Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 161
ANYASA -HİLAFET VE KIYAM-DELİLLERİ
24.05.2002
1872 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN İŞLETMELERİ(21); 161. SEMİNER                           Üsküdar, İstanbul, 24 Mayıs 2002 Cuma

 

HİLAFET VE KIYAM

 

b- (Bir emrin kayyumu o emirde aynı zamanda halifedir.) “Ey îman edenler kıst ile kavvam olunuz.”[Nisâ(4); 135] (Kıyamda emr üzerine kıyam edilen kimseye hilafette ise halifeye aittir.) “Aralarında şıkak edeceklerinden havf ederseniz erkeğin ehlinden bir hakem, kadının ehlinden bir hakem ba’sediniz.”[Nisâ(4); 35] “Allah ve resul kaza edince müminler için hiyere yoktur.”[Ahzab(33); 36] (Murselât adedince kıyam vardır.) “Örfen mürselâta, asfen âsıfata, neşren nâşırata, ferkan fârıkata, zikri özren veya nüzren mulkıyata and.”[Mürselât(77); 1-5] Arapçada cem’ en az üçtür. At cemi kurallı dişi çoğul edatıdır. Sistemi ifade eder. Sistemde de çift olma esası vardır. En küçük çift çoğul dörttür. Öyleyse, 4*5 = 20 adet cüz vardır. Mürsil, örf, zikr ve mütelekkı de eklenirse 24 eder. Sistemin kendisi ile 25 eder. O halde 25 kıyam ve hilafet vardır. Her şey çift yaratılmıştır. Demek ki, bir şeyin iki cüz’ü vardır. Biri mursildir, diğeri ise mütelekıdır. Mursil mütelekkıye etki edecek bir şey göndermelidir. O da örftür. Mütelekkkıde de mürsilin irsal ettiğini telekkı edecek bir hasse olmalıdır. Bu da zikrdir. Bu ikisinin oluşturduğu birlikte seçici olmalıdır. O da farıkattır. Nihayet mütelekıye zikri ilka eden olmalıdır. O da mulkıyattır. Biz bütün müesseseleri ve ilimleri buna göre sistemleştiriyoruz. Ancak bu kavramlara Kur’an’da kelimeler bulmalıyız. 24 kelime buluyoruz. Onları mürselâta göre tasnif ediyoruz. Çalışmamızı tamamlamış olmayabiliriz. Ama siz çalışarak kemale erdireceksiniz. (Emn veya havfden olmayan umurda tüm kıyam cunda ihsanen yapılır.) (Kayyumlar nöbetleri kendi nusukleinde yaparlar.)

Vaktim olmadığı için âyetleri sıralamıyorum. Kelimelerden sizler bulabilirsiniz. İleride vaktimiz olursa tamamlarız.

I 0- (Aşiret, kabile, şa’b, kavm, nâsın imamları ümme’l-kuranın imamlarıdır.) (Ehli beyt, ehli kura, ehli belde, ehli medine ve ehli mısrın imamları ümme’l-kuralardan mebus, emirlerdir.) (Kıyam ve hilafet umurunu tedvir ederler.) (Ümme’l-kuralarda murselât adedince kıyam ve umur vardır.) (Aşirette kıyam vahiddir.) (Kıyam imam vezir, dört resul vezir ve yirmi vezir vardır). (Karye, belde, medine ve mısrda 24 vezirlerin uli’l-emirleri vardır. Emrin velisi emir imamdır.) (Buradaki kayyumlar umme’l-kuradaki resullerin halifeleridir.) (Bu yönleri ile halifedirler.) (İmam vezirin de halifesi vardır.) (Ayrıca buradaki veliyyul emrler havaleleri haricinde onların emirde velileridirler.) (Kabilede Cuma imamlarının mülki, kabilelerinin mülki, nısab şeriketinde halittir.) (Siyadet hınlwitrnswki kesbleri varislerine değil haleflerine aittir.) 

II 1- (Her nefis için bir sicil kitabı vardır. Kişinin kendisine alenidir, izin vermediği kimselere hafidir.) (Şeriatte maruf olanlar herkese alenidir.) (Hafi olan kendisine ve bu konuda kayyumu olan kimsenin ittılaına açıktır. Aleni olan herkesin ittılaına açıktır. Sicil kitapları hafi olup ancak nefsin kendisi kime izin verirse ona kısmen veya tamamen gösterilir.) (Cunda ait olan hilafet kitapları alenidir.) (Ümmetin umurunda necva yoktur.).(Hiçbir nefsin kendisine hafi bir kitab teşkil edilemez, tescil edilemez. İslâm dinine hilafetin herhangi hafi emri yoktur.)

2- (Nefisler, kayyumlar, veliler ve resuller ahzettiklerini, ita ettiklerini, duyen, dayın veya medyun olduklarını bir kırtasda hattederek muhasiplerine ita ederler.) (Muhasipler medyunların ita ettikleri varaklara dayalı divana tescil edilmiş olanlarını dainlere tenbi ederler.) (Bu kıyamdır, ihsanen yapılır). (Halife olan muhasip ise hakları taksim edip tescil eder). (Muhasebe sicili aleni olup cunda da ilam edilir.)

3- (Malların beytleri, hamlleri, kayyumleri reacil edilir. Semenler arasında tekaruz mümasili mallar arasında tekaruz sağlanır.) (Tedayun ve tedavurda tekaruzun sağlanması emvalin malum miktarda hasadı ve iddiharı tebeyyün etmiş olur.) (Bu hilafet umurundandır.) (Emanetin hıfzı hilafettendir. Velayet farkıyla eda olunur.) (İbtiğa hesaplarının tescili kıyamdandır.)

4- (Emlakin tescili, imaretleri, riba ve nıfakları da yarı olarak tescil edilir.) (Her mekanın bir hesabı vardır.) (Emlakin sicili alenidir.) (Emlakin takdiri ve terkimi hilafet umurundandır.) (İmareti ve temlikin tescili kıyam umurundandır.)

 

III 5- (İhtidada ikrah yoktur.) “Dinde ikrah yoktur.”[Bakara(2); 256] “İhtida eden kendi nefsine ihtida etmiş olur. Dalalet eden de kendi nefsine dalalet etmiş olur.”[İsrâ(17); 15] (İnzar ve tebliğ kıyam umurundandır.) “Sen sadece münzirsin.”[Ra’d(13); 7] (İmtihanları yapıp teminatlı ehliyet tevcihi hilafet umurundandır). “Onları imtihan ediniz, onlarda rüşd görürseniz mallarını kendilerine teslim edeniz.”[Nisâ(4); 6] “Allah emaneti ehline vermeyi emretmektedir.”[Nisâ(4); 58] (İstinbat ahbarın hilafet umurundadır.) “Ahbar onları nehyetmeliydi.”(  ) “Onlardan istinbat edenler onu ilmederdi.”[Nisâ(4); 83]

6- (Dinde ikrah yoktur). “Dinde ikrah yoktur.”[Bakara(2); 256] (İbadetlerde imamlığı rahipler yapar, hayra davet ederler, bunlar kıyam hizmetlerindedir.) “Böyledir, çünkü onların içinde kıssis ve ruhbanlar vardır.”[Mâide(5); 82] (Maişetin takdiri iman rubanların hilafet umurundandır.) “Ona tâbi olanların kalplerine re’feti, rahmeti ve ibtida ettikleri ruhbaniyeti ca’lettik.” [Hadîd(57); 27]

7- (Terbiye ebeveynin hilafetindedir.) (Baliğ olanlar için kıyamdır.) (Emanetin ehline verilmesi hilafettir.) (Ameli ehliyetin itası hilafet umurundandır.) (İkraz yoluyla kesbin takdiri rebbanlara aittir.) 

8- (Mümin emirini kendisi seçer.) (İsteyen cizye verip cihada katılmaz) (Kıtala idad kıyam umurundandır.) (Cihad kıyam, kıtal hilafet umurundandır.) (Hükümler kııslarce hilafeten kaza olunur.)

     

IV 9- (Tebliğde ikrah yoktur.) (Tebliğ kitabet ve risalet ile yapılır.) (Kıyam umurundandır.) (isticabeler de kitabet ile olur.) Kazai tebliğler hilafet umurundadır. Ahkam buna tavakkuf eder.) (Fesadda sayedenleri inzar ve kabile imamları tarafından iktıza ettiğinde nefy hilafet umurundandır.)

10- (Taharride ikrah yoktur.) (Taharri kıyam umurundandır.) (Taharrinin nafakası sadakadan ve enfalden karşılanır.) (İlim Allah’ındır. Nâs sebil olarak intifa eder.) (Bunlardan cund de ihsanen intifa eder.).

11- (Beytul emval Allah’ındır.) (Nâs emvalini buraya emanet eder. Mukabilinde varakını alır, varakını bey ile malını beyetmiş olur.) (Bu malların beylerinde, nâsın ve Allah’ın malları birlikte bulunur. Bunların emanı hilafet umurundandır.) (Zekât, öşrü, humusu verilen her mal müemmendir.) (Beytulmal damınm olur.)

12- (Beytül elevrak Allah’ındır.) (Makrazler vardır.) (Herkes fıdda ve zehebi ile kitabet evrakını buraya emanet eder.) (Riba haramdır.) (Tekaruz halaldır.) (Nafakası beytülmala aittir.) (Meamilin, nâsın ve Allah’ın kasesi birdir.) (Bir mahalde hıfz olunur.) (Emanet ve hıfz kıyam umurundandır.) (Karz ve muvalati ise kıyam umurundandır.) (Rıbevi beylerde kazai eman yoktur.)

 

V 13- (Müneşşer suhufun haml ve iblağı kıyam umurundandır.) (Suhuflardaki mektubatın nafakası sadakatındır.) (İnsinsah meamili nâsın aflarındadır.) (Karıı ve hattatı adedince istinsah meamiline karz verilir.) (İstinsah mesnelerinden ve istinsah mebteğlerinden zekât ahz olunmaz.) (Sebil ahkâmına tâbidir.) (Zekât yerine sahifelerinin humusu kıyam ehlince hattedilir.) (Bu hilafet umurundandır.) (Kıyama ahs bir suhuf yoktur.) (Hamlu iblağ ihsanendir.) (Hattatlar istedikleri sahifelerde hattederler.) (Hattatların ücretleri kıyam nasibinden karşılanır. Karileri nisbetinde ücret istihkak ederler.)

14- (Nida neşriyatı kıyam umurundandır. Sebil ahkamına tabidir.) (Münadilerin ücretleri sadakadan karşılanır.) (Nida edilecekleri nas idad eder.) (Bir istinsah meamili ile ahidleşmek zorundadır.) (İstinsah meamili varidatının nısfını bunlara ita eder.) (Bu kıyam umurundandır.) (Nida neşriyatı da zekâttan muaftır.) (Zekât yerine evkatın humusunu kıyamın ve hilafetin emrine verir.) (İzaa edilenler de mesuliyet dinin vulatına ruhbanlara aittir.)

15- (Tüm sebil Allah’ın olup nas ihsanen seyahat eder. Seyr eder.) (Menzillerde gaitler,  müttekaalar, zerabi ve mebsusler sebildir.) (Merakib nasındır) (Gerek menzillerin gerekse merkeblerin imareti sebilindir.) (Haml ve iblağda zekât yoktur.) (Zekât karşılığı haml ve iblağın beşte biri kıyama aittir.) (Meşrebelerin imareti kıyama aittir.) (Sebillerin imareti de kıyama aittir.)

16- (Nebe ve haber merbleri sebil olup kıyamındır. Munabaa nasın hakkıdır.) (Nısfı semen ile, nısfı ihsanen intifaa ettirilir.) (İhsanen müaabe hilafet umurundandır.) (İcarla müğnaabe kıyam umurundandır.) (Muşabih hak istinsah, tenadi ve hamlde de vardır.)

       

VI 17- (Kadere muvafık inşaatta ikrah yoktur.) (Mamur olmayan yerlerde ehli olanlar inşaat yapabilirler.) (İzin şart değildir.) (Kıyama haber vermeleri icap eder.) (Takdir nasca idad edilir.) (Takdirin ahkâmı takdir kıyamınca ita olunur.) (Ehliyetli nasca yapılan takdirlere izin vermek hilafet umurundandır.) (Cund şurasınca takdirlerin amrie azm edilmiş olur). (Kader mektubatı Allah’a ait olup ondan nas ihsanen istimta eder.) (Saillerin ecirleri kıyamdan eda olunur.)

18- (Arzda olanların cemii nasındır.)( Sai olanlar sayleri ile, sai olmayanlar arzdaki icar nasipleri ile ayş ederler.) (Sailer kıyamdan, beytlerinde makar olanlar hilafetten nasiplerini alırlar.) (Mesnuatın nısfı, ihsanen nısfı da ecir olarak inkısam eder.) (İhsan hilafetin, icar kıyamın umurundandır.)

19- (Sebillerin inşa ve tesisleri hilafet umurundandır.) (Tesis ve sebillerin tesislerinin imareti ve temtii hilafetlerindendir.) (Sebillerden istimta ihsanendir.) (Nasın meskenleri ve mertalarının imarı ise kıyam umurundandır. (Nasın mebanisinin inşası nasa aittir.) (Meriblerin cüzleri ait semen maliklerine, say ise kıyam umurundandır.) (Mereblerin imarında kullanılacak cüzlerin esmanı beyedilen ceddi neerbelre hamledirir. Say ihsanen yapılır.)

20- (Nefs ve fercin hıfzı hilafet umurundandır.) (Mal ve sayın hıfzı ise kıyam umurundandır.)

 

VII 21- Herkesin bir katibi vardır.) (Kitabet ihsanen yapılır.) (Kitabet kıyam umurundandır.) (Şeriat ahkamında bunlar da mektubdur.) (Bu hilafet umurundandır.) (Şeriat ahit ve akitlerden oluşur.) (Şeriatın kelamını katipler idad eder.) (Ukudun telifi kıyamın, ahitlerin tedvini hilafetin umurundandır.)

22- (Evsafda takdir, imalda istihad kıyam umurundandır.) (Nasın malları bunlarca hatmedilir.) isliyatatn olur.) (Müşterilerdeki mallara da bunlar şehadet ederler.) (Mahsud veya masnu mallar rakıblerce müşahede edilir, tabedilerek hatmedilir. Zimmetinden beri olur.) (Allah da bu mala şerik olur.) (Tasnı’ ile bey aynı şehadetle ifa edilmiş olur.)

23- Hukukullah ile hukuku ibadta şehadet birdir. Şehadeti taahmmül kıyam şehadeti eda hilafet hizmetlerindendir. Hakemler şehid olamaz. Hakemelr şehidlerin şehadetini ancak kabul veya red edebilirler.

24- (İstiğfta kıyam hizmet umurundandır). (Fetva müemmendir, mesul olmazlar.) (Muhakeme hilafet hizmetidir.) (Tarafların ehliyetlilerden birer hakem seçerler. Hakemler de kendilerine başhakem seçerler. Kazalarında hiyere yoktur) (Şehadet ve muhakeme ihsanendir.)

(Bir meselede emrin hilafeti yoksa kıyam olduğuna kaza kabile imamına aittir. Hüküm hakemlere aittir.)

(İbadetler ihsanen yapılır. Kıyamda amil mecurdur. Müstemtie ihsandır. Kavl nüğsetmtirndir. Hilafette halife mecurdur. Kavl halifenindir. Amelde tarafeyn acir mecurdur.)   

 

İNSAN           : Kitabet           Haml                İnba                 Tenadi   

Hilafet              : HAYAT         İbtiğa               Sadakat           ESBAB    

DİN                 : Tescil             İstişhad            Şeahdet           Tahkim

Kıyam              : EFAL            Emval              Evrak               AHKAM

ARZ                : Takdir            İmar                 Eman               Rızk          

 

Halık yaratan Allah’tır. Biz ve Kâinat mahluktur.

Arz bizim için ca’ledilmiştir.

Biz cemaaten yaşarız.

Biz Allah’ın halifesi olarak içtihad ederiz, O’nun ibadi olarak amel ederiz. O’nun mülkünün kayyumuyuz.

Hayatımız için hacetlerimiz vardır.

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 834 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 551 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 560 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 185 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 324 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 260 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 245 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 255 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 271 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 296 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 288 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 319 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 354 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 336 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 358 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 339 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 364 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 405 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 357 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 744 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 406 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 439 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 472 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 497 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 522 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 550 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 670 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1296 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 689 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 666 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 900 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 933 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1244 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1083 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 776 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1025 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1146 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 769 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 766 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1028 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1085 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 802 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 854 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1201 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2224 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1385 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1277 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1373 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1509 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1732 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1418 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1684 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1575 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1654 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1617 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1396 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1567 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1377 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2150 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1635 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1887 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 1996 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2127 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1447 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1572 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1672 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2217 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1828 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2142 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1783 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2307 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1873 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2030 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2105 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2155 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2366 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2172 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2370 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2240 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1917 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1914 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2272 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2003 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2026 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2143 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2369 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2828 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3816 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2144 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2098 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2466 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2108 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2124 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2381 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3301 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2349 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2011 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50