Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 160
ANYASA -GENEL HİZMET-DELİLLERİ
17.05.2002
1941 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN İŞLETMELERİ(20); 160. SEMİNER                 Üsküdar, İstanbul, 17 Mayıs 2002 Cuma

A D İ L    D Ü Z E N E    G Ö R E

İNSANLIK AYAYASASI

- 5-

ID. GENEL HİZMET

 

Madde 5- a) Hukuk düzeni, mevzuata göre kişilerin kendi çıkarları doğrultusunda serbest rekabet içinde gerçekleşir. Serbest rekabetin tekele dönüşmesi hukuk düzeni içinde önlenir. Bir işte tekelleşme hukuk düzeni içinde önlenemiyorsa, vakıf kuruluşlar içinde serbest rekabet gerçekleştirilir ve hizmet karşılıksız verilerek tekel önlenir. Vakıf kuruluşlarında kararları uygulayıcılar değil, konan mevzuat almış olur. Hizmetlilere ehliyeti kamu verir. Ücretlerini kamu öder. Hizmet şekillerini kamu belirler. Halk kendi hizmetlisini kendisi seçer ve kendisine hizmet vereni her zaman değiştirebilir. Hizmetlilere ücret yaptıkları işe göre değil, yüklendikleri sorumluğa göre verilir. Bu hizmet serbest rekabeti sağlar.

Hizmet görevlileri ilçelerde bulunur. Semtlerde temsilcileri vardır. Bölge merkezlerinde ihtisas yapmış danışmanları vardır. Danışmanın kıta merkezlerinde araştırmacısı vardır. Halk ilçedeki görevlilerin talimatı ile semtlerdeki temsilcilerden hizmet alır. Hizmet halkın ayağına götürülür. Gerekirse görevli, danışman ve araştırmacı semte veya bucak merkezine gelerek sorunu çözer. Sorunun çözülmesi için araçlara ihtiyaç varsa ve o araç taşınamıyorsa, o zaman kişi merkeze götürülür.

Bir hizmet merkezinde hizmetlileri hizmet sorumluları koordine eder. Vakıflar hizmet sorumluları tarafından işletilir ve hizmetlilere paylaştırılır. Talimatlar kıta merkezlerinde araştırmacılar tarafından hazırlanır. Bölgelerde danışmanlar tarafından projelendirilir. İlçelerde uygulanır. Temsilciler gözetleme yaparlar. Uygulayan halktır.

Semtlerde küçük işletmelerin genel hizmetlerini temsilciler, ilçelerde orta işletmelerin genel hizmetlerini görevliler, bölgelerde büyük işletmelerin genel hizmetlerini danışmanlar, kıta merkezlerinde araştırmacılar yaparlar.

 

ID. GENEL HİZMET (Sebilullah)

Madde 5- a) (İslâm dini şeriata göre nefislerin kendi lehlerinde rızaları ile yaptıkları musaraat ve müsabaka ile oluşur.) (Musaraat ve müsabaka hasedi tevlit etmemelidir.) (Duvle ribanın haramlığı ve zekât ile önlenir.) (Sabıkatın olmadığı yerde sebilullah ve sebilin ibni hizmet verir.) (Sebilullahta ruus emval Allah’ındır. İntifası ibni sebile aittir. İsraf ve bidar caiz değildir.) (İbni sebile ehliyeti kamu imtihanla verir.) (Ücretler sadakadan verilir.) (Kıyam şekillerini şeriat belirler.) (Nâs emaneti halife olarak kendisi verir.) (Nâs emanetine kaimdir, hicret edebilir.) (Herkesin aleyhine olan mes’uliyeti kadar lehe hakkı vardır.) (Bu duleyi önler)

(Ehl-i zikr olan ibni sebil beldelerde ikamet eder.) (Karyelerde amiller olur. Amil ehl-i zikre sual eder.) (Medinede fakihler vardır.) (Râsihler mısrlarda bulunur.) (Nâs beldelerdeki ehl-i zikrden istifta eder, karyelerindeki amilleri nâsın umuruna kıyam eder.) (Umur kabilenin Cuma mescidinde, Kıyam aşiretin salavâtı hamse mescidinde olur.) (Kayyum müşavirlerini buralara davet edebilirler.) (İztırar halinde karye veya belde ve medine sebilullahlara nakledilir.) (Her emir ve kıyam sebilinin ve ümmelkuranın vezirleri tarafından nasbedilen bir kayyumu vardır.) (Kıyam ve tedbir bunların siyadetinde yapılır.) (Sebilullahta kıyam kısmet iledir.) (Ahkam kitabet ile sabit olur.) (Mısrda râsihler tevil yaparlar.) (Medinede fakihler ahkâmı istinbat ederler.) (Beldede ehl-i zikr fetva verir.) (Karyede kayyumlar kıyam ederler.) (Nâs onlarla velâyet içinde amel eder.)

(Sadakaları karyedeki menseklerden kabile imamları ahzeder ve taksimi sadaka olarak taksim eder.) (Öşürleri beldelerden şa’b imamı ahzeder ve nısfını sadaka ve nısfını ganimete göre taksim eder.) (Feyleri kavm imamı medinelerdeki menseklerden ahzeder ve ganimet hükümlerine göre taksim eder.)

 

3D.  GENEL HİZMET (Sebilullah)

An teradin ticaretin olmadığı yerde umur ibni sebil tarafından sebilullahlarda tedvir edilir.

“Aranızda rıza ile ticaret dışında malları butlan ile ekletmeyin.”(4/29) Rıza ancak serbest piyasada olur. “Mallarınızı sebil ibnine verin.”(2/177) Sebil ibni, yolculara dendiği gibi, sebilde çalışan vakıf hizmetlilerine de denmektedir. “Sizinle mukatele edenlere Allah sebilinde mukatele ediniz.” (2/190) Savaş ancak sebilullah yani kamu kuruluşları şeklinde yapılabilir.

Madde 5- a) (İslâm dini şeriata göre nefislerin kendi lehlerinde rızaları ile yaptıkları musaraat ve müsabaka ile oluşur.) İslâm dini, barış düzeni demektir. “Onlar hayratta musaraat ederleler ve onlar salihlerdendir.”(3/114) “Onlar hayratta musaraat eder ve rağben ve rahben bize dua ederlerdi.”(21/90) “İşte onlar hayırda müsaraat eder ve orada sâbık olurlar.”(23/61) “Rabb’inizden mağfiretle müsaraat ediniz.”(3/133) “Rabb’inizden mağfirete müsabaka ediniz.”(57/21) “Her biri için bir viche vardır, ve o onun müvellisidir. Hayratta müsabaka ediniz.”(2/148) “Size ita ettiğinde sizi belv etsin diye böyle yaptı. Hayratta müsabaka ediniz.”(5/48) “Sebkan sabık olup emri tedbir ederler.”(79/4) “Muhacir ve ensardan evvelûn olan sâbıklar.”(9/100) “Sâbık olan sâbıklar onlar mukarrebdir.”(56/10) (Musaraat ve müsabaka hasedi tevlit etmemelidir.) Musaraat etmek, yarışmaktır. Yani, mekân içinde süratle ilerlemektir. Aynı zamanda daha çabuk yapmaktır. Müsabaka ise işe önce başlamaktır. Yani, önce işe başlamakta yarışınız. Bu evleviyetin başka bir yönüdür. Kim önce ezan okursa onun yerinde cemaat olunur. İlk başlayan o işte imamdır. “Hased edenin hased ettiğinde şerrinden Allah’a iaze ederim.”(113/5) Hased, başkasının geri kalması ile ileri olmaya çalışmaktır ki, bunu istemek haramdır. Musaraat ise, başkasından daha fazlasını yaparak ileride olmayı istemektir. Bu ibadettir. Bir yeri işgal edip kendilerini geçecek diye başkalarını uzak tutmak hasettir. Ama herkesle beraber yarışırken daha ileri hizmet vermek ibadettir. Başkalarını kötüleyip iktidar olmaya çalışmak hasettir. Oysa, daha iyi hizmet vermeyi amaçlayıp kendi partisini tanıtmak ibadettir. (Duvle ribanın haramlığı ve zekât ile önlenir.) “Bunlar nâs beyninde müdavele ettiğimiz eyyâmdır.”(3/140) Genel yarış vardır. Bozulanın yerini yenileri gelir, böylece diğerlerinin düzelmesine imkân sağlar. İlerleme böyle olur. Yeri daha iyi yapana terk etmek farzdır. Halkın daha iyisini seçmesi gerekir. Nisbî sistemle herkes aldığı oy kadar yönetime iştirak eder. Başarısız olanlar yavaş yavaş elenir. “Kura ehlinden Allah resulü neyi ifa etmişse sizden eğniya arasında duvle olmasın diye Allah’ındır, resulündür ve zilkurbâ, yetâmâ, mesâkîn ve ibni sebilindir.”(59/7) Allah’ın hakkını meclisler, resulün hakkını hükümetler kullanır. Zilkurbâ yaşlılardır. Yetimler küçüklerdir. Mesâkîn yoksullardır. İbni sebil ise seyyahlardır. (Sabıkatın iş yapılmadığı yerde sebilullah ve sebilin ibni hizmet verir.) “Mallarını hubb ile zevilkurbaya, yetimlere, ibnisebile ita etmektir.”(2/177) “Allah’ın sebilinde infak ediniz ve eydinizle kendinizi tehlikeye ilka etmeyiniz.”(2/195) “Îman etmiş, hicret etmiş ve Allah’ın sebîlinde cihad etmiş kimseler, işte onlar Allah’ın rahmetini reca ediyorlar.”(2/218) “Allah’ın sebiline infak edenlerin meseli, seba senabili inbat eden habbenin meseli gibidir.”(2/261) “Enfâl, Allah’ın ve resulün, zil kurbâ, yetâmâ, mesakîn ve ibni sebîlindir.”(8/41) “Sadakât sebilullah ve ibni sebîl içindir.”(9/60) Muamelatta rıza ve sebilullah söz konusudur. (Sebilullahta ruus emval Allah’ındır. İntifası ibni sebile aittir. İsraf ve bidar caiz değildir.) “Onu kibre kadar israf ve bidar olarak ekletmeyin.”(4/6) “Nâsın emvalinde rebvet etsin diye ribaya verdikleriniz Allah’ın indinde rebvet emez. Allah’ın vechini murad ederek zekâttan neyi ita ettiyseniz onlar id’af olunurlar.”(30/39) “Tevbe ederseniz emvalinizin ruusu sizindir.”(2/279) (İbni sebile ehliyeti kamu imtihanla verir.) “Onları imtihan ediniz, rüşt görürseniz mallarını ita ediniz.”(4/6) (Ücretler sadakadan verilir.) “Sadakalar fakirlerin, miskinlerin, âmillerin ve müllefei kulûb olanlarındır. Ğârim ve rikâb içindir. İbni sebîl ve sebilullah içindir.”(9/60) (Kıyam şekillerini şeriat belirler.) “Hasad yevminde onun hakkını ita ediniz”(6/141) (Nâs emaneti halife olarak kendisi verir.) “Malını hubb ile ita eder.”(2/177) (Nâs emanetine kaimdir, hicret edebilir.) “Allah’ın sizi kıyam ca’lettiği mallarınızı sufehaya vermeyiniz.”(4/5) “Mülkün mâliki sensin Allah’ım de.”(3/26) (Herkesin aleyhine olan mes’uliyeti kadar lehe hakkı vardır.) “Onların lehine aleyhinde olanın maruf ile misli vardır.”(2/228) (Bu duvleyi önler.) “Sizden eğniya arasında duvle olmasın diye.”(59/7) Para halktan çekilip zenginler arasında dolaşmaya başlarsa üretim olmaz. Bu da krizlere sebep olur. Bunu önlemek için faiz yasağı getirilmiştir, sermaye vergisi konmuştur. Kur’an’da zikredilen müesseseler sosyal yapıda birer tuğla gibi, kapı gibi, pencere gibi elemanlardır. Onları yerlerine koyup yerleştirmek, uygun şekiller vermek duvarcının işidir. İşte içtihat eden de bunu yapar.. Kur’an’da bir şeyin yapılması emredilmişse onu kim yapacaktır? Onun için ya yeni müessese kurulacak yahut müesseselerden birine verilecektir. Hangi işin hangi müesseseye verileceği de içtihat işidir. Yani, ya nassa dayanılacak ya da kıyas yapılacaktır.

 

(Ehl-i zikr olan ibni sebil beldelerde ikamet eder.) “Bilmiyorsanız ehl-i zikre sorunuz.” (21/7) Demek ki, bunlar halkın sorabileceği kadar yakın olmalıdırlar, görüşebilmelidirler. “Sizi tearuf edesiniz diye şa’blar veya kabileler olarak ca’letti.”(49/13) Demek ki, tearuf kabile ve şa’bda olmaktadır. Kabilede yakın tearuf vardır. Şa’bda ise tek taraflı tearuf vardır. Bu da, halk hizmet edenleri tanır, ama hizmet edenler halkın hepsini tanımazlar. “Bu beytin Rabb’ine ibadet etsinler.”(106/3) Beytin veya beledin Rabb’ine ibadet etmek demek, belde halkına hizmet etmek demektir. Bunu Kureyş’ten istiyor. Yani, beldedeki görevlilerden istiyor. “Cumaya yevminde davet olunduğunuzda Allah’ın zikrine sa’yediniz.”(62/9) “Onları namazdan sonra habsediniz.”(5/106) (Karyelerde âmiller olur. Kayyum ehl-i zikre sual eder.) “İlm edemeyecekseniz ehl-i zikrden sual ediniz.”(21/7) “Resule ve sizden olan emir yetkililerine itaat ediniz.”(4/59) (Medinede fakihler vardır.) “Dinde tefakkuh etsinler ve rücu’ ettiklerinde inzar etsinler.”(9/122) (Rasihler mısırlarda bulunur.) “Tevilini ancak rusuhda ilmi olanlar ilmeder.”(3/7) “Her faziletliye fazileti ita olunur”(11/3) (Nâs beldelerdeki ehl-i zikrden istifta eder, karyelerindeki kaimler nâsın umuruna kıyam eder.) “Ey îman etmiş olanlar, kavvamîn olunuz.”(5/8) “Allah, melekler ve kıst ile kaim ilimliler olanlar O’ndan başka ilâh olmadığına şehadet ederler.”(3/18) “Onlar şehadetlerine kaimdirler.”(70/33) (Umur kabilenin Cuma mescidinde, Kıyam aşiretin salavâtı hamse mescidinde olur.) “ Salâtları hıfz ediniz, vustâ namazları da hıfz ediniz.”(2/238 )  “Akrab olan aşiretini inzar et.”(26/214) “Ehline salâtı emret.”(20/132) “Salâta münadi ettiğinizde onu huzv ve la’b ittihaz ederler.”(5/58) Bir topluluğa bir şeyin emrolunabilmesi için o topluluğun başkanları bulunması gerekir. Aşiret başkanı beş vakit namazın imamıdır, kimi emirler ona verilir. “Cuma yevminde salâta nidâ olunduğunuzda Allah’ı zikre sa’yediniz.”(62/9) “Şahitleri salâttan sonra hapsediniz ve kasem etsinler.”(5/106) Cuma imamı kabilenin imamıdır. Kamu hizmetleri ona tevcih olunur. (Kayyum müşavirlerini buralara davet edebilirler.) “Şahitler davet olunduklarında iba’ etmesinler.”(2/282) “ Şahit ve kâtib ızrar olunmaz.”(2/282) “Bu onların, ümmîlerden dolayı bize bir sebil yoktur demelerinden dolayıdır.”(3/75) “Muhsinler aleyhine sebil yoktur. Allah ğafur ve rahîmdir.”(9/91) “Sebil ancak ağnıya oldukları halde istizan edenler üzerindedir.”(9/93) “Sebil sadece nâsa zulmedenler üzerinedir.”(42/42) “Ey iman etmiş olan kimseler. Allah’ın sebilinde darbettiğinizde tebeyyün ediniz. Size selâm ilka edene “sen mü’min değilsin” demeyin. Dünya hayatını ibtiğa edersiniz. Oysa Allah’ın indinde meğanim vardır.”(4/94) (İztırar halinde karye veya belde ve medine sebilullahlara nakledilir.) “Bağ ve âd olmaksızın kim iztırar ederse, ona ism yoktur.”(2/173) (Her emir ve kıyam sebilinin ve ümmelkuranın vezirleri tarafından nasbedilen bir kayyumu vardır.) “Resule sizden emrle yetkili olanlara itaat ediniz.”(4/59) “Ehlimden bana bir vezir ca’let, Kardeşim harun’u. Onunla zahrımı şiddetlendir.”(20/29-31) “Kardeşim Harun lisan olarak benden efsahdır, riden olarak onu benimle beraber gönder, beni tasdik etsin.”(28/34) (Kıyam ve tedbir bunların siyadetinde yapılır.) “Kelimelerine tasdik eden hasur bir seyyid olarak irsal ettik.”(3/39) “ Rabbimiz, biz sadetlerimize ve küberalarımıza itaat ettik.”(33/67) (Sebilullahta kıyam kısmet iledir.) “Dünya hayatlarında maişetlerini biz kısmet ettik.”(43/32) “Ezlâm ile istiksam haram kılınmıştır.”(5/3) “Mirasın kısmetinde uli kurba, yetim ve miskinler hazır olurlarsa ondan onları irzak ediniz.”(4/8) “Muhtedar olan her şırb arasında mâ’ kısmet iledir.”(54/28) (Ahkâm kitabet ile sabit olur.) “Bir deynle tedayün ettiğinizde onu kitabet edin.”(2/282) “Ey ehli kitab, dininizde ğalyetmeyin.”(4/171) (Mısırda râsihler tevil yaparlar.) “Tevilini Allah ve ilimde râsih olanlardan başkası ilmetmez.”(3/7) (Medinede fakihler ahkâmı istinbat ederler.) “Ondan istinbat edenler onu ilm ederler.”(4/83) “Dinde tafakkuh etsinler ve rücu’ ettiklerinde inzâr etsinler.”(9/122) (Beldede ehl-i zikr fetva verir.) “İlm edemeyecekseniz ehl-i zikrden sual ediniz.”(16/42) “Senden istiftâ ediyorlar, Allah fetva veriyor.”(4/127) (Karyede kayyumlar kıyam ederler.) “Ricâl nisâya kavvamdır.”(4/34) (Nâs onlarla velâyet içinde amel eder.) “Herkes kendi şakilesinde amel eder, de.”(17/84) “Her mer’ kesbettiğine rehindir.”(52/21) “Her nefis kesbettiğine rehindir.”(74/38)

 

(Sadakaları karyedeki menseklerden kabile imamları ahzeder ve taksimi sadaka olarak taksim eder.) “Mallarından sadakayı al.”(9/103) “Sadakalar fukara, miskin, âmil olanlar ve kalpleri telif olanlarındır. Ğarimîn ve rikab içinde kullanılır. Sebilullah ve ibni sebil için kullanılır.”(9/60) (Öşürleri beldelerden şa’b imamı ahzeder ve nısfını sadaka ve nısfını ganimete göre taksim eder.) “Hasad yevminde onun hakkını ita ediniz.”(6/141) (Feyleri kavim imamı medinelerdeki menseklerden ahzeder ve ğanimet hükümlerine göre taksim eder.) “Fey ve ganimet Allah’ındır. Resulündür. Zilkurbâ, yetamâ, mesakîn ve ibni sebilindir.”(8/41)

 

Sonuç olarak, Allah içtihadı emretmiş ve herkesi kendi içtihadında serbest bırakmıştır. Herkes içtihadı ile hareket eder ve hakemlerin kararlarına uyarsa, kendiliğinden işleyen düzen kurulmuş olur. Ancak yolda olduğu gibi herkes kendisine yol yapamaz, ortak yola ihtiyaç vardır. Böyle işler de vakıf olarak görülür. Allah vakıflara “sebilullah” demektedir. Böylece yola uygulanacak hukukun vakıflarda uygulanması gerektiğini bildirmektedir. Kamu hizmetleri vakıflarda ifa edilecektir. Madem ki bütçeden bunlara pay ayrılmıştır, ücretler de oradan verilecektir demektir. Genel hizmetler halka bedava olacaktır. Devletçilik de budur.

Hizmet edenlerin ehliyet sahibi olmaları gerektiğini, “Emaneti ehline eda ediniz” âyetiyle biliyoruz. Hizmetlerin de karye, belde, medine ve mısrda olduğunu biliyoruz. O halde mısrda râsihler, medinede fakihler, beldelerde ehl-i zikr, karyelerde kayyumlar hizmet vereceklerdir. Kayyumlar âmiller olacaktır. Kayyum demek, işin başında duran demektir. O halde bunların buralarda hizmet vermeleri gerekmektedir.

“Kavvâm olunuz” âyetiyle de genel hizmetlerde bütün halkın görev alabileceği ifade edilmektedir.

 

Yazan ve Anlatan: SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yayına Hazırlık ve Yönetim: REŞAT NURİ EROL

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 834 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 551 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 560 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 185 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 323 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 260 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 245 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 255 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 271 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 296 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 288 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 319 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 354 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 336 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 358 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 339 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 364 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 405 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 357 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 744 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 406 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 439 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 472 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 497 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 522 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 550 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 670 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1296 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 689 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 666 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 900 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 933 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1244 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1083 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 776 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1025 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1146 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 769 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 765 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1028 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1085 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 802 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 854 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1201 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2224 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1385 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1277 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1373 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1509 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1732 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1418 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1684 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1575 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1654 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1617 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1396 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1567 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1377 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2150 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1635 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1887 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 1996 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2127 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1447 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1572 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1672 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2217 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1828 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2142 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1783 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2307 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1873 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2030 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2105 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2155 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2366 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2172 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2370 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2240 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1917 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1914 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2272 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2003 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2026 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2143 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2369 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2828 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3816 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2144 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2098 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2466 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2108 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2124 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2381 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3301 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2349 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2011 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50