Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 165
ANYASA -YERYÜZÜ/MECLİSLER-DELİLLERİ
21.06.2002
1590 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN İŞLETMELERİ(25); 165. SEMİNER                Üsküdar, İstanbul, 21 Haziran 2002 Cuma

 

A D İ L   D Ü Z E N E   G Ö R E

İNSANLIK  ANAYASASI

- 10 -

 

III       YERYÜZÜ

A- MECLİSLER  

Meclisler ilmî dayanışmalardan oluşur.

Madde 10- a) Ocak meclisi ocağın bütün nöbetli kadın ve erkeklerinden oluşur. Ocak başkanları başkanlık eder. Bucak meclisleri bütün nöbetli kadın ve erkeklerden oluşur ve bucak başkanları başkanlık eder. İl meclisleri il yüksek danışmanlarından oluşur. İl başkanları başkanlık eder. Ülke meclisleri ülke üstün danışmanlardan oluşur ve ülke başkanları başkanlık eder. İnsanlık meclisi  ülke ilmî dayanışma sorumlularının atadıkları ilmî temsilcilerden oluşur ve insanlık başkanı başkanlık eder. Meclisler haftada bir gün öğle vakitleri toplanır ve ikindi vaktinde dağılırlar.Ocak meclisleri aynı zamanda ocak şûralarıdır. Günde beş defa toplanırlar.     

Meclislerde konuşma hakkı ilmî, dinî, meslekî ve siyasî dayanışma sorumlularına aittir. Güçleri nisbetinde söz sahibidirler. Üyeler ancak bunların onlara kendi sıra haklarını vermeleri ile konuşabilirler. Oylamaya bütün üyeler katılır. Meclis kararları başkanların yayınlamasıyla yürürlüğe girer. Başkanın katılmadığı karar meclis kararı olmaz. Meclis kararları aleyhine hakemlere gidilebilir. Üyelerden herhangi birisi meclis kararına karşı hakemlere gidebilir. Karşı hakemini kuruluş başkanları seçer. Hakem kararlarına karşı da hakemlere gidilebilir. Karşı hakemini baş hakem seçer. Bunun için herhangi bir sınırlama yoktur.

 

Başkanlar kuruluşların başkanlarıdır.

Madde 10- b) Kuruluşların başkanları aynı zamanda meclis ve şûraların da başkanlarıdır. Başkanlar 63 yaşlarında fahrî başkan olurlar. Protokolda kıdem sırasına göre yer alırlar. Başkanlar gibi kuruluşun bütün faaliyetlerinden bilgi alabilirler. Alınan kararların iptali için hakemlere gidebilirler. Kuruluş ve yaşayan bütün başkanları beraberlik (kollektif, mu favada) ortaklıklarıyla birbirlerine ortaktırlar. Beraberlik ortaklıklarında bütün mal varlıklar karz-ı hasen olarak ortaklığa konmuştur. İşletmesi ve gelirlerin bölüşülmesi sözleşmeye göre yapılır. Ortakların bütün yakınları ortaklığın yakınlarıdır. Yakınlar ortaklıktan alacaklı ve ortaklığa borçlu olurlar. Yakınlık hak ve yükümlülükleri böyle yerine getirilir. Ortaklığın erkek yakınları ayrı grup teşkil ederek babanın yükümlülüklerini yüklenirler, kadınlar ayrı grup teşkil ederek annenin yükümlülüğünü yüklenirler. Kişinin oraklıktan ayrılması veya muhtaç yakınlısı kalmadığı zaman ortak olarak koyduğu malları geri alır. Ortaklığa yeni ortak ittifakla alınabilir. Ortaklığın tasfiyesi son ortağın tasfiyesi ile olur. Kuruluşlarda kuruluşun tasfiyesi hâlinde yapılır. Kuruluşta ortaklık malları mirasçılara değil yeni başkanlara kalır. Ortaklığı başkan yönetir. Üyelerin yararlanma şekilleri kuruluş sözleşmesinde belirlenir. Meclisler değiştirebilir. 

 

III ARZ

A- ŞARİLER MELEİ  

Şariler melei ilmî müşavirlerden oluşur. 

Madde 10- a) (Aşiret melei aşiretin kadın-erkek mü’minlerinden oluşur.) (Aşiretin meleine aşiretin imamı siyadet eder.) (Kabile melei mümin kadın ve erkeklerinden oluşur.) (Kabile imamları siyadet eder.) (Şa’bın melei şa’b mebus, müşavir ve fakihlerinden oluşur.) (Şa’b imamı riyaset eder.) (Kavmin melei kavmin mebus, ruseha ve müşavirlerinden oluşur.) (Kavmin imamı siyadet eder.) (Nâsın melei kavmin ilmî velilerince mebus ilmî haleflerinden oluşur.) (Nâsın imamı siyadet eder.) (Mele’ her Cuma neharın vasatında Cuma salâtını ikame edip asal vakti intişar ederler.) (Aşiretin melei aşiretin şûrasıdır da.) (Yevmde beş kere salât ikame ederler.)

(Mele’de tekellüm ilmî, amelî, takva ve emir vulâtına aittir.) (İktidarları nisbetinde tekellüm edebilrler.) (Şariler velilerinin nevbetlerini onlara itâ etmesiyle hitabete muktedir olurlar.) (İ’timara bütün şariler beyanda bulunurlar.) (Melein azami imamın beyanı ile meriyün bih olur.) (İmamın muhalif olduğu bir beyan azm etmiş olmaz.) (Melein azminin ifsad veya ibtali için hükkâma gidilebilir.) (Şarilerden herhangi biri gidebilir.) (Hasım hakemi imam ba’seder.) (Hükkâmın hükümlerine karşı da hükkâma gidilebilir.) (Hasım hakemi hakemlerin hakemi ba’seder.) (Bunlara karşı da gidilebilir.)..

 

Melein imamları ümmetin imamlarıdır.

Madde 10- b) (Ümmetlerin imamları aynı zamanda melein ve şûranın da imamlarıdır.) (İmamlar 63 sinlerine bâliğ olunca usve imam olur.) (Safda makamı evleviyeti iledir.) (Usve imamlar fiilen imam olanlar gibi mülkün umurundan haber alırlar.) (Şûra veya mele’de veya emre yetkili olanlarca veya velilerce azmedilenlerin iptali veya ifsadı için hükkâma gidebilirler.) (Ümmetlerin hayatta olan faal ve usve imamları ifada şirketi ile şeriktirler.) (İfada şirketlerinde herkesin emvali şirkete karz-ı hasen ile ita kılınmıştır.) (İbtiğası ve inkısamı kitbi ile olur.) (Şeriklerin karibleri şirketin karibidirler.) (Karibler şirketlikten leh ve aleyhde haklara mâlik olurlar.) (Erham ahkâmı böylece ifa olunur.) (İfada şirketinin rical akrebi ayrı, nisvan kurbası şirket oluşturmuş olur.) (Ümmehatın hukukunu nisvan, abâın hukukunu rical tahammül etmiş olur.) (Kişi şirketten huruç etmek isterse veya fakir karibi kalmayınca şerik olarak ikraz ettiği emvalini ahzederek ayrılır.) (Cedid şerik şürekânın cemian rızası ile şerik olur.) Şirketin mevti âhir şerikin talebi veya mevti ile olur.) (Ümmette de imamın emvali vârislerine değil yeni imama intikal eder.) (Şirketi kayyumu tedvir eder.) (Şeriklerin hukuku kitabi ile tesbit olunur.) ((Ümmet ifada şirketinin ahkâmını mele’ tebdil edebilir.)

 

B- ŞÛRALAR

Şûralar dayanışma sorumlularından oluşur.  

Madde 11- a) Meclis üyelerinden olan dayanışma sorumluları ilmî, dinî meslekî ve siyasî şûraları oluştururlar. Şûra üyeleri meclis üyeleri ile istişare ederler, meclis üyeleri danışmanları olduğu kimselerle istişare ederler. Şûralara ayrı ayrı saatlerde başkan başkanlık eder. Şûraların çalışmaları alenîdir. Meclis üyelerinden herhangi biri şûra kararlarının iptalini isteyebilir. Dinî şûra sabah saatlerinde, siyasî şûra öğle saatlerinde, ilmî şûra ikindi saatlerinde, meslekî şûra yatsı saatlerinde toplanıp görüşmeler yapar. Dinî şûra Güneş doğmadan önce, siyasî şûra ikindiden önce, ilmî şûra akşamdan önce ve meslekî şûra yatsıdan önce dağılır.

Şûralarda sorumlular ortakları sayısınca söze ve oya sahiptirler. Sıra ile söz verilir. Gelmeyenlerin söz ve oy hakları yoktur. Şûraların ittifakla aldığı kararlar ittifakla değiştirilebilir. Bu kararlara karşı meclis üyelerinin hakemlere gitme yetkileri vardır. Kararlar iptal edilebilir. Davanın ikame tarihinden itibaren geçersiz olur. İstişarî kararlar aleyhine ancak dayanışma ortakları hakemlere gidebilir. Karar hakem kararları tarihinden itibaren geçersiz olur. Mağdur olanlar her zaman hakem kararları ile mağduriyetlerini giderebilirler.

 

Görev ve hizmetler şûralarca bölüşülmüştür.

Madde 11- b) Basın, araştırma ve plânlama hizmetleri ile demirbaş kayıtları ilmî şûraların; yayın, tebliğ, sağlık hizmetleri ile evrak kayıtları dinî şûraların; ulaştırma, ambar, bakım hizmetleri ile envanter muhasebesi meslekî şûraların ve haberleşme, kasa ve güvenlik hizmetleri ile zimmet muhasebesi kayıtları siyasî şûraların görevleri arasındadır. Bakanlarını ve hizmetlileri atarlar, sözleşmelerini ve bütçelerini yaparlar, denetleyip hakemlere götürüp görevden aldırabilir veya kararlarını iptal ettirebilirler. Atamaları sıralama usûlü ile yaparlar, bütçeleri bölüşme usûlü ile yaparlar, kararları kollektif karar alma usulleri ile alırlar. Denetlemeyi ise şûra üyelerinden her biri ayrı ayrı bilgi alarak re’sen hakemlere gidebilme şeklinde yapılır. Şûra üyelerinin denetlemede sınırlı bir şekilde hakemlere gitme yetkileri vardır. Bir üye yılda ondan fazla bakan veya görevliler aleyhine hakemlere gidemez.

Tescil hizmeti üyeliklerine adaylarını ilmî şûra üyeleri gösterirler, meslekî şûra üyeleri sıralayarak seçerler. Bütçelerini ilmî şûra üyeleri yaparlar, meslekî şûra üyeleri sıraya koyarlar. Bakan ve görevliler aleyhine davayı her iki şûra üyeleri ayrı ayrı yapabilirler.

Tesbit hizmeti üyeliklerine adayları dinî şûra üyeleri gösterirler, meslekî şûra üyeleri sıralama usûlü ile seçerler. Bütçelerini dinî şûralar yapar, meslekî şûralar öncelik sırasına koyarlar. Denetimi meslekî ve dinî şûra üyelerinden her biri ayrı ayrı yaparlar.

Tahkik hizmeti üyeliklerine adayları dinî şûra üyeleri gösterirler, siyasî şûra üyeleri sıralarlar. Bütçelerini dinî şûra yapar ve siyasî şûra öncelik sırasına koyar. Denetimi dinî ve siyasî şûra üyelerinden her biri ayrı ayrı yaparlar.

Hakemliklere adayları ilmî şûra üyeleri gösterirler, siyasî şûra üyeleri sıralayıp seçerler. Bütçeleri ilmî şûra tarafından yapılır, siyasî şûra tarafından önceliğe göre sıralanır. Denetim ilmî ve meslekî şûra üyeleri tarafından ayrı ayrı yapılır.

 

B- ŞÛRALAR

Şuralar velilerden oluşur.   

Madde 11- a) (Mele’den olan velileri ilmî, takva, amelî ve emrî şûraları oluştururlar.) (Veliler şarilerle istişare ederler.) (Şariler de müşaviri oldukları kimselerle istişare ederler ve tüm ümmet ile istişare etmiş olurlar.) (İmamlar şûralara değişik vakitlerde günde bir kere siyadet eder.) (Şûralarda necva nehyolunmuştur.) (Şarilerden herhangi biri şûranın azmettiklerine karşı hükkâma gidebilir.) (Takva şûrası fecir vaktinde, emir şûrası zuhur vaktinde, ilmî şûra asır vaktinde, amelî şûra mesa vaktinde cami olurlar. Takvâ şûrası tuludan, emir şûrası asırdan, ilmî şûra gurubdan ve amel şûrası mesadan kabl intişar eder.)

(Şûrada veliler evliyaları adedince kelama ve kavla mâliktirler.) (Nevbetle hitab ederler.) (Hazır olmayanların kelam ve kavil hakları yoktur.) (Azmedilenler şûraların ittifakı ile nesh olunur. Gelmeyenlerin de kavli var.) (Melei ehlinin şûra azimetlerine karşı hakemlere dava ikame hakkı var.) (Hükümden itibaren meri iptal olur.) (Arada kaza edilenden dolayı mağdur olanlar imama karşı dava açabilirler.)

 

Hilafet ve kıyam şûralarca tefcıız edilir.

Madde 11- b) (Suhuf, taharri ve takdir kıyamı ile mülk sicili ilmî şûraların;), (mizmar, tebliğ, şifa kıyamları ile kütüb sicilleri takvâ şûraların;) (haml, hazine, imaret kıyamları ile emval hisabları amel şûraların) (ve münabee, karz ve eman kıyamları ile deyn muhasebesi sicili emir şûrasının umurundandır.) (Vuzeraı ve kayyumları irsâl ederler.) (Şir’alarını teşri eder, sadakatının taksimatını yaparlar,) (Rakib olup hakemlere istida edebilirler ve ehliyetleri tenzil olunabilir,) (Vulatına tazmin ettirebilirler,)(Şar’ettikleri şıraları ile hükkâmın hükümlerini ibtal ettirebilirler.) (İrsal maan tedric ile olur.) (Sadakalar tekasum suretiyle taksim olunur.) (Şeriat ittifakla veya ma’şerî azimetle şer’ olunur.) (Murakabeyi velilerden her biri ferden yapar ve istida eder.) (Hakemler indinde dava ikame ma’dududdur.) (Bir veli bir sene içinde on adedden ziyade dava ikame edemez.)

(Kitabet kayyumların ilmî şuranın mezun ettiği kimseler arasından amel şûrasınca irsal olunur.) (Sadakatları ilmî şuralar taksim ederler.) (Amel şûrası tedricde bulunur.) (Vezir ve kayyumlar aleyhine dava ilmî ve amelî velilerce ikame edilebilir.)

(İstişhadın kıyamına takvâ şûrasının mezun kıldığı kimseler arasından amel şûrası tarafından irsal yapılır.) (Sadakatını takva şûrası taksim eder.) (Amel şûrası tedric ederek evleviyet verir.) (Murakabe takvâ ve amel şûralarınca ferden yapılır.)

(Şahadet kıyamı takva şûrasının mezun kıldığı kimseler beyninde emir şûrasınca irsali ile olur.)( Sadakatı takva şûrası taksim eder.). (Ve emir şûrası evleviyi işar eder.) (Murakabesi takva ve emir şûralarınca yapılır.)

(Hakemlik kıyamı ilmî şûranın mezun ettiği kimseler beyninde emir şûrasınca irsali ile olur.) (Sadakatını ilim şûrası taksim eder.) (Emir şûrası evleviyetini işar eder.) (Murakaba ilim ve emir velileri tarafından ferden yapılır.)

 

Yazan ve Anlatan: SÜLEYMANKARAGÜLLE

Yayına Hazırlık ve Yönetim: REŞAR EROL

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 834 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 551 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 560 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 185 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 324 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 260 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 245 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 255 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 271 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 296 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 288 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 319 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 354 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 336 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 358 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 339 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 364 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 405 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 357 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 744 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 406 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 439 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 472 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 497 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 522 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 550 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 670 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1296 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 689 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 666 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 900 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 933 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1244 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1083 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 776 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1025 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1146 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 769 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 766 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1028 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1085 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 802 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 854 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1201 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2224 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1385 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1277 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1374 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1509 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1732 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1418 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1684 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1575 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1654 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1617 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1396 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1567 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1377 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2150 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1635 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1887 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 1996 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2127 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1447 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1572 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1672 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2217 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1828 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2142 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1783 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2307 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1873 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2030 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2105 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2155 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2366 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2172 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2370 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2240 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1917 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1914 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2272 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2003 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2026 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2143 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2369 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2828 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3816 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2144 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2098 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2466 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2108 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2124 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2381 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3301 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2349 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2011 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50