Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 159
ANYASA -KAMU HİZMETİ-DELİLLERİ
10.05.2002
2522 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN İŞLETMELERİ(19); 159. SEMİNER                                          Üsküdar, İstanbul, 10 Mayıs 2002 Cuma

 

A D İ L  D Ü Z E N E  G Ö R E

İNSANLIK  ANAYASASI

 

IC.  KAMU HİZMETİ

İşleri halk mevzuata göre serbestçe yapar.            

Madde 4- a) Herkes kendisi için kurallar koyar veya seçer. Bunları her zaman değiştirebilir. Ancak kuralları yürürlükte iken onlara uymak zorundadır. Uymaz da biri zarar görürse, onu tazmin eder. Herkes diğer insanlarla istediği sözleşmeleri yapar veya sona erdirebilir. Ancak sözleşmeler yürürlükte iken onlara uyulmazsa, doğacak zararlar tazmin edilir. Herkes istediği topluluğu kurma veya girme ve çıkma hakkına sahiptir. Ancak bir topluluğa katılmışsa, o topluluğun sözleşmelerine ve yetkililerine uymak zorundadır. Uymaz da bir zarar doğarsa, onu tazmin eder. Herkes diğerleri ile çıkan anlaşmazlıkları hakemler yoluyla çözmek zorundadır. Hakemlerin kararlarına uymayanlar hukuk düzeninin korumasından yararlanamazlar. Kişiler mevzuat içinde hürdürler ve topluluk içinde doğmuş ve doğacak haklarını hukuk düzeni ile korurlar.

Görevliler güdücü değil, gözetleyicidirler.                          

Madde 4- b) Topluluk hukuk düzeni içinde kişilerin serbest davranışları ile yaşar. Kişilere müdahale edilmez, zarar verirlerse sonra hakemler tarafından tazminata veya kısasa mahkûm edilirler. Hakemlerin adil karar verebilmeleri için gözetleyici görevliler vardır. Bunların kayıt ve şehadetleri ile hakemler karar verirler. Halk hakem kararlarına kendi istekleri ile uyarlar. Hakem kararlarına uymayanları görevliler etkisiz hâle getirirler. Görevliler halkın işlerine ve kararlarına baştan karışamazlar ve hakem kararı olmadan da bir yaptırımda bulunmazlar. Görevlilerin görevleri sırasında aldıkları kararlar hakem kararları ve mevzuat hükmündedir. Halk ya orasını terk eder veya itiraz etmeden uyar. Mağdur olanlar sonra hakemlere giderek haklarını alırlar. Görevlilere müdahale işlerine müdahaledir. Savunma hakları vardır.

Kamu hizmetlerinden bir kısmı nöbetli birliklere tevcih edilebilir ve bunlara kamu hizmetleri karşılığı kamu bütçesinden pay verilebilir. Bu husus mevzuatça belirlenir. Kamu hizmetlerinden nöbetli birlikler de yararlanabilirler. Ek harcama gerektirmiyorsa bir şey istenmez.

 

Madde 4- a) (İnsanlar ihtida ile ittika ederler.)

İHTİDA: Yol bulma demektir. “İhtida edenlere hüdayı ziyade eder ve takvalarını verir.”(47/17) İhtida, iftial bâbından kendi kendine yol aramadır. Allah yolunda olanları Allah destekliyor ve takvalarını veriyor. “Biz de cihad eden kimseleri sebillerimize hidayet ederiz.”(29/69) İçtihat yapanlara Allah’ın doğruyu bildireceğini açıkça ifade ediyor. “Orada sizin için ihtida edersiniz diye sübüller yaptı.”(....) Sübül kelimesi çoğuldur. Değişik mezheplerin olacağını bildirir. “Nücumu sizin için berr ve bahrın zulumatında ihtida edesiniz diye sizin için ca’leden O’dur.”(6/77) İçtihat, denizin ortasında gece karanlığında yıldızlarla yol aramaya benzer. “İhtida eden nefsine ihtida etmiş olur.”(27/92) Herkes kendisi için yol arayacaktır.

İTTIİKA: “Allah’a ittika edin ve O’na vesile ibtiğa edin”(5/35) O’na vesile aramak, içtihat yapmaktır. “Allah’a ittika ediniz, bana itaat ediniz.”(26/179) İçtihad edin, amellerinizi içtihadınıza göre yapınız, bana itaat edilmesi gerektiği içtihadınızla sabit olan hususlarda da bana itaat ediniz demektir. 

(Herkes ictihadıyla veya istifta ile kendi şirasını bulur.) “Herkesin bir şirası vardır.”(....) “Nefsinden başkasına mükellef değilsin.”(4/84) Kişi başkası için içtihat yapamaz. İçtihat, nefsin onunla mükellef kılınmasıdır. “İlminiz yoksa ehli zikrden sual ediniz.”(16/43) Burada içtihat yapamayacaklara verilen cevaz vardır. Şart cümlesi sona alınmıştır, vücubu değil ruhsatı ifade eder. İstikbal hikâyesi getirilmiştir. İçtihat yapacak durmunuz yoksa demektir. Sual ediniz denmiştir, yaşayanlardan fetva istenebilir. “Senden fetva istiyorlar. Allah kelâlede size fetva veriyor de.”(4/176) Allah fetva veriyor demek suretiyle kişilerin fetvasını değil, Allah’ın fetvasını öneriyor. Fetva içtihada dayanılarak verilecektir.

(Rüşd taharri edilip sebili ittihaz olunur.) “Rüşdün sebilini re’yetseler onu sebil yapmazlar.”(7/146) “İslâm olan rüşdü onlar taharri ederler.”(....) “Vechini haram mescidin şatrına tevliye et.”(2/144) “Allah îmanınızı zayi etmez.”(2/143) (Mülhem olan takvaya ittiba olunur.) “Nefsi ve onu tesviye ettiğine. Ona takvasını da fücurunu da ilham etti.”(91/0) “Rabbinizden size ne inzal olunursa ona uyun.”(7/3) “Her sözü istima’ eder, ahsenine ittiba ederler.”(39/18) (Ahd iradeye dayanır, ifa edilir.) “Sana ciet ederlerse aralarında hükmet veya i’raz et.”(5/42) “Ahdi ifa edin. Ahd mesuldür.”(17/34) (Akd rızaya dayanır.) “Sizden teradin olarak ticaret olması gerekir.”(4/29) (Akd ifa olunur.) “Akitleri ifa ediniz.”(5/1) (Ahitler ve akitler mes’uliyeti mucibdir.) “Ahit mesuldür.”(17/34) Akit de kıyasen mes’uliyet taşır. Ahit tek taraflıdır. Akit iki taraflıdır. “Fi’letmeyeceğinizi niye kavlediyorsunuz? Fi’letmeyeceklerinizi kavletmeniz Allah’ın indinde mes’uldur.”(61/3) (Hicret meşrudur. Emir sahiplerine itaat farzdır.) “Sen katletmek içini bana yedini bast etsen de ben seni katletmek için yedimi bast etmeyeceğim.”(5/28) “Arzı ifsad etmeyin.”(7/85) “Allah’ın arzı vâsi’ değil miydi, neden hicret etmediniz?”(4/97) (Misakı nakz lânetin sebebidir.) “Misaklarını nakzetmiş olmalarından dolayı onları lânetledik.”(5/13) Lânet etmek ilişkileri kesmektir. Hukukun korumasını kaldırmaktır. (Zulmolunanların kıtala hakları vardır.) “Zulmolunanlar kıtala mezun kılındılar.”(22/39) (Uymaz da bir zarar doğarsa onu tazmin eder.) “Zulmetmez, zulüm de olunmazsınız.”(2/279) (Münazaa hakemler ile hallolunur.) “Bir şeyde niza ederseniz Allah ve resulüne reddediniz.”(....) “Beynlerinde Allah ve resulünün hükmetmesi için davet olunduklarında onlardan bir fırka i’raz eder.”(24/48) “Beynlerinde Allah ve resulün hükmetmesi için davet olunduklarında sem’ ettik ve itaat ettik diye kavl ederler.”(24/51) (Kadaya uymayanlara lânet olunur.) (Tahkim etmeniz kaza olduğunda hareçsiz rıza göstermezse eman içinde olmaz.) “Rabb’ine kasem olsun ki, îman etmiş olmazlar.”(4/65) “Ricalin aleyhlerinin misli lehe hakları, nisanın da aleyhlerinin misli lehe hakları vardır. Ricalin aleyhde hakları nisbetince lehdeki haklarda dereceleri vardır.”(2/228) (Haklar mevzuat içinde kullanılır ve topluluk doğmuş ve doğacak haklarını hukuk düzeni ile korurlar.) “Halk ettiklerimizden, Hakka hidâyet eden ve onunla adleden bir ümmet vardır.”(7/181)

 

Resuller râi değil nâzırdırlar.  “Râiâ demeyin, unzurnâ deyin.”(2/104)

Madde 4- b) (Ümmet dinde ikrahsız ayşeder.) “Dini ikame ediniz ve onda teferruk etmeyiniz.”(42/13) “Dinde üzerinizde bir haraç kılmadı.”(22/78) (Kişilere ikrah edilmez.) “Sen onların üzerinde musaytır değilsin.”(88/22) “Resuller üzerinde sadece mübîn belağ vardır.”(16/35) (Zarar verirlerse sonra hakemler tarafından tazminata veya kısasa mahkûm edilirler.) “Bir şeyde niza ederseniz, Allah ve resulüne reddediniz.”(....) (Hakemlerin âdil karar verebilmeleri için adaletli şüheda vardır.) “İki şahidi ricalinizden istişhad ediniz.”(2/282) “Aleyhlerine sizden dört şahidi istişhad ediniz.”(4/15) (Bunların kayıt ve şehadetleri ile hakemler karar verirler.) “Şehadet ederlerse imsak ediniz.”(4/15) “Sağir olsun kebir olsun kitabetten seamet etmeyin.”(2/282) (Halk hakem kararlarına kendi istekleri ile uyarlar.) “Kaza ettiğine kalblerinde bir harac duymazlar. Teslim olurlar.”(4/65) (Hakem kararlarına uymayanlara mü’minler mukatele eder, fitneyi yok ederler.) “Din Allah’ın oluncaya kadar ve fitne kalkıncaya kadar kıtal ediniz.”(2/193) (Mü’minler ikrahda bulunmazlar. Kazadan evvel kıtal yapmazalar.) “Kaza ettiğinde.” (....) “Fe” ile gelmiştir, hakem kararı olmadan bir yaptırımda bulunmazlar. “Allah ve resulü bir şeye kaza ettikten sonra mü’min ve mü’mineler için hiyere yoktır.”(33/36) “İza” gelmiştir, şartı ifade eder. Takdimi caiz değildir. “İza” sonra gelmiştir. (Görevlilerin görevleri sırasında aldıkları kararlar hakem kararları ve mevzuat hükmündedir.) “Resule ve emir sahiplerine itaat ediniz.”(4/59) (Halk ya orasını terk eder veya itiraz etmeden uyar.) “Allah’ın arzı geniş değil miydi? Hicret etmeliydiniz.”(4/97) Mağdur olanlar sonra hakemlere giderek haklarını alırlar. “Bir şeyde tenazu’ ederseniz Allah ve resulüne reddediniz.”(4/59) “İn” başa gelmiştir, vücubu ifade eder. (Tenazu’da hakemlere gitmek gerekir. İhkakı hak yoktur. Görevlilere müdahale işlerine müdahaledir.) “Sana isyan ederlerse, amel ettiklerinizden beriyim de.”(59/10) (Savunma hakları vardır.) “Haramlar kısas iledir.”(2/194)

 

(Kamu hizmetlerinden bir kısmı nöbetli birliklere tevcih edilebilir.) “Mü’minler kâffeten nefr etmezler. Onlardan her fırkadan bir taife nefer olmalı, dinde tefakkuh etmeli, hazer ederler diye rücu ettiklerinde onları inzar etmelidir.”(9/122) Burada hizmetlerin nöbetleşe yapılması gerektiği ifade edilmektedir. “Davud’u fitneye uğrattık. Kürsü üzerine bir cesed ilka ettik. Sonra inabe etti.”(....) Buradaki inabe, eski hâle döndü demektir. “Bana inabe edenin sebiline ittiba etti.”(31/15) Allah’a inabe etmek demek, Allah’ta nöbet tutmak demektir. Ara ara O’nu ziyaret etmek demektir. Namaz kılmak böyle nöbet tutmadır. “Onlar tağuta ibadet etmezler, Allah’a ibadet ederler.”(39/17) İbadet, devamlı olarak birinin işlerini göremktir. İnab ise, periyodik olarak bir yerde bulunmaktır. “Rabb’inize inabe ediniz ve O’na teslim olunuz.”(39/54) “Ve Allah’ın sebilinde âmil olanlar izrar olunmazlar.”(2/282) “Ne şahid ne de kâtib izrar olunur.”(2/282) “Sadaka amillerindir va Allah’ın sebîline verilir.”(9/60) “ Allah sebîlinde mallarınız ve canlarınızla cihad ediniz.”(9/41) (Bu hususlar şûraca belirlenir.) “Emirleri beynlerinde şûradır.”(....) (Kamu hizmetlerinden nöbetli birlikler de yararlanabilirler.) “Küfredip Allah’ın sebilinde sadd edenler amellerini idlâl etmişlerdir.”(4/167) (Ek harcama gerektirmiyorsa bir şey istenmez.) “Allah’ın sebiline infak ediniz. Eydinizle tehlikeye ilka olunmayınız. İhsan ediniz. Allah muhsinlere hubbeder.”(2/195)

 

Yazan ve Anlatan: SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yayına Hazırlık ve Yönetim: REŞAT EROL

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 839 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 558 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 565 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 188 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 329 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 263 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 247 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 259 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 275 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 298 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 292 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 323 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 356 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 362 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 343 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 343 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 368 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 415 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 408 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 360 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 748 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 441 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 476 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 505 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 499 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 524 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 554 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 674 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1303 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 692 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 669 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 905 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 936 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1247 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1086 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 781 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1031 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1152 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 775 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 771 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1034 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1095 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 808 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 857 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1211 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2233 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1392 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1284 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1378 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1514 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1736 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1423 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1690 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1580 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1660 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1624 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1398 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1574 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1381 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2155 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1638 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1891 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 2001 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2131 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1450 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1576 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1676 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2224 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1831 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2152 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1786 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2313 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1875 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2034 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2108 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2157 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2371 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2174 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2376 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2244 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1920 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1916 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2276 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2008 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2029 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2145 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2372 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2833 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3821 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2147 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2100 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2468 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2110 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2125 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2382 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3307 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2352 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2016 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50