Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 164
ANYASA -İNSAN/KİŞİLİK-DELİLLERİ
14.06.2002
948 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN İŞLETMELERİ(24); 164. SEMİNER                Üsküdar, İstanbul, 14 Haziran 2002 Cuma

 

A D İ L    D Ü Z E N E    G Ö R E

İNSANLIK ANAYASASI

- 9 -

 

II D     İNSAN

 

Her Ademoğlunun kişiliği vardır   

Kişilik

Madde 9 a) Döllenmiş insan cenininin hakları vardır, adına davacı olunur. Doğumundan mirasın taksimine kadar da yükümlülükleri vardır. Davalı olur. Kişilikten kimse vazgeçemez, elinden kimse alamaz. Devredemez. Herkesin canı, malı, ırzı ve işi korunmuştur. Savunma hakkıdır. Herkes başkasına yaptığının kendisine yapılmasını baştan kabul etmiş sayılır.

Hak ve Yükümlülük

İnsanlar birbirini muhatap almak, yararlanmada işgal edene öncelik tanımak, birbirinin işlerine karışmamak, yeryüzünün kira paylarını bölüşmek suretiyle komşuluktan, doğurup büyütmek, bakıp korumak, miras ve velâyet suretiyle yakınlıktan, kişinin dilediği işi yapabilmek, ürünleri istediği gibi değerlendirmek, katkısı nisbetinde üründen pay almak, çalışma kredisini istihkak etmek suretiyle emekten ve içtihat, akit, topluluk kararları, hakem kararları yoluyla sözleşmeden doğan haklardan yararlanarak çalışır ve yaşarlar. Karşılığında kullandıkları yerleri, daha çok insanı daha çok yaşatmaya elverişli hâle getirerek imar eder ve çocuklarına devrederler. Onu tahrip etmeye hakları yoktur.

Hakların kullanılması       

Hak ve yükümlülüklerin kullanılması bilgi ve beceriye dayanır. Bilgi ve becerisi olmayanların hak ve yükümlülüklerini seçebiliyorlarsa atadıkları kimseler, seçemiyorlarsa doğuştan kendilerine nesebde en yakın olanlar kullanır. Doğup büyümede anne ve annenin kadından kadın yakınları, geçim ve korumada baba ve babanın erkekten erkek yakınları yetkili ve sorumludurlar. Kısasta söz vârisi olmayan en yakın erkeğindir.

Arazlar

Yükümlülükler, doğum, küçüklük, yaşlılık ve ölümle, delilik, baygınlık, yanıltma ve zorlama ile, cinsiyet, yurttaşlık, birlik ve sözleşmeler ile, uyku, hata, bilgisizlik ve acziyet ile, unutma, bunaklık, hastalık ve zorunluluk ile ve hezl, sarhoşluk, iflas ve sefihlikle kısıtlanır. Kısıtlama duruma göre ya rızayı veya rıza ve iradeyi tamamen veya kısmen kısar. Rızanın kısmen kısıtlaması hallerinde velisinin izni ile işlem geçerli olur. Tamamen kısıtlanması hâlinde işlem geçersiz olur. İradenin kısmen kısıtlanması kısası kaldırır. Tamamen kısıtlanması ise diyeti de kaldırır.

Ehliyetler dayanışma ortaklıklarınca tevcih edilir.     

İlmî Ehliyet    

Madde 9- b) 7 yaşını dolduran herkes başlangıç ehliyetine sahiptir. Başlangıç ehliyetliler yılda 5 ilmî derece alırlar. Başkalarının nezaretinde iş yapabilirler. 10 yaşını  dolduranlar arasından, bucak ilmî şûrasının test usûlü ile yaptığı imtihanlarla bucak nüfusunun 1/3’ne temel ehliyet verilir. Temel ehliyetliler her yıl 6 ilmî derece alırlar. Temel ehliyetliler kendi başlarına işlere devam edebilirler. 15 yaşını dolduranlar arasından, il ilmî şûrasının test usûlü ile yaptığı imtihanlarla ilçe nüfusunun 1/10’na ilk ehliyet verilir. Temel ehliyetliler her yıl 7 ilmî derece alırlar. İlk ehliyetliler mezun oldukları işlerde kendi başlarına işlere başlayabilirler. 20 yaşını dolduranlar arasından, il ilmî şûrasının test usûlü ile yaptığı imtihanlarla il nüfusunun 1/100’ne orta ehliyet verilir. Orta ehliyetliler her yıl 8 ilmî derece alırlar. Proje ve talimatları okuyup uygulatırlar ve uygulamaya izin verirler. 25 yaşını dolduranlar arasından, ülke ilmî şûrasının test usûlü ile yaptığı imtihanlarla bölge nüfusunun 1/1000’ne yüksek ehliyet verilir. Yüksek ehliyetliler her yıl 9 ilmî derece alırlar. Proje ve talimatları yaparlar, uygulamada danışman olurlar. 30 yaşını dolduranlar arasından, insanlık ilmî şûrasının sıralama usûlü ile yaptığı seçmelerle ülke nüfusunun 1/10000’ne yüksek ehliyet verilir. İmtihana girmek için bir ülke meclis üyesinin vizesi gerekir. Yüksek ehliyetliler her yıl 10 ilmî derece alırlar. Proje ve talimatların esaslarını belirlerler. Danışmanlıkta sorunları çözerler. İlmî derce alma yaşı 63’e kadar devam eder.

Meslekî Ehliyet

Bucak içinde meslekî dayanışma ortaklıkları, ortaklarının meslekî dereceler toplamının yarısı kadar meslekî dereceleri ortaklarına dağıtma yetkisi vardır. Çalışanın ilmî derecesine kabiliyet derecesi eklenerek meslekî derece belirlenir. Dağıtmada takdir meslekî dayanışma sorumlularına aittir. Bir kimseye ilmî derecesinden daha fazla kabiliyet derecesi verilemez.  

Orta ehliyetlilere il meslekî dayanışma sorumlularınca, yüksek ehliyetlilere ülke meslekî dayanışma sorumlularınca ve üstün ehliyetlilere insanlık meslekî dayanışma sorumlularınca kabiliyet dereceleri dağıtılır. Toplam kabiliyet dereceleri ilmî dereceleri toplamının yarısı kadardır. Birine ilmî derecesinin iki katından fazla kabiliyet derecesi verilemez.

İlk ehliyetliler için bucaklarda, orta ehliyetliler için illerde, yüksek ehliyetliler için ülkede ve üstün ehliyetliler için insanlıkta açılan yıllık meslekî test imtihanlarına katılanlara başarıları oranlarında meslekî dereceler başarılarına göre bölüştürülür. Bu imtihanları meslekî şûralar yaparlar. Toplam meslekî derece terfihi toplam ilmî derece terfihi kadar olur. Bu çalışkanlık dereceleri ilmî derecelere eklenerek meslekî dereceler hesaplanır.

Meslekî Derece = İmî Derece + Kabiliyet Derecesi + Çalışkanlık Derecesi

Dinî Ehliyet

Bucaklarda dinî dayanışma sorumluları cemaatlerinden başlangıç, temel ve ilk ehliyetli olanları, il dinî sorumluları cemaatlerinden orta ehliyetli olanları, ülke din’i dayanışma sorumluları cemaatlerinin yüksek ehliyetli olanları, insanlık dinî dayanışma başkanları cemaatlerinden üstün ehliyetli olanları ahlâkî bakımdan güvenirliklerine göre sıralarlar. Sıraların tersleri dinleri içindeki derecelerini gösterir. 

Dinî Sorumluların Tezkiyesi     

Bucak dinî sorumlularını ocak başkanları, il dinî sorumlularını bucak başkanları, ülke dinî sorumlularını il başkanları, insanlık dinî sorumlularını ülke başkanları dinlerinin ahlâkî insan yetiştirme gücü bakımından sıralarlar. Dinlerin dereceleri sıralarının tersleridir.

Kişilerin Ahlâkî Dereceleri

Kişinin ahlâkî derecesi dinî derecesi ile dininin derecesinin çarpımıdır. Kadrolarda çalışacakların ehliyetlileri tesbit edilirken asgari ahlâkî derece şartı da belirtilir. Başka türlü üstün astı veya müfettişlerin gizli tezkiyeleri yoktur. Cezalanmış kimselerin  tezkiye derecesi ceza ile birlikte yargı kararı ile düşürülebilir. Bir kişi başka bir kişi hakkında karar veremez.

Siyasî Ehliyet

Ocakta 15 yaşını dolduran kadınlar temizlik, erkekler bekleme nöbetlerini tutarlar. 15 yaşını doldurmuş erkekler, bucaklarında kendi semtleri dışında koruma, ilde kendi ilçeleri dışında güvenlik, ülkede kendi bölgeleri dışında savunma nöbetlerini tutarlar. Bu nöbetler barış zamanlarında 63 yaşına kadar devam eder ve barışta toplam 36 ayı geçmez. Bunun yarısını askerî eğitim ve nöbetlerinde, dörtte birini güvenlik nöbetlerinde, dörtte birini de bucaklarında nöbet ve eğitimlere katılarak yerine getirirler. Nöbetli olmayanların o birlik kademesinde siyasi hakları yoktur. Silah taşıyamazlar. Siyasi dayanışma tazminatını erkek nöbetliler bölüşerek öderler. Nöbet tutmayanlar her yıl bedel ödeyerek savunma yükümlülüklerini yerine getirmiş olurlar. Bu bedel her yıl tesbit edilir. O yıl 15 yaşına gelenler veya kuruluşa katılanlar o bedelle taksitlerini öderler. Onlar için ömür boyu değişmez. Bedelliler her zaman nöbetli olabilirler, nöbetliler ise kuruluşlarını değiştirmedikçe bedelli olamazlar. Savaş zamanlarında kuruluşu değiştirmeye de izin verilmez. Kadınlar kendilerine bir erkeği siyasî danışman seçerler. Siyasî danışman nöbetli ise o da nöbetli, bedelli ise o da bedellidir. Her zaman değiştirebilirler.

Bedellilerin Siyasî Hakları

Bedelliler bulundukları yerlerdeki yöneticilerin dayanışması içindedirler. Yer değiştirebilirler. Başka türlü seçme hakları yoktur. Kadınların ve fiilen hizmetle yükümlü olmayan erkeklerin siyasî derecelerinin bir katı, birdir. Fiilen nöbet ile yükümlü olanların siyasî dereceleri ilmî derecelerinin iki katıdır. Bunlar diyetleri ödemekle yükümlüdürler. Akıl hastaları ve çocukların siyasî ehliyetleri yoktur. Bunlardan aklî melekeleri yerinde olanlar siyasî hak ve hürriyetlerini kendi seçtikleri veliler tarafından, olmayanların ise tabiî veliler tarafımdan korunurlar. Siyasî haklara sahip olan kadınlar siyasî hizmetlerde görev alabilirler, almak zorunda değildirler. Silah taşıyabilirler. Yükümlülükte zorunlu olmayanlar zorunlu olanlara üst olamazlar.

Dayanışmaların Güçleri

İlmî dayanışmaların güçleri ortaklarının ilmî dereceleri toplamı kadardır. Meslekî dayanışmanın gücü hizmet verdikleri kişi ve işletmelerden gelen genel hizmet paylarına göre hesaplanır. Dinlerin güçleri başkanların tezkiyeleri ile cemaatlerinden suç işleyenlerin dinî dereceleri toplamı ile alınır, toplam dinî derecelerinden çıkarılır. Toplam dinî derecelere bölünür. Birden küçük olan bu sayı ile dinî dereceleri çarpılarak dinî güçleri bulunur. Siyasî dayanışmanın gücü, tatbikatlarda ve yarışlardaki başarılarına göre belirlenir.

***

II D  İnsan                 Her ademoğlunun bir nefsi vardır.   

Nefis

Madde 9 a) (İmnaa olunup ilkah olunan her insanın mevtine kadar lehine hakları vardır.) (Lehine dava olunabilir.) (Velâdetten mirasın taksimine kadar da aleyhine hakları vardır.) (Aleyhine dava olunabilir.) (Kimse lehine ve aleyhine hak sabi olmaktan fariğ olamaz.) (Ehliyet ahara devredilemez.) (Herkesin nefis emvali, furucu, sayı mahfuzdur.) (Hurumatta kısas vardır.)

Leh ve Aleyhte Haklar (Her nefis başka nefsi istima etmek, evleviyet hakkına riayet etmek, birbirine ikrah etmemek, arzda iştirak ecrini aralarında kısmet etemk suretiyla cariyrtten) (Hamledif irda etmek, ve infak ve velâyet etmek suretiyle erhamdan) (Kişinin sayinde, emvalinden, bey ve icarda bir mesnuatta iştirak misli nasibini almak, say karzını istikraz etmek suretiyle amelinden doğan kredisini istihkak etmek suretiyle amelden) (ve beyan, akit, icma ve hakemlerin kararlarından oluşan akitlerden doğan hukuku vardır). (Bunlardan intifa ederek amel eder ve sayederler.).(İşgal ettikleri arzı ekser insanı A’mer bir halde ayşettirerek imar ederler, ve varislerine terk ederler.) (Arzı ifsad etmek haramdır.)

Hakların Edası (Leh ve aleyhteki kakların edası ilmî ve amelî ehliyetle meşrudur.) (İmî ve amelî ehliyeti olmayanlar temyiz edebilirlerse kendilerinin ihtiyar ettikleri, edemiyorlarsa fıtrî velilerinin ifazesi ile onların makamında eda ederler.) (Vaz’ ve irda’da üm yoksa, ümmün  ümmehatdan kurbası, Rızk ve kisvede def’ ve hıfzda ebleri ve eblerin abaindan olan akrabası mükellefdir, mesuldür ve kayyumdur.) (Kısasda kavl vârisi olmadığı akrebinindir.)

Zarurat (Ehliyet veladet, suğriyet, şeyhuhat ve mevt ile, cinnet , sa’kıyet, tağrir ve ikrah ile, cinsiyet, kavmiyyet, velâyet ve ahd ile, nevm, hata, cehl ve gayri istitaa ile, nisyan, iztirar, maraz ve itih ile ve hezl, sükr, garam ve sefihlikle taayyub eder.) (Ayb şiddetine göre rızayı veya hem rızayı hem de iradeyi nefyeder. Rızanın kısmen noksanında velisinin izniyle akitler ve ameller makbul olur. Ehliyet nefy olursa akitlerin ve amellerin hükmü yoktur.) (Mesuliyeti olmaz.) (Ehliyet kamilen noksan olması hâlinde fiilinden  diyette velsinin velisne aid olur).

 

Ehliyet velilerin müşterek imtihanlarıyla takdir edilir.     

İlmî Ehliyet    

Madde 9- b) Sinni 7’ye bâliğ olan  her nefis ümmidir. Havlde 5 ilmî derece iktisab eder.) (Gayrin nezaretinde amel ederler.) (Sinni 10 a baliğ olanlar beyninden, kabilede ilmî şûrasınca ihsan yapılan imtihanlarla kabiledeki enfüs adedinin 1/3’ne sail ehliyeti takdir edilir.) (Sail olanlar her havlde 6 ilmî derece iktisab ederler.) (Sailler binefsihim muid olurlar, mübdi olamazlar.) (Sinni 15’e bâliğ olanlar arasından şa’b ilmî şûrasının ihsa ile yaptığı imtihanla belde enfus adedinin 1/10’una mükelleflik ehliyeti takdir edilir.) (Mükellefler havlde 7 ilmî derece iktisab ederler.) (Mezun oldukları umurda mübdi ve muid olurlar.)

(Sinni 20’ye bâliğ olanlar, şa’b ilmî şûrasının ihsan yaptığı imtihanlarla şa’b enfus adedinin 1/100’ne zakir ehliyeti takdir edilir.) (Zakirler her havlde 8 ilmi derece iktisab ederler.) (Fıkhın kitaplarını tilâvet edip ifta ederler.) (Amilleri izan ederler.) (Sinni 25’e baliğ olanlar beyninden, kavim ilmî şûrasının ihsan yaptığı imtihanlarla medine ve havalisindeki enfusun 1/1000’ne fakihlik ehliyeti takdir edilir.) (Fakihler her havlde 9 ilmî derece iktisab ederler.) (Fıkhın ahkâmını istinbat ederler.) (Ehli zikre müşavir olurlar.) (Sinni 30’a baliğ olanlar beyninden nâs ilmî şûrasınca tedricle ısstıfa ile kavim enfus adedinin 1/10000’e râsihlik ehliyeti takdir edilir.) (Fakih rusuh için kavmin ilmî müşavirlerinden birisinin izni ile imtihan olunur.) (Rasihler her yıl 10 ilmî derece iktisab ederler.) (Fıkhın usûlünü ibane ederler. Tevile ehildirler. Fakihlerin müşaviridirler.)

(İlmi derecelerin tafdili 63 sinne bâliğ oluncaya dek devam eder.)

Amelî Ehliyet (Kabile içinde amelin vulatı, evliyalarının ilmî dereceleri mecmuunun nısbı miktarınca ameli dereceyi takdiren taksim ederler.) (İlmî dereceye fıtri derece ziyade edilerek amelî derece hisab edilir.) (Taksim ameli, velilerin umurundandır. Bir nefse ilmî derecesinden ziyade fıtri derece takdir edilemez.) (Zakirlere şa’b, fakihlere kavm, râsihlere nâs ameli velilerce meslekî dereceler takdir edilir.) (Fıtri derecatın miktarı il derecat mikdarının nısfı kadardır.) (Bir nefse kendi ilmi derecesi miktarından zait fitre derece ziyade yapılamaz.) Amiller kabile içinde, zakirler şa’b içinde, fakihler kavm içinde, rasihler nâs içinde yapılan senevi ihsa imtihanlarıyla takdir edilen rüşdlerine göre amelî derecelere rüşd dereceleri eklenir. Bu imtihanları amelî şûralar yaparlar. Mecmu rüşd dereceleri mecnu ilmî derece adedi olur. .

Meslekî Derece =İlmi Derece + Fıtrî Derece + Rüşd Derecesi

Takva Ehliyeti (Kabile içinde takva velileri, evliyasının ümmü sail ve mükellef olanları, şa’b takva velileri zakir olanları, kavm takva velileri fakih evliyasını, nâs takva velileri râsih evliyasını tezkiye edip takvalarına göre derecelendirirler.) (Evleviyetlerin vahıdı kişinin takvası içinde takva derecesi olur.)

Takva Velilerinin Tezkiyesi (Bucak takva velilerini aşiret imamları, şa’b takva velilerini kabile imamları, kavm takva velilerini şa’b imamları, nâs takva velilerini kavm imamları tezkiye ederler. Ümmetlerin adedince müessir olurlar).

Enfüsün Nâs İçinde Takva Dereceleri (Nefsin takva derecesi, kendisinin velayeti içindeki takva derecesi ile takva velisinin tezkiye derecesi ile tadif miktarıdır.) (Umura ehliyet takdir edilirken her emr için bir takva derecesi şartı konur.) (Amirin memurunu veya murakıbların sirren tecessüsle nefisleri tezkiye etmesi nehy olunmuştur.) (Bühtandan dolayı takva derecesinin tenzili hükkâmın hükmü ile olur.) (Veli veya hakem dışında bir kimse ahar kimse aleyhinde hükmedemez.)

Emirde Ehliyet (Aşirette sinni 15’e baliğ olanlardan nisvan taharet, rical nezaret nöbetlerini tutarlar.) (Sinni 15’e baliğ olan rical, kabilelerinde kendi karyeleri dışında hıfz, sinni 20’ye baliğ olanlar kavm içinde kendi beldeleri dışında eman, kavm içinde sinni 25’e baliğ olanlar kendi medineleri dışında i’tida nöbetlerini tutarlar.) (Bu nöbetler İslâm hınında sinleri 63’e baliğ olana dek ve İslâm hınında mecmu evkat 36 şehrden ziyade değildir.) (Bunun nısfı i’tida, rub’u eman ve rub’u da hıfz nöbetlerinde eda olunur.) (Münib olmayanların mükellef oldukları ümmetde emirde velâyetleri yoktur. Silahı hamlden nehy olunmuşlardır. Cinayet diyetlerini erkek münibler tekasumen tahammül ederler.) (Münib olmayanlar her âm cizye tediye ederler.) (Cizye emrin vulatınca her âm takdir edilir.) (O yıl baliğ olanlar veya ümmete dahil olanlar ömürlerince o yılın cizyesini tediye ederler.) (Cizyeliler her zaman münib olabilirler.) (Münibler ise ümmetlerinden hicret etmedikçe cizyeli olmazlar.) (Harb hınınde ümmetlerinden hicrete de izin verilmez.) (Nisvan kendilerine bir veliyi emirde müşavir yaparlar.) (Mer’enin müşavir velisi mü’minse mer’e de mü’min olur.) (Ehli cizye ise o da ehli cizyedendir.) (Mer’e müniblikden cizyeliğe geçebilir.) (Cizyelilerin emirde ehliyetleri yoktur.) (Cizye ashabı ikamet ettikleri arzın emirinin velâyetindedirler.) (Hicret edebilirler. Velilerini tebdil edemezler.) (Nisvanın ve cihadla mükellef olmayan zükranın emirde dereceelri mükellef ricalin derecelerinin nısfıdır.) (Cihatla mükellef ricalin siyaset dereceleri ilmî derecelerinin dıfaynıdır. Diyetleri bunlar eda eder. Mecnunların ve ağırların emirde ehliyetleri yokdur. Rüşde ulaşmamış kimseler muktedir iseler kendi istifa ettikleri kimseler, değilseler erham velileri velâyet eder. Mü’min nisvan nöbetin edasına ehildirler, mükellef değildirler. Silah hamledebilirler. Münib ricala amir olamazlar.)

Velâyetlerin İktidarı (İlmî velâyetin iktidarı, evliyanın dereceleri mecmuudur. Ameli vulatın iktidarı, evliyasının kıyamında bulundukları ibtiğa yerlerinden gelen zekât miktarı ile takdir olunur. Takva vulatın iktidarı, velilerin imamlardan aldıkları tezkiyeleri oluşan takva derecesinden canilerin takva velayetleri içindeki takva derecelerinin tüm canilerin nâs içindeki takva derecelerine taksimin tenkısı ile bulunur. Emr vulatının iktidarı, musabaka ve musaraatla takdir edilir.)

Takva velisinin iktidarı = Velinin takva derecesi.

(Canilerin takvası içindeki dereceleri toplamı / Tüm canilerin nâs içindeki takva dereceleri mecmuu)

 

Yazan ve Anlatan: SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yayına Hazırlık ve Yönetim: REŞAT EROL

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 834 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 551 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 560 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 185 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 324 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 260 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 245 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 255 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 271 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 296 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 288 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 320 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 354 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 336 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 358 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 339 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 364 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 405 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 357 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 744 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 406 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 439 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 472 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 497 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 522 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 550 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 670 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1296 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 689 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 666 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 901 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 933 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1244 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1083 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 776 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1025 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1147 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 769 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 766 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1028 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1085 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 802 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 854 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1201 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2224 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1385 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1277 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1374 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1509 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1732 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1418 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1684 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1575 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1655 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1617 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1396 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1567 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1377 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2150 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1636 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1887 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 1996 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2127 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1447 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1572 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1672 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2217 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1828 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2142 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1783 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2307 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1873 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2030 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2105 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2155 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2366 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2172 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2370 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2240 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1917 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1914 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2272 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2003 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2026 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2143 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2369 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2828 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3816 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2144 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2098 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2466 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2108 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2124 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2381 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3301 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2349 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2011 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50