Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 162
ANYASA -YERYÜZÜ/İMAR-DELİLLERİ
31.05.2002
1829 Okunma, 0 Yorum

1KUR’AN İŞLETMELERİ(22); 162. SEMİNER                 Üsküdar, İstanbul,31 Mayıs 2002 Cuma

A D İ L   D Ü Z E N E   G Ö R E

İNSANLIK ANAYASASI

- 7

II. İNSANLIK

A) YERYÜZÜ

Yeryüzü hizmet karşılığı olmak üzere işgalle bölüşülmüştür.

Madde 6- a) Yeryüzü insanlığındır. İnsanlık onu imar ile yükümlüdür. İmar, daha çok insanı barındıracak hâle getirmedir. Yeryüzü araştırma merkezlerinin çevrelerinde kıtalara bölünmüştür.

Denizler ile kıta merkez bölgeleri ve kıtaları birbirine bağlıyan yol şeritleri dışında kalan kıta toprakları ülkelere, bu toprakları dış saldırılara karşı savunma karşılığı olarak ülkelere temlik edilmiştir. Savunma cephe savaşları ile askerî düzen içinde gerçekleşir. Ülke toprakları ihtisas hizmetleri çevrelerinde bölgelere bölünmüştür. İhtisas hizmetleri genel hizmetlerin alt bölümleridir.       

Meskun olmayan dağlar, savunmaya ayrılmış yerlerle bölge merkez illeri ve bölgeleri birbirine bağlayan yol şeritleri dışında kalan bölgelerin toprakları iç güvenlik karşılığı illere temlik edilmiştir. İç güvenlik hakemlerin kararı ile tenkile mahkum olan kimseleri başkalarına zarara vermeksizin etkisiz hâle getirmektir. İl toprakları genel hizmet bucakları çevrelerinde ilçelere ayrılmıştır. Kamu görevleri de buralarda yerine getirilir.

Orman olmayan yerler ile merkez semt ve ilçeleri birbirine bağlayan yol şeritleri dışında kalan yerler, hukuk düzeni kurma karşılığı bucaklara temlik edilmiştir. Hakemlerin kararlarına halk kendisi istekleri ile uyar. Uymazlarsa ilçelerdeki güvenlik güçlerine hakem kararı ile tenkilleri havale edilir, onlar infaz değil tenkil yaparlar. Bucak toprakları semtlere bölünmüş ve buralarda iş yerleri tesis edilmiştir. İş yerlerine halk hisse senetleriyle sahip olur. İşyerleri işletme ortaklıkları ile işletilir. İşyerlerinden yararlanma mülkiyeti hisse sahiplerinindir, işletme mülkiyeti ise ehliyetli işletmecilerindir.

İşyerleri ile semt merkezleri ve bunları birbirine bağlayan yol şeritleri dışında kalan semt toprakları birlikte yaşama imkanlarını sağlama karşılığı ocaklara temlik edilmiştir. Ortak yaşama imkanı, yol, sokak, su, pis su, elektrik, ısıtma, toplanma yerleri, dinlenme yerleri gibi ortak kullanıma açık yer ve hizmetlerdir. Ocaktaki meskenler kişilere temlik edilmiştir. Aile halkı birlikte sakin olur. Aile çocuk yetiştirme ortaklığıdır. Erkek ve kadınlar arasında işbölümü vardır. Kadınlar çocukları doğurup büyütürler, erkekler geçimlerini sağlayıp korurlar.

Herkesin kişiliği vardır ve kendi işlerini kendisi yapar. Kendisi hak ve hürriyetlerini koruyamazsa yakınları korur.

Merkez toprakları taşralılara açıktır.

Madde 6- b) Ülkelere temlik edilmeyen yeryüzünün her tarafı bütün insanlara, illere temlik edilmeyen ülke toprakları bütün vatandaşlara, bucaklara temlik edilmeyen il toprakları il halkına, ocaklara temlik edilmeyen bucak toprakları bütün bucak halkına, mesken olarak kullanılmayan bütün ocak toprakları ocak halkına açıktır. Bir yerden izin almaksızın mevzuat içinde buralara gelip gezebilirler, mesken edinip oturabilirler, kendilerine iş kurabilir ve her türlü sosyal faaliyette bulunabilirler. Başka ülke, il, bucak veya mesken içine girebilmek için siyasi haklara sahip ora sakinlerinden erkek veya kadının izni yeterlidir. Konuk, konuk olduğu kimsenin siyasi dayanışmasının korumasındadır ve ona karşı sorumludur. Mal, emek, sermaye ve her türlü sosyal değerlerin harekâtı tamamen serbesttir. “İnsanlık Anayasası”nca belirlenmiş vergileri alma dışında yöneticilerin bu harekâtı durdurmaya yetkileri yoktur. Hukuki korunmadan mahkeme kararı ile yoksun edilen kimselerin dışında suçlu da olsalar hareketlerine mâni olunamaz.

 

II. İNSANLIK (BENÎ ÂDEM, BEŞER)                              

A) YERYÜZÜ (ARZ)

(Arz umuru tedbir karşılığı evleviyetle nâs beyninde taksim olunmuştur.)

Madde 6- a) (Arz cem’an Âdem oğullarınındır.) (Beşer onu imar etmekle mükelleftir.) (İmar, ekser insanın orada maişetini temin edecek hâle getirmektir.)

(Arz rüseha kıyamına ümmehat olan emsarın havllerine münkasımdır.) (Bahr ve emsar ile bunların beyinlerini rabt eden sebiller ve karib cıvarları dışında kalan berrin arzı, buraları ifsaddan hıfz karşılığı kavimlere temlik edilmiştir.) (Müdafaa iki udve arasında olup harb ahkâmı ile olur.)

(Bir kavmin arzı fukaha kıyamına ümmehat olan medain havllerine münkasımdır.) (Fukaha kıyamı, ehli zikr kıyamının şûrası umurundandır.) (Gayri meskun cibal ile harbe i’dad mekânları ve râsihin kıyamına ümmehat medain beyninde sebiller ile bunların karib civarları dışında kalan medine havlleri arzı kıtaatı nâsın emanını hıfz karşılığı şa’blara temlik edilmiştir.) (Eman hükkamın kazası ile mahkum olan Allah ve resulü ile muharebe edenlerin katli salbi katıı uzveynı ve nefyi ile olur.)

(Şa’bın arzı memluk olmayan eşcarı ile emanın kıyamına ait mekanlar ve ehli zikrin kıyamına ümmehat olan beldeler ile bu beldeler beynini rabt eden sebil ve karib civarları dışında kalan belde havalisi arz, İslâm dininin ikamesi mukabili kabilelere temlik edilmiştir.) (İslâm dini fesdin refi ile ihtidaya dayalı şeriatın ahkamını hükkamla izhardır.)

(Kabilenin arazisi, müşterek meksib ile kıyamın ifa edildiği ümmehat olan karyeler ve onların beynlerini rabt eden sübül ve karib civarları dışında kalan yerler. Nasın meaişi karşılığı aşiretlere temlik edilmiştir.) (Maaş, herkesin hayatı için fakrının izalesidir.) 

(Aşiretin arazisi meskenler olmak üzere mükelleflere temlik edilmiş olup içinde ehli beyt sakin olur.) (Mekasib mekanları olan hayr ise sehimler olarak nef’an temlik edilmiştir. Kıyam mülkiyeti ise ehil olanlara aittir.) (Nef’ mülkiyeti tecezzi eder, miras olarak intikal eder.) (Hatır ise tecezzi etmez ve vasiyetle intikal eder.)

(Hilafet umuru da buralarda tedbir edilir.)

(Ehli beyt tevalüd şirketidir.)(Nisa irad ve ilad ile rical def’ ve infak ile mükelleftir.) (Herkes lehine ve aleyhine sahiptir.) (Hakların edasına ehil değilse ekrabını ifa eder.) (Mükellef mes’uldur, mes’ul halifedir, halife me’curdur.)  

 

Ümmehat bukaların arazileri cem’an havllerinde olan ehlinindir. Hurucuna ve duhuluna mâni olunamaz. 

Madde 6- b) (Kavimlerin mülkü olmayan berr ve bahr bütün insanların,) (illerin mülkü olmayan kavim arazileri bütün kavmin,) (kabilelerin mülkü olmaya bütün şa’b arazileri bütün şa’bın,) (aşiretlerin mülkü olmayan kabile arazileri bütün aşiretin cem’an mülkleridir.) (Herkes onun kıtalarına ve üzerlerine münşaat binaları işgal ile intifaa ihya ile temellüke ehildir.) (İsti’zansız şeriat içinde buralarda seyr ve seyahat haklarına sahiptirler,)(mesken edinip ikamet edebilirler,) (kendilerine mezari ve mesani edinebilirler,) (biye, savamı, salavat ve mesacide duhul edebilirler.) (Başka kavm, şa’b, kabile, aşiret veya meskenlere duhul için oranın mü’min rical veya nisvandan zimnen de olsa mezun olmak gerekir.) (Misasfir, dayfı olduğu kimsenin velâyetine dâhil olmuş olur.) (Emval, enfus, arzların ve diğer umran irfanın müktesebatını haml ve nakli meşru olup men’ olunmaz.) (Nâsın icması ile sabit şeriatının koyduğu ahkâm haricinde kimseden zekât, harac ve cizye veya fey alınmaz.) (Kayyumun veya hulefanın hamlu iblaği, seyir ve seyahati nehy olunmuştur).(Hükkâmın kazasıyla nefy olunmuş kimselerin dışında olan herkes meşieti olan arza cani de olsa seyr edebilir.)

 

B) BÖLÜŞME

Toplulukların kurulmaları ve tasfiyeleri

Madde 7- a) Bir yöneticinin başkanlığında birleşerek en az 30 kişi ocağı, 3 000 kişi bucağı, 300 000 kişi ili, 30 000 000 kişi ülkeyi kurabilir. Kurucular bir merkez seçerler, sözleşme hazırlarlar, yöneticileri belirlerler ve halka sorulur. Ocak için semt halkına, bucak için ilçe halkına, il için bölge halkına, ülke için kıta halkına;

1-      Kurulacak birliğin dışında kalırsanız, birlik içine göç eder misiniz?         

(Evet)  (Hayır)

2-      Kurulacak birliğin içinde kalırsanız, birlik dışına göç eder misiniz?         

(Evet)  (Hayır)

sorulur. Alınan cevaplardan sonra kurucular tarafından sınırları belirtilir. Sınır içinde kalan halkın nüfusu birlik için gerekli nüfusun iki katından fazla olmamalıdır. Herhangi bir birliğin dağılmasına da sebep olmamalıdır. Sınırın dışında kalan ve yeni kurulacak birliğe göç ederim diyenler sınır içinde kalan halkın nüfusuna eklenir ve sınır içinde kalıp da dışarıya göç ederim diyenlerin sayısı halkın nüfusundan çıkarılır, bakiye birliğin oluşması için gerekli sayıyı bulursa birlik barışla kurulmuş olur.

Göç edenlerin taşınmazları göç ettikleri yerin yönetimleri tarafından câri değerlerle satın alınır.

Nüfusları asgari sayının altına düşen birlikler dağılmış olur. Halk komşulara katılır. Hakem kararlarına uymayan birlikler gönüllü ülkelerin orduları tarafından işgal edilir ve toprakları paylaşılır.

 

Toplulukta paylar pay belgeleriyle belirlenir

Madde7- b) Kişi, ortaklık, yer ve işletmelerin hesapları vardır. Kişiler veya temsilcileri başkalarına verdiklerini muhasebeye bildirirler. Verenin kendisine veya temsilcilerine, alanın kendisi veya temsilcisi tarafından belge verilir. Herkesin bir kredi limiti vardır. Limitler dahilinde olması şartıyla birinden bir şeyi almış olanlar topluluktan almış olur, veren de topluluğa vermiş olur. Böylece insanlık dayanışma içinde çalışı ve yaşar. Her türlü üretim kollektif olarak gerçekleşir. Girdiler girdi belgeleri ile belirlenir. Sözleşmelere göre genel hizmet tarafından bölüştürülür ve girdi belgeleri çıktı belgelerine dönüşür ve kişiler çıktı belge paylarını alırlar. Çıktı belgeleri o mal veya hizmet topluluğunda para gibidir. Pay belgeleri ile değerlendirilir. Arz ve talep kanunlarına göre dengede tutulur. Kartlar kişilere ait olup başkalarına devredilemezler. Birden fazla sayıda kullanabilirler. Makbuzlar kişilere ait olup başkasına devredilebilirler. Bir defa kullanılabilirler. Senetler hâmiline ait olup bir defa kullanılabilir. Paralar hâmiline ait olup birden daha fazla sayıda kullanılır. Bütün çıktı pay belgeleri ancak fizikî olarak var olanlar karşılığı çıkarılırlar. Çıktı belgeleri girdi belgeleri karşılığı çıkarılır. Belgeler taşınmazlarla güvenceye alınırlar ve dayanışma güvencesi içinde olursa toplulukları ilzam eder.

Belgeler: Buğday, toprak, demir ve altın paralarından; selem, mal, hisse ve işletme senetlerinden; kira, ücret, kâr ve hizmet makbuzlarından; kimlik. ehliyet, kredi limitleri ve istihkak kartlarından oluşur. Elektronik kartlara şarjlar da yeterlidir.    

 

B) İNKISAM

Ümmetlerin ca’liyyeti ve tevfiyeleri

Madde 7- a) (Bir imamın siyadetinde cem olarak kalan 30 nefer aşireti, 3 000 nefer kabileyi, 300 000 nefer şa’bı, 30 000 000 nefer kavmi ca’ledebilir.) (Mele kendilerine bir umm buk’a ittihaz eder, kitabetini ketbeder,) (Şûrasını belirler ve aşiret için karye ve havalisi nâsına, kabile için belde ve havalisi nâsına, şa’b için medine ve havalisi nâsına, kavm için mısr ve havalisi nâsına;) 

(1-   Makarrınız ca’ledilecek ümmetin arazisi haricinde kalırsa oraya hicret eder misiniz?

(Evet) (Hayır)

(2-   Mekânınız ca’ledilecek ümmetin arazisi içinde kalırsa oradan hicret eder misiniz?  

(Evet) (Hayır)

sual olunur.)

(Cevapların badinde ca’ledecek olan imam ve melei tarafından ümmetin hududu tahdit edilir.) (Mahdut arazi içinde kalan nâsın adedi akal nüfusun iki dıfından ekser olmamalıdır.) (Başka bir ümmetin feşeline de sebep olmamalıdır.) (Mahdud arazi içinde kalanlara haricden ümmetin arazisine hicret ederim diyenlerin adedi ziyade edilir, dahilde olup da harice hicret ederim diyenlerin adedi tenkıs edilerek bakiye ümmet için gerekli akal adedden ekserse ümmet mahdut arazide ca’ledilmiş olur.)

(Ca’ledilmiş ümmetin arazisine hicret edenlerle, oradan hicret eden kimselerin mülkleri hakemlerin takdirleri ile sabit olan semenle şira olunur.)

(Adedleri akal adedden akal h3ale gelen ümmetler, feşletmiş olur.) (Nâs civar ümmetlere ittiba eder.) (Hükkâmın kazasına rıza göstermeyen kavimlere kendi meşietleri ile muhtazar olmuş cundler tarafından feth olunabilir, arazileri enfal ca’ledilebilir.)

 

Ümmetlerde nasibler nasib evrakları ile tescil edilir.

Madde 7- b) (Her nefsin, her şirketin, her ibtiğanın ve mülkün leh ve aleyhte hesabı tescil olunur.) (Her nefis kendisi veya kayyumu olduğu kimsenin, ümmetin, emvalin veya mülkün aleyhine olan hakkı bir vesikaya kitabet edip imla ettikten sonra hak lehine olan kimseye ita eder.) (O da muhasibine ita edip tescil ettirdikten sonra iadeten ahzeder.) (Herkesin bir istikraz hakkı vardır.) (Mecmuu istikraz hakkının akallinde olmak şartı ile, biri diğerinden bir şey ahzederse ümmetten ahzetmiş olur.) (Biri bir şeyi birisine ita ederse ümmete ita etmiş olur.) (Böylece nâs velâyet içinde ayş eder, hasad ve istisna maan olmuş olur.) (Şeriklerin iştirakleri vesikaları ile beyan edilir.) (Akit ve ahitlere göre muhasiplerde şeriklerin istihkakları tebeyyün eder.) (İştirak vesikaları istihkak vesikalarına tebdil olunur.) (Mektuplarda hak aleyhine olan kimse imlal eder.) (Lehde olanlar tescil olunmaz,) (hamili leh hak sahibidir.) (Emval beytlerinden mektuplarla ahzedilir.) (Malları tevsik eden mektuplar zeheb, hadid, hububat ve arzdaki payları tevsik ederse varak olmuş olur.) (Bunlar zeheb ve fıdda makamında tedavül eder. Kıymetler arz ve taleb ile takarrur eder. Sima vesikaları nefislere ait olup gayri istimal edemez.) (Mükerreren istimal olunabilir.) (Kabz vesikaları ahara devredilir.) (Onunla bir defa ahzedilir.)

(Mektuplar hâmiline ait olup onunla bir defa ahzolunur.) (Varaklar hâmiline ait olup birden daha fazla tedavül eder.) (Bütün vesikaların eşya olarak mukabilleri vardır. İddihar eden mevaddan olmayan mukabili olmayan mektup olamaz.) (Mektupla arazi ve binalarla müemmendir.) (Rehinleri mukabildir.) (Ayrıca veelyetlerce temin edilmiştir.)

(Vesikalar, hububat, arz, hadid ve zeheb deynin tevsik eden varakdan,) (müeccel ve muaccel emval ile müşterek veya gayri müşterek mülkteki nasibi tevsik eden mektubattan,) (icar, ücret, ribh ve kıyam makbuzlarından,) (kişinin kim olduğuna, ehliyetine, istikraz hakkına ve intifa hakkına delalet eden sima merkumlarından oluşur.) (Misbahı ile tatbıran tevsiki de meşrudur.)   

 

Yazan ve Anlatan: SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yayına Hazırlık ve Yönetim: REŞAT EROL

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 834 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 551 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 560 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 185 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 324 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 260 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 245 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 255 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 271 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 296 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 288 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 320 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 354 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 336 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 358 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 339 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 364 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 405 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 357 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 744 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 406 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 439 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 472 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 497 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 522 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 551 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 670 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1296 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 689 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 666 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 901 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 933 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1244 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1083 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 776 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1025 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1147 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 769 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 766 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1028 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1086 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 802 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 854 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1201 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2224 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1385 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1277 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1374 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1509 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1732 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1418 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1684 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1575 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1655 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1617 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1396 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1567 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1377 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2150 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1636 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1887 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 1996 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2127 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1447 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1572 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1672 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2217 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1828 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2142 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1783 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2307 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1873 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2030 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2105 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2155 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2366 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2172 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2370 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2240 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1917 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1914 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2272 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2003 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2026 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2143 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2369 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2828 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3816 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2145 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2098 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2466 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2108 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2124 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2381 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3301 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2349 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2011 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50