Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 123
A’RÂF SÛRESİ 31-34.AYETLER TEFSİRİ
17.08.2001
1589 Okunma, 0 Yorum

 

بسم الله الرحمن الرحيم

يا بنى ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين(7/31) قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين ءامنوا فى الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون(7/32) قل أنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الأثم و البغي بغير الحق وأن تشركوا بالل ما لم ينزل به سلطانا و ان تقول على الله ما لا تعلمون(7/33) و لكل امة أجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون(7/34)

 

Bu sûre Kur’an’ın nasıl anlaşılıp uygulanacağını ve inanmayanların bu dünyada nasıl helâk olacaklarını anlatmakla başlamıştır.

Sonra, Adem aleyhisselâmın yaratılışını ve şeytanla olan ilişkisini anlatmış, insanın yapısını ortaya koymuştur.

Sonra, “Yâ Benî Âdem!” deyip, bir âyetle şeytanla insan arasındaki ilişkinin sürmekte olduğunu bildirmiştir.

Sonra, ikinci “Yâ Benî Adem!” hitabı ile başlayan âyetlerde de şeytanın insanı nasıl yanılttığını, insanın aslında dalâlette iken kendisini hidâyette olduğunu sanabildiğinin, bundan kurtulmanın yolunun içtihat yani müsbet ilme sarılma olduğunu bildirmiştir. Gerçi tarikat ehli olanlar yanılmamak için şeyhe sarılmak gerektiğini söylemekte iseler de, mucize gösterip bize peygamber olduğuna inandıracak bir şeyh olmadığına göre, bu yolun yanılmayı nasıl önleyeceği aklen bilinememektedir. Ama hissen bilinebilir. O bizim konumuz değildir.

Şimdi üçüncü “Yâ Benî Âdem!” ile başlayan kısım gelmektedir. Burada giyinmeyi emretmektedir ve içtihadın dayandığı temel ilkeyi anlatmaktadır.

 

خذوا زينتكم عند كل مسجد Huzû: ‘Tutunuz’ veya ‘alınız’ denmektedir. Burada ‘giyiniz’ denmeyip ‘alınız’ veya ‘tutunuz’ denmekle, yalnız giyimde değil, aynı zamanda mekânda da zînet alınacağını ifade etmektedir. Bu anlatım şekli toplantı yerlerimizin güzelleştirilmesi gerektiğini ifade eder. Mü’min toplulukların en büyük özellikleri, toplantı yerlerinin, âmmeye ait yerlerinin, kendi özel yapılarından ve mefruşattan daha görkemli ve müzeyyen olmasıdır. Mezopotamya, İbrani, Hıristiyanlık medeniyetlerine bakıldığında mâbetler hep görkemlidir. Oysa Mısır, Yunan ve Batı medeniyetlerinin sarayları görkemlidir.

İşte burada bize emredilen husus, toplu yerlerin görkemli kılınmasıdır.

Fıkıhçıların bir kısmı mescitlerin zînetlendirilmesini bizzat kabul ederlerse de, mescitlerin zînetlendirilmesini bize bu âyet emretmektedir. Burada zînet müfrettir. Yani zînet küldür, bütündür. İnsanların giyimlerini de böyle ziynetli yapmaları istenmektedir.

Ekonomide çok önemli bir kural vardır. Bölüşümün adil olması için herkesin iş yapması gerekmektedir. İnsanlar ihtiyaçları olan yiyeceklerini ürettikten sonra kalan zamanlarını ne yapacaklardır? Onu imar için harcayacaklardır. Böylece herkes devamlı iş bulacaktır. İslâmiyet’te farz namazlar kılınır, bunlar mescitlerde kılınır. Sünnetler, bilhassa vitir evlerde kılınır. O halde evlerimiz de mescittir. Mescitlerin ziynetli kılınması emredildiği gibi, evlerimizin de ziynetli kılınması emredilmektedir. O halde görkemli elbiseler giymek, görkemli evlerde oturmak, görkemli mefruşat haram değildir; aksine bunun için çalışmak bize emredilmektedir. Çünkü böylece bunları üretenler ücretlerini alarak geçinirler. Ekonomik kriz kalkar. İnsanlara bu yolda çalışma emredilmiş olmasaydı, insanlar tembelleşir ve sefahate dalarlardı. Ama bu zînet şahsi mülkten çok topluluk için olan binalarda olmalıdır.

و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا Bundan sonra da, “Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz.” denmektedir. Demek ki, giyimde, binada ve mefruşatta israf yok, ama yiyecek ve içecekte israf vardır ve haramdır. Orada “yiyin, için” demek suretiyle, bunun için de çalışmamız gerektiğini ifade etmiştir. Ancak israfı haram kılmıştır. Burada mümkün olduğu kadar sade, gösterişsiz, herkes için hemen hemen aynı yiyecekler emredilmiş bulunmaktadır.

Burada emir cemaatadır. Bunun anlamı şudur. Öyle müesseseler kuracağız ki herkese iş bulunacaktır. Yemek ve içmek için “selem müessesesi”ni çalıştırıp planlayacağız. Ama zînet için ise “herkese iş verecek müessese” kurmalıyız. Biz bunu “Adil Düzen ekonomisi”nde yatırımları resmî ücretle kredilendiriyoruz ve işçi bulan her müteahhide yeter kredi veriyoruz. İşsiz insan kalmıyor. Ayrıca herkese yılbaşında “selem kredisi”ni veriyoruz. Kişi yiyeceklerini bunlarla sağlıyor. Giyim için de asgari giyim araçlarına “selem kredisi”ni veriyoruz. Zîynet olacak kısma ise “çalışma kredisi”ni veriyoruz. Böylece bu âyetin emrine uygun bir “ekonomi düzeni”ni kurmuş oluyoruz.

أنه لا يحب المسرفينAllah müsrifleri sevmez.” diyor. Bu âyet çok önemli bir âyettir. Kâinatta her şey en ekonomik bir şekilde var edilmiştir. Bu da, bir şey eğer bir cins ile yapılıyorsa ikinci cinse gerek kalmaz. Bir şey eğer beş elemanla yapılıyorsa, altıncısı kullanılmaz. Kâinatı tetkik ettiğimizde bu kanunun hâkim olduğunu görürüz; “denge kanunu” ve “israfsızlık kanunu”. Bunun içtihatta çok önemli rolü olacaktır.

Bu âyet bize içtihat hedeflerini göstermektedir. Herkese yiyecek ve içecek sağlanacak, israf yapılmayacak. Artan emek giyimde ve yerleşmede ziynet için kullanılacaktır. Bütün faaliyetlerde de israftan kaçınılacaktır. Üretimde de kaçınılacaktır. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Ziynet ise israftan sayılmayacaktır. Çünkü ziynet insanların rûhi ve sosyal ihtiyacıdır. Nitekim bütün canlı ve cansız âlemde ziynet vardır.

Bundan sonraki âyet bu konuyu daha da açıklamaktadır.

قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده  Allah’ın ibadı için ihraç ettiği ziynetini kim haram kılıyor? İsraf haramdır, ama eğer bu bir ziynet mahiyetinde ise haram değildir. İşte usûlün genel kaidesi şudur. Hâs lâfız âm lafzı tahsis eder. İsraf haramdır. Ancak ziynet israf değildir. Yahut, ziynet haram değildir.

و الطيبات من الرزق Yiyecek ve içecekler için de, “Rızıktan tayyibâtı kim haram eder?” diyor. Yani orada da helallığın illeti rızıktan olması ve bir de tayyib olması, zararlı olmaması gerekir. İçtihadımız için ikinci genel kuralı koymuş bulunmaktadır. Bir şeyin habis veya tayyib olduğu tıp ilmiyle sabit olmaktadır. Kur’an’ın başka yerlerinde buna dair esaslar bildirilmektedir.

قل هي للذين ءامنوا فى الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة    “De ki, o dünya hayatında mü’minler içindir. Âhirette ise yalnız mü’minler içidir.” âyetiyle de başka bir içtihat kuralını ortaya koymaktadır. Dünya hayatında nimetlerden yararlanma hakkı herkesindir. Mü’minlerin ve mü’min olmayanların da yararlanma hakkı vardır. Üstünlük ise Âhirettedir. Dünya hayatında mü’minlerin mü’min olmayanlardan farklı ve imtiyazlı hayat sürme hakları yoktur. İçtihatlarımızda bu, insanlığın insan olarak eşitliği ilkesi esas alınmalıdır. Bu âyetlerin sadece mü’minlere değil de, “Ey Ademoğulları!” demek suretiyle hitabın herkese olması bu eşitliği zaten içermektedir.

كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون   “Biz böylece âyetleri bilecek kavimlere tafsil ediyoruz.” Bu âyet de bize çok önemli bir ipucu vermiştir. Eskiden her kavme peygamber gelir, onlar kavimlerini hidâyete götürürlerdi. Oysa şimdi tek Kur’an bütün insanlara nâzil olmuştur. O halde içtihat ve icmalar ne çapta yapılacaktır? Bütün insanlar birlikte mi yapacaklardır? İşte Kur’an burada da başka sarahat getirmektedir. Yine ayrı dilleri ve devletleri olan kavimler kendi icmalarını yapacak ve onu uygulayacaklardır. İşte bunun için “li’n-nâsi” demeyip “li’l-kavmi” denmektedir.

Tarihte “icma müessesesi” üzerinde icma edilmiştir. Ama icmanın kimlerle akdedileceğinde ihtilâf edilmiştir. Ebû Hanife, bütün mü’minleri icma için ehil saymıştır. İmam-ı Mâlik ise Medinelilerin icmaını yeterli görmektedir.

Biz de bu iki müçtehidin görüşlerini bu âyetin ışığında birleştiriyor ve diyoruz ki; insanlığı ilgilendiren konuda insanlığın icmaı gerekmektedir; bir kavmi ilgilendiren konularda o kavmin icmaları esas alınmalıdır. Kavim, aynı dili konuşan topluluklardır. O halde her topluluk kendi dilleri ile içtihat ve icma yapmalıdır. Kur’an Arapçadır ama mânâsı mahalli dille ifade edilmelidir. Lafzı Arapçadır. Mânâsı ise her dilde kısmen ifade edilir.

Bundan önceki âyette haram olmayanları saydı. Onların illetlerini gösterdi. Bu âyette de haram olanlarını saymaktadır. Bunları da beş veya altı illette toplamıştır.

و الأثم و البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا

Bâtınî fuhuş                                       Zâhirî fuhuş

İsm                                                     Bağy

Delilsiz Allah’a şirk koşmak            Bilmeden Allah hakkında konuşmak

Fuhuş, içtihatsız hareketler yapmak, yani kuralsız hareket etmek demektir. Mülkiyet haklarına riayet etmeyip önüne geleni yemek, nikâh hukukuna riayet etmeyip önüne gelenle cinsi ilişki kurmaya çalışmak, kendi ehliyetini belirlemeden bildiğin ve bilmediğin işleri yapmaya kalkışmak, yetkililerin yetkilerine karışma fuhuştur. Zâhirî fuhuş, bu hususta topluluğun belirlediği ve denetim altına aldığı kurallara uymamak var, bir de kendi kendine koyduğun ve içtihadınla sabit kurallar var, onlara uymamak var. Birincisi zâhirî fuhuştur, ikincisi bâtınî fuhuştur.

İsm, insanın kendi kendisine verdiği zararlı işlerdir. İçki içmek gibi. İnsan kendi kendisini var etmemiştir. İnsan borçludur. Bu sebeple kendisine zarar verme hakkı yoktur.

Bağy ise, başka kimselerin haklarına tecavüzdür. Onların haklarını yemedir.

Allah’a şirk koşmak demek, topluluğa ait olan yetkileri kişilere veya başka kimselere devretmektir. Allah herkesi kendi işlerinde içtihat yapmaya halife kılmıştır. Yani, Allah demiştir ki; sen bir sorun ile karşılaştığında aklınca dört delile dayanarak içtihat et. Bana sor. Ben o zaman sana ilham ederim. Ben sana ne ilham edersem onunla amel et. Hata etsen bile ben sana sormayacağım. Kendin dört delili kullanamıyorsan, o zaman bilen birini yine içtihadınla seç, onunla amel et. Ama başkalarının senin için düşündüklerine uyma. Herkesin sözünü dinle ama kendin için kararı kendin ver.

İşte böyle yapmayıp da içtihatsız veya istiftasız başkalarına uymadan Allah bizi men etmiştir. Başkalarının işlerine karışma da böyledir. Ben ancak beni ilgilendiren hususlarda başkalarına emrederim, yapmalarını isterim. Beni ilgilendirmeyen hususlarda görevim sadece söylemektir. Zorlamak şirktir. Bu inanca ermeyip dinde zorlama yapan müşriktir. Bundan dolayıdır ki demokrasi ancak İslâm düzeninde olur. Yani, bunlara inanıp kendisini tanrının yerine koymayan yöneticilerde olur.

و ان تقول على الله ما لا تعلمون  Allah, şirk koşmak sözünden sonra bir de “Allah hakkında bilmediklerinizi söylemeyin.” diyerek şirkten başka bir şeyi nehy etmiştir. Şirk fiilidir. Allah hakkında bilmediklerini konuşmak kavlidir. Biri zâhirîdir, diğeri bâtınîdir. Buradan şuna işaret ediyor ki, kavlen söylemeseniz bile birçok davranışlarınız şirk olmuş olur.

İşte içtihadımızı yaparken bu kurallara uymamız gerekmektedir. Bazan kendimizi Allah’ın yerine koyar, ahkâm kesmeye başlarız, ileri gideriz. Kendimizi bundan sakındırmamız gerekir. İşte bugün Batılılar buna “insan hakları” demektedirler. Yani, topluluğun haklarını koruyalım derken, insanın haklarını çiğneme durumuna düşmeyelim. Onun içindir ki, farz olmayanları farz kılmak, haram olanları mübah kılmak kadar günahtır ve bu şirktir. Bunları dinleyenler de bunları yapanları tanrı edinmiş olurlar. Hz. Peygambere sordular. Biz din adamlarını tanrı ittihaz etmedik dediler. Peygamber de ettiniz dedi. Çünkü siz onların haram kıldıkları helalları haram yaptınız, onların helal kıldıkları haramları helal yaptınız. Tanrı edinmek budur. Demek ki, bir kimse kendi içtihatları dışında amel ederse veya bir topluluk kendi icmaları dışında hareket ederse, onları tanrı edinmiş olur.

 

و لكل امة أجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون

Burada içtihat ve icma usullerini öğrettikten sonra; “Her ümmetin eceli vardır. Onu bir saat geçemezler, bir saat geri kalmazlar.” diyerek bu faslı sona erdirdi. Hem de “Va” harfi ile bağladı. Böylece bize çok büyük bir ders verdi.

Her topluluk doğar, gelişir, yaşar, yaşlanır ve ölür. Tarihte bunun için topluluklara kitaplar ve peygamberler gelmiştir. Evrime uyum sağlayamayanlar helâk olup gitmişlerdir. Medeniyetler için de durum budur. Bin yılda bir medeniyet doğar. Yeni içtihat ve icmalarla gelişir. Öyle bir durum alır ki, o topluluğu olan içtihat ve icmalar tamamlanmıştır. Topluluk harekettedir. İnkılâp olur, yeryüzü yeni bir çehreye bürünür. Birkaç asır sonra o eski içtihat ve icmalar yeni ekonomik ve sosyal oluşuma cevap vermez. Yeni içtihatlar da yapılamaz. Çünkü bütün müesseseler eski ilkeler üzerinde kurulmuştur. İşte bu topluluk için ölüm mukadderdir. O medeniyet çöker, yerine yeni medeniyet doğar.

Yeni imkân ve bilime dayalı olarak yeni içtihatlar ve icmalar başlar.

Biz eğer Kanuni Sultan Süleyman devrinde gelseydik ve bu içtihatları yapsaydık, bunlar hiçbir işe yaramazdı. Çünkü eski medeniyet hâlâ duruyordu. Halbuki Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca yaşlanmış İslâm Medeniyeti ortadan kalktı. Şimdi biz yeniden icma ve içtihatlara başlıyoruz. Birkaç asır sonra bugün yeniden yapmaya başladığımız içtihatlarla en yüksek seviyeye ulaşacak ve bu içtihatlarımız bin yıllık büyük medeniyeti oluşturacaktır.

Ama günü gelince o da yaşlanacak ve çökecektir.

Bin yıl sonra bizim gibi mü’minler bir araya gelerek yeniden içtihatlara başlayacaklardır. Onlar da bizim gibi eski sahabe ve müçtehitleri örnek alacaklar ama bizim yaptıklarımızdan yararlanacaklardır. İşte bu âyetle bu genel evrim kanununu ifade etmektedir.

Eğer maddî bakımdan başarısızlığa uğruyorsak, bu bizdeki eksiklikten ileri gelmektedir. Bir de, olması gerekenin henüz günü gelmemiştir. Yeni evlenip düğün yapan kimse ertesi gün yirmi yaşında bir çocuğunun olmasını bekleyemez.

Sabırlı olmamız gerekir. Sabırlı olursak, günü gelince olması gereken olur.

Biz ise karşılığını bu dünyada değil de, Âhirette beklemeliyiz.

Sâbikûnların kaderi budur.

KUR’AN MATEMATİĞİ/ 123. SEMİNER; 17 AĞUSTOS 2001

Yazan ve Anlatan: SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yayına Hazırlayan: REŞAT NURİ EROL

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 839 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 558 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 565 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 188 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 329 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 263 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 247 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 259 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 275 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 298 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 292 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 323 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 356 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 362 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 343 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 343 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 368 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 415 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 408 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 360 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 748 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 441 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 476 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 505 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 499 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 524 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 554 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 674 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1303 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 692 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 669 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 905 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 936 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1247 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1086 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 781 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1031 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1152 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 775 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 771 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1034 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1095 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 808 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 857 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1211 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2233 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1392 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1284 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1378 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1514 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1736 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1423 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1690 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1580 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1660 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1624 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1398 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1574 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1381 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2155 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1638 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1891 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 2001 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2131 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1450 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1576 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1676 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2224 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1831 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2152 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1786 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2313 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1875 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2034 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2108 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2157 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2371 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2174 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2376 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2244 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1920 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1916 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2276 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2008 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2029 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2145 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2372 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2833 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3821 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2147 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2100 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2468 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2110 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2125 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2382 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3307 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2352 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2016 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50