Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 124
A’RÂF SÛRESİ 35-36.AYETLER TEFSİRİ
24.08.2001
1622 Okunma, 0 Yorum

 

يا بنى ءادم اما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم ءاياتي فمن اتقى و أصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون (7/35)

والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها وألئك أصحاب النار  هم فيها خالدون (7/36)

 

Bir çocuk doğar, büyür, ergenlik çağına erer. İnsanın verimli çağı bundan sonra başlar. İnsan bu çağı için var edilmiştir. 63 yaşından sonra yaşlanmaya başlar. Onun bundan sonraki görevi tecrübelerini yeni nesle aktarmaktan ibarettir. Allah onları onun için yaşatmaktadır.

İnsanlık da doğmuştur, gelişmiştir. Ergenlik çağına yani 15 yaşına Kur’an’ın inmesiyle ulaşmıştır. İnsan kendi iradesi ile yaşayan bir varlıktır. Ama bu iradesini tam olarak ancak Kur’an’ın nüzûlünden sonra kullanmıştır. Çünkü ondan önce içtihat yoktu.

İçtihat müessesesi Kur’an ile gelmiştir.

Bu sûre içtihat ve icma müessesesini anlatarak başlamıştır.

 

يأتينكم رسل  Size resuller gelecektir.  İnsanın içtihat yapabilmesi için ona iki yolu gösteren rehberlere ihtiyaç vardır. Bunlar “melek” ve “şeytan”dır. Ayrıca gelen “resuller”dir, “kitaplar”dır. Bu imkânlar içinde Allah içtihadı teşri etmiştir. Bu âyette de gönderilenden, görevliden bahsetmektedir. “Size resuller gelecektir.” diyor.

Burada, “Resuller cîet edecektir.” demiyor da, “Resuller etvet edecektir.” diyor.

Cîet, her taraftan toplanan sudur. Etvet ise, arktan gelen sudur. Yani, aynı kanaldan size elçiler gelecektir, demektedir. Peygamberlerin bir özelliği de, ayrı ayrı asırlarda yaşamış olmalarına rağmen birbirini tamamlamış olmalarıdır.

Hz. İbrahim insanlara ilmi, Hz. Musa şeriatı, Hz. Davut ekonomiyi, Hz. İsa dini öğretti.

Hz. Muhammed ise bunları birleştirdi ve birlikte insanlığa sundu.

Görülüyor ki, Mezopotamya’da başlayıp günümüze kadar gelen yolculuk peygamberlerin el tutmasıyla olmuş ve peygamberlerin her biri insanın ve insanlığın bir tarafını yüceltmişlerdir. İşte bu sebeple “ye’tiyenneküm” diyor.

يا بنى ءادم  “Ey Benî ‘Âdem!” diye Kur’an’da bize hitap ediyor. Oysa başka yerde de “Nebilik sona ermiştir.” diyor. Oysa burada bize, “Size resuller gelecektir.” diyerek Hazreti Peygamber’den sonra da risâletin devam edeceğini teyit ediyor.

Resul ne demektir? Resul, gönderilen demektir. Bir iş için gönderilen kimse resuldür. Bir sözü iletmek için gönderilen kimse resuldür. Türkçedeki ‘elçi’ yalnız söz götürmek için gönderilen kimsedir. Resulü Türkçeye, “Size görevli gönderilecektir” diye çevirebiliriz. Görevliden maksat, görevli aldığı emri iletir. Verilen işi yapar. Ama kendisine ne görev verilmişse onu yapar. Ona kendiliğinden bir ilâve yapamaz. Kendisi ek işler ekleyemez.

Son peygamberden sonra nebi gelmeyecektir.

Nebi demek, Allah’tan haber alıp bize ileten kimse demektir.

Resul ise, gelen bu emri veya haberi insanlara ileten demektir.

Son Peygamber’den sonra, artık nebiler gelmeyecektir. Onun yerini içtihat ve icmalar alacaktır. Buraya kadar onu anlattı. Bundan sonra da bu müçtehitlerin getirdiklerini insanlara ileten kimseler gelecektir. Bunlar da resuller olacaktır.

Müçtehitler ayrı, resuller ayrıdır. Bunun için nekire gelmiştir. İçtihat ve icmaı size inzâl olunana dediği halde, burada “Şimdi size resuller gelecektir.” diyerek uygulayıcıları haber vermektedir. Resullerin uygulayıcılar olduğunu, bundan sonraki âyetlerde ölüm meleklerinden resul olarak bahsetmiş olmasından anlıyoruz.

İlim adamlarından oluşan meclisler olacaktır. Bu meclis halkın seçtiği, onu kendisine müşavir yaptığı ilim adamlarından oluşacaktır. Bunlar “ilmî şûra” oluşturacaklardır.

Buraya kadar olan kısım nübüvvet kısmıdır. Yani, nebilerin yaptıkları işleri yapacaklardır. Nebilerden farkı, nebiler Cebrail’in getirdiği vahyi alıyorlardı. Âlimler ise onların vârisi olarak Kur’an’dan istinbat etmektedir. O sebepledir ki, Hz. Peygamber âlimleri resullerin değil de nebilerin vârisi yapmıştır.

İlmî şûra başkan seçecek, hükümeti oluşturacaktır. Bu da resul olacaktır. Yani görevliler resulü temsil ediyor. Çoğuldur ve nekiredir. Çoğuldur, çünkü sadece bir kişi temsil etmiyor, bir heyet temsil ediyor. Nekiredir, çünkü değişik toplulukların değişik resulleri olacaktır. Demek ki, bundan önceki âyetler teşriî nübüvvetti anlatmış, bu âyet de icraî risaleti anlatmaktadır.

منكمMinküm” demek suretiyle görevlendirilen kimselerin bizden olduğunu, bizim seçtiklerimizi ifade etmektedir. Yani, başkanları ve bakanları seçilmiş ilim adamlarından oluşacak ilmî meclis seçecektir, ama bizim de onları kabul etmemiz gerekmektedir. Bizim teşkilatlanmada halk atanmış yöneticilerini seçmektedir. Kabul etmezlerse başkası atanmaktadır. Halk hizmetlilerini kendisi seçmektedir. Yeter sayı bulunmazsa görevden alınmaktadır. “Minküm” deyince, sizden, kendi kabul ettiklerinizden anlamını taşımaktadır.

Kur’an Cuma cemaatına hitap ettiğine göre, bu durum “kabile” içinde gerçekleşecektir. Sonra “şa’b” seviyesinde olacak, sonra “kavim” seviyesinde olacak, sonra da “nâs” seviyesinde olacaktır. Görülüyor ki, buradaki âyet diğer âyetlerle birlikte bir bütünlük oluşturmaktadır.

يقصون عليكم ءاياتي “Size âyetlerimizi tahsis edeceklerdir.” Kassa, sıralamak, dizmek, peş peşe koymak demektir. Buradaki âyetler ilmî meclislerin ortaya koyduğu içtihat ve icmalardır. Kur’an sözlerinin projelendirilmesidir. Ölçülendirilmesidir. Ki bunları âlimler içtihat ve icmalarla yapacaklardır. Uygulayıcılar ise kasas edeceklerdir. Yani, ne yapılması gerektiğini bildireceklerdir. İşte burada önemli bir husus ortaya çıkıyor. Hizmetliler kişilerin müşaviridir. Onlara anlatanlardır, bildirenlerdir. Zorlayıcılar değildir. Bu hususta ne yapılması gerektiğini öğretirler. Kişi isterse uyar, istemezse uymaz. Uyanı mükâfatlandırmak veya uymayanı cezalandırmak resullere yani görevlilere ait değildir. O hususta hesap vermek, dünyada mağdur olanların açacakları davalarla hakemlerden oluşan tarafsız ve bağımsız yargı verir. Yahut tabii veya sosyal kanunlarla cezalandırılır. Yahut hesabını kişi kıyamette Allah’a verir. Bu sebepledir ki “kısas ederler” diyor.

ف Hemen arkasından “Fa” harfi ile zaten bunu izah ediyor.

فمن اتقى و أصلحKim ittika ve ıslah ederse” diyerek görevlilerin ulaştırdıkları bilgileri değerlendirme kişilere bırakılmıştır. Trafik memuru ‘geç’ veya ‘dur’ der. Ama durmayıp geçerse sadece plaka numarasını alır. Onu durdurup ehliyetini isteyemez. Çünkü hukuk düzeninde kişi istediğini yapar, sonra karşılığı hakemlerce belirlenir.

Burada Adem oğullarına yani halka iki görev verilmiştir. Biri “ittika”, diğeri de “ıslah”tır. İttika demek, kişinin zararlı işler yapmaması demektir. Kendisini koruması demektir. Islah ise, dışarıdaki bozuklukları düzeltmesi demektir. Yani, birbirine uymayan işleri birbirine uyar hâle getirmesi demektir. Ama zorla değil de iyilikle, yardımlaşma ve dayanışma içinde yapması demektir. Salâh demek, uygun demektir. “Cıvata somuna sâlihtir” demek, aynı dişle çekilmiştir, birbirine uyarlar demektir. Topluluk içinde kişilerin ayrı ayrı yaptıkları işler de böyle birbirine uyacaklardır. İşte görevlilerin getirdikleri bilgiler bunları sağlayacaktır. Bununla beraber ‘ittika’ kelimesi içtihada yetkili kılan kelimedir. Kendisi ittika edecektir. Yani, kişi kendi kendisini koruyacaktır. Dolayısıyla diğer hizmetli ve görevliler hep kişinin danışmanıdırlar. Kişi kararını daima kendisi verecektir.

فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون “Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” diyor. Korku yoktur, onlar hakemlerden oluşmuş yargının karşısında suçlu olarak çıkmazlar, deniyor. Bu da hizmetlerin ve fetvaların teminatlı olduğunu ifade etmiş olur. Yani, kişi kurallara uymuş da bir hareket yapmışsa, doğacak sonuçtan sorumlu değildir. Hukuk düzeninde davranıştan sorumluluk ilkesine burada işaret etmiştir. Mahzun olmamak ise; sıkıntıya girmezler, düzenleri saat gibi işler demektir.

والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها   “Âyetlerimizi tekzib edip ondan istikbar edenler” diyerek, ittika ve ıslah etmeyenler bakımından bunları koymuştur. Yani, düzeni kabul etmeyenler demektir. “Âyetlerimizi” diyerek, Kur’an’ı ve Kur’an’ın müsbet ilimle anlaşılmış ve projelenmiş şekli demektir. Şimdi Allah ne diyor? Allah’ın dediği çok açık ve sarihtir.

1.    Kur’an ilim adamları tarafından anlaşılıp projelendirilecektir. Bu ilim adamlarını halk seçecektir. Yani mevzuat yapılacaktır.

2.    Görevliler bu projeleri halka ulaştıracaklardır. Halk da onlara uyarak çalışacak ve yaşayacaktır. Görevlilerini de kendileri seçecektir. Kendi içtihatları ile amel edeceklerdir.

Bu düzeni kabul etmeyenlerin durumu ne olacaktır?

“Ben ilim-milim tanımam, meclisi falan bilmem, görevlilere de karşıyım! Ben istediğim gibi, bildiğim gibi yaşarım!” diyen olursa ne olacaktır? İşte Kur’an burada “dinde zorlama yoktur” ilkesini getirmiştir. Yani, düzende de zorlama yoktur.

Kur’an’ın öğretilerini kabul edenler kendi ocaklarını ve bucaklarını kurarlar. İllerini ve devletlerini kurarlar. Burada müsbet ilme dayalı, seçime dayalı, yerinden yönetime dayalı hukuk düzenlerini kurar ve yaşarlar. Ama bunu istemeyenler de kendi ocak ve bucaklarını kurar, kendi istedikleri gibi yaşarlar. Hesaplarını dünyada insanlara değil, âhirette Allah’a verirler.

Bundan sonraki âyetler bunlar hakkında âhirette nasıl cezalanacaklarını anlatmaktadır.

Peki, ya o ilâhi nizamı kabul etmeyenler bizi rahatsız ederlerse ne yapacağız?

Bu hususta ileride misaller verilerek bunlarla nasıl mücadele edileceği anlatılmaktadır.

Önce hakemlere gidip hakemlerin verecekleri kararlara uyulacaktır. Onlar kendi dinlerinde ve düzenlerinde, biz kendi din ve düzenimizde olacağız. Ortak işlerimizi sözleşmelerimizle çözeceğiz.

Hakem kararlarını kabul etmezlerse, iktidarda biz isek onları kendi ocaklarına ve bucaklarına süreceğiz. İktidarda onlar ise, biz kalkıp göç edeceğiz. Gittiğimiz yerde de bizi rahat bırakmazlarsa, işte o zaman savaşacağız. Bu savaş kısmı bundan sonraki sûrelerde anlatılmaktadır.

Bu sûrede ise onların ateş halkı olduklarını bildirerek âhirette karşılaşacakları durumları hikâye etmektedir.

Bu âyette, “Âyetlerimizi tekzib edip istikbar edenler.” diyor.

Âyet” kelimesini kullanıyor. Âyet demek, müsbet ilimle doğruluğu belirlenmiş Kur’an’ın hükümleri demektir. Usûlde genel kaide vardır. Bir şeyin kesinlik kazanması için tek başına ilmî veriler yetmez. Tek başına Kur’an’ın bir şeyi ifade etmesi de yetmez. Biz Kur’an’ı yanlış anlamış olabiliriz. İlmi de bilemeyebiliriz. Bir şeyin kesin olması, âyet olması için hem Kur’an’da ifade edilmiş olması, hem de müsbet ilimle onun öyle olduğu ispat edilmiş olması gerekir. Müsbet ilmin öyle olduğunu söylemesi ilim adamlarının ittifak etmeleri ile olur.

Yer Güneş’in etrafında dönmektedir. Bütün astronomlar tasdik ediyor. Kur’an’da; “Yer ve Güneş bir felekte uçuyorlar.” diyor. İşte bu kesin âyettir. Demek ki, âyet demek, Kur’an’a dayanılarak yapılan istidlâllerde tüm âlimlerin ittifak etmiş olması gerekir. Yoksa o âyet olmaz, müteşabih olur.

واستكبروا عنها  “Ondan istikbar ederler.” Acaba insanlar âyetleri neden inkâr ederler? Çünkü insanlar bâtıl üzerinde, diğer insanların üzerinde hâkimiyet kurmuşlardır. Kendilerini üstün yapmışlardır. Âyetler ortaya çıkınca onların bâtıl yolları ortaya çıkmakta ve kendileri küçülmektedirler. İşte bu sebeple Allah’ın âyetlerine muhalefet etmektedirler.

Batılılar kendileri “insan hakları” diye birtakım oradan buradan derleme fikirleri benimsemişler, onlarla insanlığa hükmetmektedirler. Sahte demokrasi, sahte lâiklik, sahte sosyallik ve sahte liberallikle dünyayı sömürmektedirler.

Adil Düzen” adı ile Kur’an’ın öğretileri ortaya çıkınca; gerçek demokrasi, gerçek lâiklik, gerçek sosyallik ve gerçek liberallik belirince üstünlükleri ortadan kalkmaktadır. Bunun için karşı geliyor ve ciyak ciyak bağırıyorlar.

Bizim muarızlarımız İslâm düşmanları değildir.

Daha önceki âyetlerde de belirtildiği gibi; kendilerini hidâyette gören ama dalâlette olan ve ‘Müslümanım’ diyenler belki de daha eşed hasmımız olmaktadırlar. Niçin?

Çünkü onlar İslâmiyet’in derin mütehassıslarıdırlar(!), ama, İslâmiyet’ten haberleri yoktur. Şimdi Kur’an gerçek anlamıyla anlaşılıp ışıklarını saçmaya başlayınca onların cehaleti ortaya çıkmaktadır. Onun için bize hasım olmuşlardır. Bir toplantıya çağrıldıkları zaman; o toplantıda biz varsak gelmeyeceklerini beyan ederler. Çünkü oraya gelirlerse bütün bâtıl dünyaları yıkılacaktır. İşte Kur’an bu âyette bu iki istikbar eden zümreden bahsetmektedir.

 

وألئك أصحاب النار  هم فيها خالدون    Bunların ateş halkı olduklarını, ebediyen orada kalıcı olduklarını bildirmektedir.

Burada zikredilen ateş bir ıslah yeri olarak görülmelidir. Burada bildirilen “hâlittirler” sözü de, kibirlenmelerden vazgeçmedikleri mânâsında anlaşılmaktadır. Yoksa orada da tevbe mümkün olacak ve oradan da derece derece yukarı çıkılarak a’rafa gelinecektir.

Bu sûre “A’raf Sûresi”dir. İlerideki âyetlerde bu hususlar vuzuha kavuşacaktır.

İşte Allah’ın cehennemlikler olarak bildirdiği kimseler böyle âyetleri inkâr edenlerdir.

Demek ki, Kur’an’da bir şey var. Onu tevil ediyor, o kâfir değildir.

İlimde bir şey var, ondan şüpheleniyor, o kâfir değildir.

Ama bir şey hem Kur’an’da var ve hem müsbet ilim öyle olduğunu belirliyor. İlim adamları ittifakla kabul ediyor. Onu inkâr eden “kâfir”dir.

Bu îmanda böyledir.

Amelde ise herkes içtihat edecek. Hem Kur’an hem de ilim ayrı ayrı delildir. İster Kur’an’a dayanarak içtihat yapsın, ister ilme dayanarak içtihat yapsın; onunla amel eden kimselere havf ve hüzün yoktur.

Demek ki, birinci âyet amelî içtihadı, ikinci âyet ise îmanî icmaı bildiriyor.

 

KUR’AN MATEMATİĞİ/ 124. SEMİNER; 24 AĞUSTOS 2001

Yazan ve Anlatan: SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yayına Hazırlayan: REŞAT (NÛRİ) EROL

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 839 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 558 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 565 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 188 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 329 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 263 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 247 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 259 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 275 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 298 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 292 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 323 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 356 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 362 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 343 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 343 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 368 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 415 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 408 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 360 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 748 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 441 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 476 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 505 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 499 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 524 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 554 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 674 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1303 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 692 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 669 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 905 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 936 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1247 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1086 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 781 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1031 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1152 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 775 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 771 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1034 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1095 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 808 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 857 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1211 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2233 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1392 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1284 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1378 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1514 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1736 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1423 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1690 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1580 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1660 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1624 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1398 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1574 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1381 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2155 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1638 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1891 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 2001 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2131 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1450 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1576 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1676 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2224 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1831 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2152 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1786 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2313 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1875 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2034 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2108 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2157 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2371 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2174 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2376 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2244 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1920 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1916 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2276 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2008 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2029 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2145 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2372 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2833 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3821 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2147 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2100 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2468 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2110 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2125 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2382 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3307 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2352 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2016 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50