Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 163
ANYASA -DAYANIŞMA ORTAKLIKLARI-DELİLLERİ
7.06.2002
1967 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN İŞLETMELERİ(23); 163. SEMİNER               Üsküdar, İstanbul, 07 Haziran 2002 Cuma

 

A D İ L   D Ü Z E N E   G Ö R E

İNSANLIK ANAYASASI

-          8

 

IIC DAYANIŞMA 

 

Dayanışma Ortaklıklarının Kurulması

İlmî Dayanışma

Madde- 8 a) 1- Bucaklarda 7 yaşını dolduran kadın ve erkek kendisine bir ilmî danışman seçer. En az 150 kişinin ilmî danışmanı olan kimse bucakta ilmî dayanışma ortaklığını kurmuş olur. Bir ilin içinde en az 10 bucakta ilmî danışman olan kimse yüksek danışmandır. Bir ilde, en az beş, en çok yirmi yüksek danışman bir sorumlunun başkanlığında birleşerek il ilmî dayanışma ortaklığını kurmuş olur. Ülke içinde on yüksek danışmanın danışmanı olan üstün danışmandır. Ülkede en az 50 ve en çok 200 üstün danışman, bir sorumlunun başkanlığında birleşerek bir ülke ilmî dayanışma ortaklığını kurmuş olur. Ülke ilmî dayanışma sorumluları İnsanlık Merkezine birer ilmî temsilci atarlar. En az 50, en çok 200 ilmî temsilci bir sorumlunun başkanlığında birleşerek İnsanlık ilmî dayanışma ortaklığını kurmuş olur. İlmî danışmanlar her zaman değiştirilebilirler. Sorumlular ortaklarını haberdar ederek aktarabilirler. Nisabı dolduramayanlar aktarma yaparlar, aktarma alarak doldurabilirler. Ortaklık sorumluluğu nisabın doldurulması ile başlar ve nisabın kaybedilmesi ile sona erer. Değiştirmeler her Ramazan Bayramında başlar ve Kurban Bayramında yürürlüğe girer.

 

Siyasî Dayanışma

2- Bucak, il, ülke ve insanlıkta ilmî dayanışma ortaklık sorumluları birleşerek sıralama usûlü ile kendilerine birer başkan seçerler. İnsanlık başkanları kıta merkezlerine, ülke başkanları bölge merkezlerine, il başkanları ilçe merkezlerine ve bucak başkanları semt merkezlerine birer yönetici atarlar. 15 yaşını doldurmuş ve siyasi hak ve yükümlülükleri yüklenmek isteyen kişileri bucağında kendi semti dışında bir semtin yöneticisine bucakta, ilin kendi ilçesi dışındaki ilçelerden birinin yöneticisine, ülkede kendi bölgesi dışındaki bir bölge yöneticisine siyasî dayanışma ortağı olurlar. Tüm ortakların en az yirmide birini ortak eden yönetici siyasî dayanışma ortaklığını kurmuş olur ve yöneticiliği kesinleşir. Yüzde yirmiden fazlasını ortak alamaz. İnsanlık siyasî dayanışma ortakları ülke siyasî dayanışma sorumlularından en az 50, en çok 200 sorumlunun siyasî temsilcileri kurarlar. Altı ay içinde ortak bulamayan yöneticilerin yöneticilikleri düşer. Başkan başka birini yönetici adayı olarak atar. Aktarmalar yapılır.

 

Dinî Dayanışma

3- Bucakta ilmî dayanışma ortaklığı aynı zamanda dinî dayanışma ortaklığıdır. Bir ortak ilimde bir ortaklığa, dinde başka bir ortaklığa ortak olabilir. En az 50, en çok 200 dinî dayanışma sorumlusu birleşerek ildekiler ilde, ülkedekiler ülkede, insanlıkta insanlık dinî dayanışma ortaklığını kurmuş olurlar. Aktarmalar geçerlidir.

 

Meslekî Dayanışma

4- Bucakta siyasî dayanışma ortaklığı aynı zamanda meslekî dayanışma ortaklığıdır. Kişiler meslek bakımından bir, siyaset bakımından diğer dayanışma ortaklığına ortak olabilirler. Bucak meslekî dayanışma sorumluları ilde, il meslekî dayanışma sorumluları ülkede, ülke meslekî dayanışma sorumluları insanlıkta meslekî dayanışma ortaklığını kurmuş olur. Çalışanların en az yirmide birini ortak etme zorunluğu vardır. En çok beşte biri ortak edilebilir Çalışma yaşı on yaşında başlar. Aktarmalar geçerlidir.

Dinî ve meslekî dayanışma ortaklıklarına katılma zorunlu değildir. Dinî dayanışması olmayanların dinî dayanışması ilmî dayanışmasıdır. Meslekî dayanışması olmayanların meslekî dayanışması siyasî dayanışmasıdır. Dayanışma ortaklıklarının değiştirilmesi hâlinde tüm hak ve vecibeler yeni dayanışmaya geçer. Eski dayanışma yeni dayanışmaya muhatap olur ve hitap eder.

 

Dayanışmanın Hükümleri 

Egemenlik

Madde 8- b) Egemenlik halklarındır. Halk egemenliğini ocak ve bucaklarda bizzat katıldığı meclislerde kullanır. İl ve ülkelerde danışmanlarından oluşan meclislerin ve insanlıkta temsilcilerden oluşan ilmî meclisler aracılığı ile ve dayanışma sorumlularının oluşturduğu ilmî, meslekî ve siyasî şûralar aracılığı ile kullanır.

 

Erklerin Kullanılması

1- Dinî dayanışma ortaklıkları yaşama (ihtiyaçları belirleme), ilmî dayanışma ortaklıkları yasama (çözüm yollarını belirleme), meslekî dayanışma ortaklıkları çalışma (işbölümü yapma), siyasî dayanışma ortaklıkları paylaşama (ürünleri bölüşme) erklerini kullanırlar.

 

Erklerin Dayanağı

2- Din iyiyi kötüden ayırır ve sevgi üzerine kurulur. İlim doğruyu yanlıştan ayırır ve tartışma üzerine kurulur. Ekonomi yararlıyı zararlıdan ayırır ve kazanç üzerine kurulur. Yönetim adaleti zulümden ayırır ve güç üzerine kurulur.

 

Güvence

3- İhmalden doğan zararları dinî, bilgisizlikten doğan zararları ilmî, beceriksizlikten doğan zararları meslekî ve kasden iras edilen zararları siyasî dayanışma ortaklıkları tazmin eder. Kasden iras edilen tazminatlar kendi mal varlıklarından ödenir. Ödeyemezse mevcut malları mirasçılarına bölüştürülür ve kendisi zorunlu çalışma kampına alınır, böylece ödetilir. Dayanışma taksitlerini ödeyemeyenler de çalışarak taksitlerini öderler. Çalışmaktan da kaçınırlarsa dayanışmadan çıkarılırlar.

 

Hakların Korunması

4- Kişiler fikrî haklarını ilmî, hissî haklarını dinî, fiilî haklarını meslekî ve içtimaî haklarını siyasî dayanışma ortaklıkları içinde kullanırlar. Mağdur olanların mağduriyetleri dayanışma içinde giderilir. Mevzuatça yasaklanmayan veya yetkililerce men edilmeyen her şey haktır. Kişi bunları yapmakta hürdür.

Tazminatın yılda bir ayı geçmeyen kısmını kusurlu öder. Tüm dayanışma ödemeleri yılda bir ayı geçmemelidir. Geçmesi hâlinde bucak dayanışmasından il, il dayanışmasından ülke, ülke dayanışmasından insanlık dayanışmasına genişletilir.

İlmî ve siyasî dayanışma ortaklığı zorunludur. Hiçbir bucak tarafından kabul edilmeyen kimseler için ayrı bucak kurulur, orada askeri yönetim geçerli olur. İnzivaya çekilenlere dokunulmaz. İnziva yeri kişinin evi, ocağı veya bucağı olabilir.

 

 

IIC DAYANIŞMA (VELÂYET)

Dayanışma Ortaklıklarının Kurulması (Tevliye)

Şir’ada Velâyet

Madde- 8 a) 1- (Bir kabilede zükür ve ünasdan 7 sinne bâliğ olan herkes kendisine bir ilmî müfti ca’ledip ilimde ona ittiba eder.) (Akallen 150 kimsenin ilmî müftisi olan kimse kabile içinde ilmî velayetini ca’letmiş olur.) (Bir şa’bın içinde akallen 10, ekseren 20 kabile müftisinin müftisi olan kimse fakîh müfti olur.) (Akallen 5, ekseren 20 fakîh müfti aralarından birinin siyadedinde şa’b içinde ilmî velâyeti ca’letmiş olurlar.) (Kavm içinde akallen 10, ekseren 20 fakîhin müftisi olan kimse râsih müftidir.) (Akallen 50, ekseren 200 râsih müfti aralarından birinin siyadetinde kavm içinde ilmî velâyeti ca’letmiş olurlar.) (Râsih velî insanlığın ümmine bir hubr istihlaf eder.) (İnsalığın da ümminde akallen 50, ekseren 200 ahbâr aralarından birinin velâyetinde nâsın ilmî velâyetini ca’letmiş olurlar.) (İlmî müftiler her zaman değiştirilebilir.) (Akalla baliğ olmayanlar küllünü, ekserden zaidin baliğ olanlar zaidini başka müftilere havale ederler.) (Velilik akalle baliğ ile akd olur, akkalın noksanı ile fesholur) (Fesh Ramazan Îdinde, velâyet Hac Îdinde akdedilmiş olur.) (Müftiler aynı zamanda halkın müşavirleridir.) (Veliler nâsın velisi, imamın müşaviridir.)( İlmî şûrayı bunlar oluştururlar.)   

 

Vichede Velâyet

2- (Kabilenin ilmî velileri kabilede, şa’bın ilmî velileri şa’bde, kavmin ilmî velileri kavmde, nâsın ilmî velileri nâsda azm ederek imamlarına biat ederler.) (Nâsın imamı mısrlara birer râsihi, kavmin imamları medinelere birer râsihi, şa’bın imamları beldelere birer fakîhi, ve kabilenin imamları karyeler âmili emir olarak ba’sederler.) (Sinni 15’e baliğ olmuş mü’min ve mü’mineler kabile içinde karyeleri dışında, şa’b içinde beldeleri dışında, kavm içinde medineleri dışnda mebus emirlerden birine emirde ittiba ederler.) (Bu emirler bunların emirde müftileri ve müşavirleri, cürümlerinde velileri, imamın emirde müşavirleri olurlar.) (Akallen nısfı öşrün, ekseren humusun emirde velisi olan meb’us emir emirde veli olmuş olur ve emirliği de sabit olur) (Nasde ise ülkelerin semirde velilerin akallen 50, ekseren 200 tarafından ittiba edilmesi gerekir.) (Mürsel emirler bir am içinde meb’us emir, emirde veli olmazsa imam tarafından tebdil edilir.) (Tabiyyet başkasına ıkale edrir.) (Emirde ittiba aynı zamanda mübayaadır.)

 

Minhacda Velâyet

3- (Kabilede şir’ada velâyet, minhacda da velâyettir.) (Bir kimse şir’ada başka, minhacda başka veliye ittiab edebilir.) (En az 50, en çok 200 kabilenin minhac velisi, bir fakîh velinin siyadetinde şa’bde minhac velâyetini ca’letmiş olurlar.) (Akallen 50, ekseren 200 şa’b minhac velisi bir kavm velisini, akallen 50, ekseren 200 kavm minhac velisi bir nasin hac velâyetini ca’letmiş olurlar)

 

Mensek Velâyeti

4- (Kabilelerde mensek velâyeti viche velâyetidir.) (Vichede bir veliye mensekde başka bir veliye ittiba edilebilir.) (Kabile mensek velileri şa’bde, şa’bin mensek velileri kavmde, kavmin mensek velileri nâsda mensek velâyetlerini dinî velâyetlere kıyasen ca’lederler.) (Kasiblerin akallen nısfı öşr, ekseren humus ittiba etmelidir.) (Yoksa ihaleler yapılır.)

(Mensek ve minhaclara iştirak farz değildir.) (Menseki olmayanın menseki vicha, minhacı olmayanın minhacı vichesidir.) (Velâyetin tebdili hâlinde bütün leh ve aleyhdeki haklar velâyetten velâyete intikal eder.) (Mükellefin mesuliyeti yeni velâyete karşı devam eder)

     

Velâyetin Hükümleri 

Hilafet

Madde 8- b) (Hilâfet nâsındır.)(Nâs aşiret ve kabilelerde hilafetini bizzat edâ eder.) (Şa’b ve kavmlerde müftilerden oluşan zeimlerince eda edilir.) (Nâsda, kavmde ve şa’bde risaleten eda olunur.) (Şir’a, minhac, mensek ve viche velileri nâsın resulleri olarak imamların nezdinde şûra oluştururlar.) (Umera ise imamların resulleridir.) (Nâsda sadire ve varide atrikı müteğayirdir.)

 

Hilafetin Edası

1- (Minhac velileri nâsın talebini beyan ile maişetle, şira taharri ederek teşria, nusuk veliler karzlar kesbi viche velileri hakemlikle kısmete ait umurları tedbir ederler.)

 

Hilafetin Urveleri

2- (Minhac hüsnü kubhdan temyiz eder ve hubb urvesidir.) (İlim hatayı savabdan temyiz eder. Hataları istişareye arz eder. Urvesi müzakeredir.) (Mensek nafı mazarreten temyiz eder, urvesi menfaattır.) (Emir adaleti zulmden temyiz eder ve urvesi silahdır.)

 

Diyet

3- (Keslden doğan be’s ve derarı minhaci cehlden be’s ve darari şir’a, hatadan doğan be’s dararı mnsk amden oluşmud be’s dararı kendi emvalinden eda olunur.) (Edaya istitaa edemezlerse emvaline varislerin taksim olunup kendisi mücrimler beldesine nefyolunur, orada harb hükümlerine göre isticar olunur.) (Diyetini viche evliyasi tediye eder.) (Ücretleri fey olur.)

.

Eman

4- (Fikrî haklarını ilmî, hissî haklarını imanî,, fiilî haklarını amelî ve ünsî haklarını emrî velilerce zaamet edilir.) (Mazlum olanların mazlumiyeti velâyet içinde ta’dil edilir).(Şeriatça nehy edilmeyen veya ulu’l-emrin nehy etmedikleri halaldır.) (Mükellef bunları fi’l edip etmemekte muhayyerdir.)

(Be’s ve dararın bir şehr ecrinden akallını fail eda eder.) (Bir mü’minin bir sene içinde ödediği diyet taksidi bir şehrlik evset ecrinden ziyade olamaz.) (Ekser olursa kabile velâyetinden şa’b, o da kifayet etmesze şa’b velâytinden kavmi, o da kifayet etmezse kavm velâyetinden nâs velâyetine taaddi eder. Yine kifayet etmezse faksitler taklil edilip adedleri tezdid edilir.)

(İlmî ve emrî velâyet farzdır.) (Hiçbir velinin ittibaını kabul etmediği kimselere mahlus kabile ca’ledilir.) (Orada harb ahkâmı ile hükm olunur.) (Cibala iltica edenler izrar etemzlerse onlar orada kendi  kendilerine vezr olunurlar).

 

Yazan ve Anlatan: SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yayına Hazırlık ve Yönetim: REŞAT EROL

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 834 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 551 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 560 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 185 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 324 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 260 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 245 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 255 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 271 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 296 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 288 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 319 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 354 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 336 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 358 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 339 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 364 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 405 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 357 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 744 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 406 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 439 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 472 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 497 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 522 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 550 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 670 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1296 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 689 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 666 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 900 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 933 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1244 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1083 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 776 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1025 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1146 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 769 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 766 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1028 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1085 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 802 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 854 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1201 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2224 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1385 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1277 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1374 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1509 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1732 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1418 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1684 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1575 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1654 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1617 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1396 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1567 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1377 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2150 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1635 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1887 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 1996 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2127 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1447 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1572 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1672 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2217 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1828 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2142 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1783 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2307 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1873 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2030 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2105 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2155 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2366 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2172 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2370 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2240 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1917 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1914 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2272 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2003 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2026 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2143 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2369 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2828 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3816 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2144 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2098 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2466 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2108 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2124 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2381 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3301 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2349 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2011 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50