Alenen katlın cezası kısasdır. Af ile diyete tebeddül eder. Basar, sem' ve mümasili cürmlerin cezası rüknü nefsi ihbata muadildir. Bir ayn veya bir üzünü habt katlın nısfına muadildir. Bir yedin külli nısf ………………………………………………………..

 

Bir sinn bir zifre muadildir. Emsalin hükümleri de bunlara müsavidir. Hata diyeti sülüsü mie senenin ecrinin vasatıdır. Amdin diyeti di'feyndir. Kavmlara göre tebeddül eder. Bir celde bir yevmin ecrine muadildir. Hatalar velâyet içinde, amdlar mücrimin emvalinden eda olunur. Mücrimin emvali kifayet etmezse emvali mirasçılara taksîm olunur. Velâyeten eda edilir. Habs ameli ile istirdad olunur. Amel mahbesleri birer karye veya kabile olarak inşa edilir. Haps karyelerinde mahbûs olmayanlar da duhûl edip ikamet edebilirler. Mahbûslar hurûc edemezler.

***

 

Genel Hükümler

b) Yetkili olan sorumludur. Çocuğunu eğitimsiz bırakan anne veya baba sorumlu olup çocuk dava ikame ederse akilesi onu tazmin eder. Karı kocasına karşı, koca karısına karşı hak ve sorumlulukları vardır. Nafakasını temin edemeyen kocanın akilesi kadına nafakasını öder. Hatta mihrini veremezse mihrini de dini akilesi öder. Ancak bunun için evlenirken dayanışmanın muvafakati gerekir. Muta nikahı serbesttir. Ancak doğacak çocuğa karşı sorumluluk devam eder ve dayanışma ortaklığı öder. Bazı hususlarda dayanışmadan izin almak gerekebilir. Evlilikleri dayanışma ortaklıkları  düzenler ve kefil olur.

Yetkili yetkilerini kullanırken bir mağduriyete sebep olursa  dayanışma ortaklığı tazmin eder. Sokak harekâtına karşı askeri güç sevk edilemez. Ancak nöbetliler takdirlerine göre tespit yapmak veya müdahale etmekle yükümlüdürler. Tespit asıldır, müdahale ancak kesin sonuç verecekse ve suçsuzlara zarar verilmeyecekse yapılır. Mağdur olanlara müdahale birlikleri tazminat öderler.

Herkes gördüğünü ve bildiğini soruşturmacılara anlatmakla yükümlüdür. Anlatmayanlar veya yanlış anlatanlar sorumludurlar.  Diyette payları kadar akileleri iştirak eder.

 

اسرة احكام

مقتدر مسئولدروالدين ولدلرنن تربيه وتعلمندن مسئولدر قريبى ويا بالغ اونجه كنديسي دعوى اقامة اديب اولياسندن فدية استيه بلر  زوجين بيننده حقوق واردر  نفقةيه  مقتدر اولاميان بعل مديونلق اهليتنى زائل ادر  وارث اولجقلر اموالنه بر قيوم بعث ادرلر غنى اولنلر نفقه يه اشتراك ادرلر ذى القربادن مرئة غني ده اولسه حظنى اخذ ادر  صداقنى تقوى اولياسى نأديه ادر تقوى وليسنن نكاحه اذن ورمش اولماسى شرطدر متعه نكاحى مشروعدر اجرت عقدله مبيندر صدقة يوقدر ميراث ده يوقدر صهريت وارحام  واردر  ولدن بتون  حقوقى محفوظدر منكوحه يه قارشى ارحامن بر مكللفيتى يوقدر احكامنى اولياسى تشريع ادر رجل تقوى ولسنن اذنى ايله متعه نكاحنه مقتدر اولر مقتدر اولانلر قيام ويا خلافتلرنده اضرار ادرلرسه اولياسىتأديه ادر  سوقده اغوا اولرسه مسمع ومبصرله وقعه تقصيص اولنر بعده مجرملر حكامجه قضا اولنر  ناسن اوزرنه منع اجن سلاحله كدلمز غالب كلندي و صالحلر مغدور اولمامشسه مداخل مسئول اولمز  اولانا قصص يابلر هركس شهيدلره صادق اولمقله مكلفدر  كذب ويا كتم  خطأ ديتنى تصيل ادر اوليالرى تأديه ادرلر بوخصوص حكامن حكمى ايله تبين ادر

 

Üsret Ahkâmı

Muktedir mesuldür. Valideyn veledlerinin terbiye ve taliminden mesuldür. Karibi veya bâliğ olunca kendisi dava ikame edip evliyasından fidye isteyebilir. Zevceyn beyninde hukuk vardır. Nafakaya muktedir olamayan be'l medyûnluk ehliyetini zâil eder. Vâris olacaklar emvaline bir kayyûm ba's ederler. Gani olanlar nafakaya iştirak ederler. Zîlkurbadan mer'e gani de olsa hazini ahz eder. Sıdakını takva evliyası tediye eder. Takva velisinin nikâha izin vermiş olması şarttır. Mut'a nikâhı meşrudur. Ücret akitle mübeyyendir. Sadaka yoktur. Mîras da yoktur. Sıhriyet ve erham vardır. Veledin bütün hukuku mahfuzdur. Menkûhaye karşı erhamın bir mükellefiyeti yoktur. Ahkâmını evliyası teşrî' eder. Racül takva velisinin izni ile mut'a nikâhına muktedir olur. Muktedir olanlar kıyam veya hilafetlerinde izrar ederlerse evliyası tediye eder. Sukda iğva olursa mesme' ve mebserle vak'a taksîs olunur. Ba'de mücrimler hukkâmca kaza olunur. Nâsın üzerine men' için silahla gidilmez. Galip gelindi ve salihler mağdûr olmamışsa müdahil mes'ûl olmaz. Olana kısas yapılır. Herkes şehîdlere sadık olmakla mükelleftir. Kizb veya ketm hata diyetini tesîl eder. Evleyaları tediye ederler. Bu husus hükkâmın hükmü ile tebeyyün eder.

 

Yazan ve Anlatan: SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yayına Hazırlık: HASAN ÖZKET – REŞAT EROL

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 834 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 551 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 560 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 185 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 324 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 260 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 245 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 255 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 271 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 296 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 288 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 320 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 354 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 336 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 358 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 339 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 364 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 405 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 357 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 744 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 406 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 439 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 472 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 497 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 522 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 550 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 670 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1296 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 689 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 666 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 901 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 933 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1244 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1083 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 776 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1025 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1147 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 769 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 766 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1028 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1086 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 802 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 854 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1201 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2224 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1385 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1277 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1374 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1509 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1732 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1418 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1684 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1575 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1655 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1617 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1396 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1567 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1377 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2150 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1636 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1887 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 1996 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2127 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1447 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1572 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1672 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2217 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1828 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2142 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1783 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2307 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1873 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2030 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2105 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2155 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2366 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2172 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2370 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2240 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1917 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1914 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2272 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2003 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2026 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2143 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2369 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2828 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3816 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2144 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2098 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2466 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2108 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2124 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2381 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3301 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2349 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2011 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50